Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > Angličtina v mateřské škole aneb Jak začít...

Angličtina v mateřské škole aneb Jak začít (1. část)

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Lenka Otřísalová
Text slouží k nápomoci pedagogům předškolních zařízení, kteří by rádi zavedli pravidelnou a efektivní výuku anglického jazyka v rámci své mateřské školy.

 Na tento příspěvek navazuje text Angličtina v mateřské škole aneb Jak začít (2. část).Tento materiál slouží k nápomoci pedagogům předškolních zařízení pro zavedení cizího jazyka v zařízení, v tomto případě jazyka anglického, a to efektivní a kvalitní formou. Materiály a didaktické pomůcky uváděné v textu jsou běžně dostupné na českém trhu. Veškeré informace uvedené v textu jsou podložené praktickým využitím a poznatky v rámci pěti mateřských škol a celkovým počtem 68 dětí ve věku od 5 do 7 let během školního roku 2007/2008.

Záměrem je seznámit děti předškolního věku (5 - 7 let) s cizím jazykem. Připravit je na setkání s tímto jazykem v rámci docházky na základní škole. Seznámit dítě s prvky jazyka, slovní zásobou, výslovností a tvorbou jednoduchých vět a jejich praktickým využitím v rámci následné jednoduché interakce učitel - dítě, případně dítě - rodič.

Děti předškolního věku se pravidelně a cíleně setkávají s cizím jazykem v rámci výtvarné činnosti, her, básniček, písniček říkadel, rébusů, grafomotorických cvičení. Pomocí speciálních pomůcek, jako jsou například flash cards - obrázkové karty, se učí slovní zásobu. Poslechem CD rozvíjí zvukovou podobu jazyka. Následně rozvíjí tvořivost a logické myšlení, v rámci her, ve kterých se konkrétní slovní zásoba používá. Jemná motorika je specificky rozvíjena pomocí cvičení a příběhů v učebnici, kterou každé dítě má a se kterou pravidelně pracuje. Utvářené vědomosti a dovednosti dítě opakuje pomocí her na CD-ROMu. Všechny prvky vedou k rozvoji kompetencí.
Jedná se o:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní
 • kompetence občanská

Úzce se tento blok pojí také s celkovým rozvojem schopností dítěte, jako je rozvoj hrubé a jemné motoriky, důraz je kladen také na rozvoj základů psaní. Dítě rozvíjí svůj hlas, pracuje na základních matematických dovednostech, rozvíjí výtvarné schopnosti.

Očekávané výstupy:

 • teoretické, ale především praktické osvojení základní slovní zásoby
 • schopnost jednoduchého tvoření vět
 • osvojení zvukové stránky jazyka
 • schopnost porozumět jednoduchým pokynům pedagoga v cizím jazyce
 • rozvoj logického myšlení a individuálních schopností každého dítěte
 • schopnost samostatně pracovat
 • naslouchat učiteli, samostatně řešit konkrétní úkoly a problémy
 • schopnost rozvíjet vzájemnou interakci v kolektivu

Anglický jazyk je možno zařadit do programu mateřské školy také pomocí externího pedagoga, který se věnuje výuce anglického jazyka v rámci mateřských škol a má potřebné pedagogické vzdělání a kvalifikaci. Samostatně jsem se věnovala výuce v pěti mateřských školách, s celkovým počtem 68 dětí předškolního věku. Jelikož je program Cookie and friends postaven skutečně na všestranném základu, který je dětem možno podávat „hravou a zábavnou formou", získala jsem si důvěru dětí, které se vždy na můj příchod do zařízení těšily.

Konkrétně jsem pracovala a stále pracuji s úrovní A. Její součástí je student's book - kniha se kterou pracuje dítě, teacher's book - učitelská příručka (tuto příručku je možno získat také v českém jazyce, což je nespornou výhodou pro pedagogy, kteří ovládají základní znalost jazyka. Další součástí jsou flash cards - obrázkové karty, díky kterým se děti učí novou slovní zásobu, ale také opakují již získanou.

K celému programu Cookie and friends je možno postupně získat také například plakáty tematicky se vztahující k jednotlivým lekcím, poslechové CD s písničkami a říkadly a DVD a CD-ROM či maňáska kocourka Cookieho, který pro vás může být výborným zprostředkovatelem při navázání kontaktu s dětmi. Program má tři úrovně: Starter, tento je vhodný pro děti od tří let. Učebnice je zde uzpůsobena věku dětí, další je úroveň A a úroveň B. Osobně ve své praxi využívám pro děti předškolního věku úroveň A.

Skutečnou výhodou však je, pokud je program zařazen pedagogem, který je s dětmi v každodenním kontaktu. Má možnost rozvíjet v tomto směru děti dle jejich skutečných schopností, které zná nejlépe právě on.

Organizace

Anglický jazyk je zařazen jako součást výchovného programu u předškolních dětí. Jedná se tedy o skupinovou výuku v maximálním počtu 12 dětí. Lekce se koná jednou týdně v délce 45 minut. Lekce je možné časově uzpůsobovat, dle možností konkrétního zařízení, i častěji. Ovšem je nutné dodržovat maximální stanovenou délku lekce na 45 minut! Lekci je možno zařadit do dopoledního programu mateřské školy, ale také do odpoledního programu. Výhodou je jakási časová „flexibilita". Pokud vyučuje pedagog v rámci svého zařízení, či lépe řečeno své třídy, vkládá blok dle svého uvážení a různými formami si jej zpracovává.

Je skutečně mnoho možností, jak zlepšovat výuku. Pedagogům ovšem velice často chybí potřebné informace o přímé metodice. Zde je právě výhodou pro učitele, kteří s výukou v mateřské škole začínají, že je možné získat teacher's book - učitelskou příručku, ve které jsou uvedené přímé postupy. Každý pedagog volí to, co pokládá za nejlepší. Ovšem ve své praxi zjišťuji, že je opravdu nutné postupovat systematicky, vytvořit si plán výuky a cíle, kterých chci dosáhnout, opakovat učivo s dětmi a spolupracovat s rodiči. Jedině takto je možné dosáhnout kvalitních výsledků, za které lze považovat to, že dítě porozumí pokynům pedagoga, dokáže se vyjádřit v jednoduchých větách a osvojí si základní slovní zásobu.

Charakteristika vzdělávací skupiny

Program Cookie and friends A je určen pro děti ve věku 5 - 7 let. Maximální počet na skupinu pro jednoho pedagoga je 12 dětí. Výhodou je, pokud se jedná o děti komunikativní, ale pokud se účastní také dítě, které je komunikativní méně. Měli bychom mu dát šanci, sledovat průběh a případně se do aktivit zapojit. V poslední době je také diskutabilní, zda se může výuky cizího jazyka účastnit dítě s vadou řeči. Názory pedagogů, ale především lékařů - logopedických odborníků se liší. Osobně vždy doporučuji například rodičům, kteří by rádi, aby jejich dítě cizí jazyk navštěvovalo a má vadu řeči, vše prodiskutovat s odborníkem - logopedem. Setkala jsem se také s názorem, že se dítě může zařadit, ale nemělo by vyslovovat či opakovat, pouze naslouchat a zapojovat se do pohybových aktivit, her a dalších činností s tímto programem spojených. I toto je alternativa. Já ji využila a mohu říci, že konkrétní holčička, která měla problémy se sykavkami, se adaptovala velice dobře, spolupracovala jsem s její lékařkou a také paní učitelkou v mateřské škole a výsledky byly výborné. Skupina dětí bývá homogenní.

Přehled učiva

Program Cookie and friends A je rozdělen do šesti rozsáhlých lekcí (Colours,Toys, Body, Clothes, Pets, Food), součástí je také příloha Festivals. Jedná se o slovní zásobu a aktivity k významným dnům, oslavám a svátkům. Jako příklad bych uvedla narozeniny, Vánoce, Velikonoce či Den matek. Součástí každé lekce je slovní zásoba, osvojení jazyka pro komunikaci ve třídě, slovní zásoba, kterou opakujeme a upevňujeme. Součástí je nepřeberné množství říkadel, básniček, písní či her, které pedagog získá v učitelské příručce. Může je použít, ale také nemusí. Vše je možné doplňovat svými vlastními materiály.

Evaluační činnost

Získávání jazykových schopností dítěte a jejich rozvíjení je nutné opírat o již získané schopnosti dětí, jejich celkové schopnosti, vědomosti a návyky. Proto není možné, aby bylo dítě jednostranně orientováno pouze na cizí jazyk, ale dbalo se také na jeho všestranný rozvoj v rámci celkové činnosti v mateřské škole.

Výuka cizího jazyka dává dětem možnost dalšího rozvoje. Pokud pedagog získá důvěru dětí a utvoří program tak, aby děti bavil a přinášel jim radost, lze dosáhnout kvalitních výsledků. Celkově se výborně rozvíjí paměť dětí a jejich logické myšlení. Je podporováno zdravé sebevědomí dítěte, schopnost prosazovat se, ne však na úkor ostatních, a také nestydět se za nezdary. Pedagog je v tomto případě dítěti partnerem, jenž mu podává pomocnou ruku při získávání nových schopností.

Ve své podstatě jsem se setkala pouze s kladnou odezvou rodičů. Jsou za rozvoj v této oblasti rádi, neboť také pociťují zvýšenou míru vzdělanosti, její všeobecný rozvoj. Základní školy mnohdy zařazují anglický jazyk již od první třídy a někteří rodiče z toho mají obavy, neboť jazyk neovládají. Takto získávají důvěru ve své dítě a potřebný klid, že dítě již s jazykem přichází do styku a je s ním seznámeno. Někteří své děti i nadále rozvíjejí doma, pokud to jejich jazykové schopnosti umožňují.

Ráda bych zdůraznila, že vždy v počátku externího působení na mateřských školách pořádám „informační schůzku" s rodiči. Na ní podrobně představuji program, se kterým pracuji, a také postupy a pomůcky, kterých využívám.

Vždy mně těší, když dětí získají v jazyku zalíbení a touží po nových a nových informacích. Mile mě překvapí, pokud na mne při náhodném setkání na ulici hovoří anglicky.

Ve své podstatě si pedagog může stanovit cíle, ale uzpůsobuje je dle schopností dětí. Důležité je mít pro výuku kvalitní podmínky. Důležitá je spolupráce s vedením zařízení, s rodiči. Nesmíme také zapomínat na to, že ve směru výuky jazyka je neustále nutné se vzdělávat a rozvíjet své schopnosti.

Hodnocení z hlediska pozorovatele činností

Potřebné porozumění anglickému jazyku je ovlivněno a zcela závislé na reprodukci učitele. Proto je nutné dbát na kvalitní výslovnost. Slovní zásoba je dětem představována pomocí flash cards, základ osvojení jazyka je tedy založen na vizualizaci a poslechu. Opakování musí probíhat průběžně. Dostatečnou formou by měly být zařazovány také hudebně-pohybové hry či aktivity. Výborně využijete například při procvičování barev vršků od pet lahví, které umístíte ve třídě na různá místa. Nejprve dětem ukazujete, jakou barvu chcete, a vyslovujete nahlas a pak už pouze vyslovujete. Neopomínejte, že kvalitních výsledků lze dosahovat i jednoduchými hrami a prostředky. Můžete využívat pomůcek, které jsou součástí vašeho zařízení (hraček, barevných papírů...). Kvalitní výuka se projeví na výborné zpětné vazbě a aktivní interakci.

Konkrétními a adekvátními tématy děti seznamujeme se slovní zásobou, která je úměrná jejich věku a schopnostem.

Pokud si kladete otázku, jak udržet pozornost dětí celých 45 minut, mohu vám poradit. Celých 45 minut si rozdělte do tří částí. V první části lze děti posadit do kruhu, opakovat slovní zásobu a seznamovat je s novou. Ve druhé části zařaďte pohybové aktivity a ve třetí části činnost s učebnicí či pracovními listy u stolečků. Tento model se mi nejlépe osvědčil. Pokud se jeví děti jako živější, můžete si pohybovou část časově prodloužit, pokud jsou soustředěné, můžete prodloužit čas s činností u stolečků.

Závěrem lze říci, že kvalitně stavěná výuka přináší dětem radost a pozitivní prožitky a reakce, a to i u dětí, které se mohou zpočátku či v běžné činnosti jevit jako nesoustředěné nebo hyperaktivní.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek