Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > Geografie: její postavení a pojetí v národních...

Geografie: její postavení a pojetí v národních kurikulech ve světě – úvod

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Úvodní článek rozsáhlé studie o postavení oboru geografie v národních kurikulech vybraných států evropské unie a severní Ameriky. Cílem všech textů je srovnání národních kurikul s kurikulem českým, a doporučení pro jeho další možné směřování.
Srovnávací studie pro vybrané země - úvod

Studie se zabývá postavením a pojetím vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie), respektive geografického vzdělávacího obsahu, ve struktuře kurikul základního vzdělávání v některých vybraných evropských zemích a v Kanadě. Sleduje se v nich srovnávací metodou vazba na základní učební (kurikulární) dokumenty platné v České republice.

Důvodem pro vznik této studie je zejména skutečnost, že Zeměpis (Geografie) zaujímá mezi vzdělávacími obory určité specifické postavení. Není totiž ani jen ryze přírodovědným oborem, ani jen společenskovědním oborem, ale je oborem přírodovědně sociálním. To mezi odbornými geografy a didaktiky geografie často vyvolává zásadní diskuze o tom, do jaké ze vzdělávacích oblastí v současném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV), aktuálně platném pro Českou republiku, zde ustanovený vzdělávací obor Zeměpis (Geografii) vlastně zařadit a jestli je takové zařazení v RVP ZV vůbec přijatelné. A zda by tudíž neměl být obor Zeměpis (Geografie) v tomto rámcovém programu samostatnou vzdělávací oblastí.

Zdá se proto velmi potřebné analyzovat a srovnávat zařazení a pojetí geografie v našem vzdělávacím kurikulu i ve vzdělávacích národních kurikulech dalších zemí, aby bylo možno posoudit danou problematiku i z mezinárodního pohledu.

Studie bude pro jednotlivé země, vybrané pro srovnání, sestávat vždy ze tří částí. V první (úvodní) části jsou uvedeny stručné informace o základním vzdělávání v jednotlivých zemích a o prioritách, které si tyto země v této oblasti určují. Tato úvodní část studie umožní zasadit Zeměpis (Geografii) jako vzdělávací obor do celkového kontextu vzdělávání v dané zemi. Druhá část studie se zaměří na popis postavení oboru ve struktuře národních kurikul jednotlivých zemí. Třetí část studie se pak zaměří na pojetí geografického vzdělávacího obsahu v kurikulech těchto zemí.

Studie zahrnuje tyto země: Maďarsko, Finsko, Kanada, Slovinsko a Skotsko. Důvody pro zahrnutí právě uvedených zemí do studie byly následující. Finsko a Kanada patří mezi země, které se v mezinárodních studiích, zabývajících se výsledky vzdělávání žáků v oblasti matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti (jako jsou projekty TIMSS a PISA), umisťují pravidelně na předních pozicích. Je tudíž zajímavé právě u těchto zemí analyzovat a srovnávat jejich přístup k dané problematice. Pokud se jedná o volbu Maďarska a Slovinska pro studii, pak jako hlavní kritérium zde byla zohledněna skutečnost, že tyto země jsou nám sociálně i kulturně poměrně blízké, a dále také obdobná jejich koncepce vzdělávacích politik a kurikul.

Z geografického pohledu se jedná o země blízké České republice svou geografickou dimenzí. Jsou to v evropském měřítku středně velké země, srovnatelné s Českou republikou z hlediska rozlohy, počtu obyvatel, v určitých historických etapách i podobným etnickým a kulturně-historickým vývojem. Vlastní je jim i společná a navzájem blízká geografická poloha ve středoevropském prostoru. Skotsko jako vybraná země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, bylo pro studii zvoleno jako příklad zemí, které jsou nedílnou a podstatnou součástí Evropy, ale jedná se o evropské ostrovní a tudíž „nekontinentální" prostředí s určitými tradičními výraznými specifiky, pokud jde o pojetí a organizaci vzdělávání. Právě zde dochází aktuálně k velké změně v pojetí vzdělávacího kurikula.

Odkazy na související články

Geografie: její postavení a pojetí v národních kurikulech ve světě. Srovnávací studie pro vybrané země - Maďarsko
Geografie: její postavení a pojetí v národních kurikulech ve světě. Srovnávací studie pro vybrané země - Finsko.
Geografie: její postavení a pojetí v národních kurikulech ve světě - Kanada
Geografie: její postavení a pojetí v národních kurikulech ve světě. Srovnávací studie pro vybrané země - Slovinsko.
Geografie: její postavení a pojetí v národních kurikulech ve světě. Srovnávací studie pro vybrané země - Skotsko.
Geografie: její postavení a pojetí v národních kurikulech ve světě. Srovnávací studie pro vybrané země - shrnutí, závěry a doporučení.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek