Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > Náklady na topení

Ikona prakticky

Náklady na topení

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Petr Jakeš
Anotace: Prakticky zaměřená úloha, ve které žáci porovnají aktuální teplotu v místnosti s doporučenou hodnotou teploty pro daný typ prostory. Dále vypočítají finanční úspory v závislosti na snížení teploty pro různé druhy energie.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk, stát a hospodářství » sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti, a vyhýbá
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Energie » využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: podle zvolené metody práce pracovní listy, teploměr, výpočetní technika, Internet
Klíčová slova: náklady, topení, zdroje energie, cena za jednotku energie

Při řešení úlohy žák si žák osvojí znalosti o nákladech na topení u různých druhů energií, uvědomí si souvislost mezi mírou vytápění místnosti, spotřebovanou energií a náklady na energie a získá dovednost určit správnou míru vytápění místnosti.

Žák:

 • vysvětlí souvislost mezi spotřebou energie a finančními náklady na ni
 • porovná ekonomickou výhodnost vytápění jednotlivými druhy energií
 • nalezne možnosti úspor v nákladech na topení při použití různých druhů energií
 • hledá cesty kúsporám energií i finančních výdajů ze svého budoucího rozpočtu
Realizace

Příklad je koncipován tak, že provedení úlohy učitel volí z více nabízených variant. Vybírá je podle časových a materiálních podmínek, složení třídy apod. U každé z variant si zvolí metodu, formu a místo zpracování.

Lze zvolit jednu ze tří základních metod:

 1. frontální práce
 2. samostatná práce - jeden žák/skupinová práce
 3. projekt - jeden žák/skupinová práce, práce ve škole/doma

Každé metodě odpovídá jiný způsob zadání a řešení úlohy - viz tabulka.

Forma zpracování:

 1. samostatný zápis do sešitu
 2. na předtištěnou předlohu - pracovní listy
 3. přímo v PC v tabulkovém procesoru - se zadanými vzorci v buňkách/bez předem zadaných vzorců v buňkách
Náklady na topení

Praktické cvičení:
Změřte ve třídě/doma teplotu v místnosti a porovnejte se doporučenými hodnotami.
Doporučené hodnoty: třída: 22 °C, dětský pokoj 22°C, obývací pokoj 22 °C.

Příklad:
Snížením teploty o 1°C se uspoří 6% spotřebované energie. Spočítejte úsporu za určitá časová období pro různé druhy energie.

Údaje v úloze zadává a řeší v závislosti na zvolené metodě vyučující nebo žáci.
Text zadávaných údajů je v buňkách zarovnáván vlevo,
text řešených údajů je v buňkách zarovnáván vpravo.

Zvolená metoda práce

frontální práce

samostatná práce

projekt

Objekt (dům, byt)

vytápěná plocha objektu

učitel

učitel

žáci

spotřeba tepla objektu za 1 rok

učitel

učitel

žáci

cena za spotřebované teplo objektu za 1 rok

- dálkové vytápění

učitel

učitel

žáci

- plyn

učitel

učitel

žáci

- elektřina

učitel

učitel

žáci

Místnost

vytápěná plocha místnosti

učitel

učitel

žáci

dálkové vytápění

cena za 1 rok

učitel

učitel

žáci

úspora při snížení teploty o 1°C za 1 rok

učitel+žáci

žáci

žáci

průměrná cena za 1 měsíc

učitel+žáci

žáci

žáci

úspora při snížení teploty o 1°C za 1 měsíc

učitel+žáci

žáci

žáci

plyn

cena za 1 rok

učitel

učitel

žáci

úspora při snížení teploty o 1°C za 1 rok

učitel+žáci

žáci

žáci

průměrná cena za 1 měsíc

učitel+žáci

žáci

žáci

úspora při snížení teploty o 1°C za 1 měsíc

učitel+žáci

žáci

žáci

elektřina

cena za 1 rok

učitel

učitel

žáci

úspora při snížení teploty o 1°C za 1 rok

učitel+žáci

žáci

žáci

průměrná cena za 1 měsíc

učitel+žáci

žáci

žáci

úspora při snížení teploty o 1°C za 1 měsíc

učitel+žáci

žáci

žáci

závěr

Jaká je teplota v měřené místnosti v porovnání s doporučenou teplotou?
Porovnejte náklady na topení u jednotlivých druhů energií.
Jaké jsou možnosti úspory nákladů za topení?
V případě přetápění dané místnosti: kolik Kč za daný časový úsek uspoříte při vytápění na doporučenou teplotu?

učitel+žáci

žáci

žáci

Shrnutí a zhodnocení aktivity

Při řešení úlohy je nutno zvolit vhodnou metodu řešení zejména s ohledem na složení třídy, aby byla pro žáky přiměřeně obtížná (pozor na bezpečnost práce). Úlohu jsme řešili v různých třídách metodou frontální práce a samostatné práce. Závěrečná diskuse proběhla nejen nad dosaženými výsledky, ale i nad praktickými možnostmi úspor za energii.

Příloha

Soubor v tabulkovém procesoru - 2 listy
1) se vzorci v buňkách - vzorové řešení úlohy
2) bez vzorců - bez vyplněných buněk se zadávanými údaji či vzorci - po vytištění možno využít jako pracovní list

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitxls34 kBNáklady na topení
Anotované odkazy:
EkoWATTStránky poradenské společnosti v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí. Obsahuje informace o úsporách energie, nízkoenergetickém bydlení, využívání obnovitelných zdrojů. Najdete také kalkulačku pro výpočet nákladů na vytápění či nabídku publikací (některé je možno volně stáhnout ve formátu .pdf).
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 15. 10. 2008
Zobrazeno: 6865krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JAKEŠ, Petr. Náklady na topení. Metodický portál: Články [online]. 15. 10. 2008, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2689/NAKLADY-NA-TOPENI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.