Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Hřensko – jak jsme cestovali lodí

Ikona prakticky

Hřensko – jak jsme cestovali lodí

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Růžena Pekařová
Anotace: Inspirace pro podzimní nebo letní turisticko-plavební cestu z Děčína do Hřenska a zpět s následnou prací na interaktivní tabuli.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
  2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
  3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 1. období » rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Exkurze
Nutné pomůcky: Počítače s internetem, interaktivní tabule Smart Board, psací potřeby, papíry, přehled nebo kartičky s vlajkami různých států, základní turistické vybavení.
Klíčová slova: cestování, interaktivní tabule, Hřensko

Na naší škole je již tradicí pořádat výjezdy jedné třídy, ale i celého stupně či školy. Po zahájení školní docházky a přípravách na školní rok probíhají takzvané "rozjížděcí" akce, při kterých se žáci po prázdninách opět setkávají. Pro prvňáčky je to první možnost, jak poznat děti z ostatních ročníků.

Jedná se o tematicky zaměřené exkurze s cílem poznat přírodu či historické památky nebo stavby v našem kraji, okrese. V jednom z minulých školních roků jsme podnikli akci "Lodí z Děčína do Hřenska a zpět". Cílem bylo dopravit se k řece Labi, přeplout uvedený úsek a dojít na vyhlídku nad Hřenskem. Cestou pak měli žáci možnost dovědět se zajímavé informace a pozorovat nejen krajinu kolem dopravních cest.

Před celou akcí si starší žáci (4. a 5. ročník) plánovali, kterými dopravními prostředky se lze z naší školy dostat do Hřenska, hledali možná spojení vlaková, autobusová a lodní. Využili listinné podoby jízdních řádů a internetového vyhledávače spojů IDOS. Mladší žáci (1.–3. ročník) porovnávali, jak se cestuje vlakem, autobusem, lodí, letadlem na základě svých zkušeností a literatury, kterou si donesli z domova. Všichni žáci byli před cestou seznámeni s pravidly BESIP, bezpečností při cestování a chováním v dopravních prostředcích. Tyto informace následně zúročujeme i při dalších akcích ve školním roce.

Během cesty žáci poznávali a dovídali se mnohé zajímavosti.

Ve vlaku: druhy dopravních prostředků na vodě, ve vzduchu, na souši, pod zemí a jejich význam, využití pro lidi; vlajky (naše, sousedních států, států jiných zemí – hokejové, fotbalové a jiné velmoce dle zájmů žáků).

Na lodi: části lodi (paluba, záď, příď, můstek...), druhy lodí (nákladní, osobní, motorové, parní, tankery...); znak města Děčína.

O řece: co je soutok, pravý břeh, levý břeh, přítoky Labe, do kterého moře se vlévá Labe; ryby a jiní živočichové u řeky; města a stavby na Labi.

O Hřensku: nejnižší místo v České republice; přechod do zahraničí; přírodní památky, pískovce, vyhlídky; turistické trasy.

Společně získané poznatky vždy společně shrneme a vyhodnotíme. Nejvíce se osvědčila práce s interaktivní tabulí. Žáci mají možnost se opět aktivně zapojit (počet žáků na 1. st. je kolem 50). Důležité je také to, že si všichni připomenou, co cestou poznali, co se dověděli nového, zajímavého a co prožili.

Vzhledem k počtu žáků je vhodné rozdělit je do ročníkově smíšených skupin. V každé skupině může být jeden až dva zapisovatelé, malíř, poradce, řečník apod. Důležité je, aby z každé skupiny byli alespoň dva žáci u interaktivní tabule.

Popis činností na interaktivní tabuli (dále jen IT):

Úvodní strana – Připomenutí společné cesty do Hřenska. Seznámení s potřebnými pomůckami. Upozornění na rozdělení úkolů pro menší (1. a 2. třída) a pro větší (3.–5. třída) žáky. Nápověda se správnou odpovědí bývá ukryta pod otázkou.

1. str. IT – Pozorně si prohlédni fotografie. Najdeš devět rozdílů?

Činnosti: Žáci chodí kroužkovat nalezené rozdíly,  ústní (či písemná) odpověď na otázku: Co je na fotce vpravo uprostřed?

2. str. IT – Víš, ke kterým státům patří tyto vlajky? Která vlajka patří našim sousedům za hranicemi Hřenska?

Činnosti: Žáci si poznamenají na papír k tiskacím písmenům názvy vlajek, kontrolu provádí společně posouváním vlajek; slovní odpověď na doplňující otázku.

3. str. IT – Kolik dětí je na palubě? Kterému městu patří znak na lodi?

Činnosti: Pro menší žáky – spočítají všechny děti, děti s pokrývkou hlavy, bez pokrývky hlavy, tvoří matematické příklady, které zapisují na papír.

Pro větší žáky – popisují vzhled znaku, proč je na něm znázorněn lev s rybou, přiřadí znak k městu.

Pro všechny – doplňující otázka: Proč nosíme pokrývky hlavy?

4. str. IT – Jak se jmenuje řeka, která protéká Hřenskem? Jak se jmenuje údolí, kterým řeka protéká?

Činnosti: Vybraní žáci píší názvy na linky; doplňující otázka: Vzpomeneš si na živočichy, kteří žijí v této řece nebo kolem ní? – žáci zakreslují nebo píší na papír.

5. str. IT – Víš, koho představuje tato socha na břehu řeky? Jak se asi cítí socha, když musí dlouho nehnutě stát?

Činnosti: Žáci šeptají název sochy vyučujícímu do ucha, ten odpovídá jen ano/ne, společná kontrola odsunutím otázky; všichni si zahrají hru na sochy. Po rozhovoru, co vše mohou sochy znázorňovat, si volí libovolnou pozici, ve které se pokusí setrvat 1 minutu, a poté si povídají o svých pocitech, jak se jim stálo.

7. str. IT – Jak se jmenuje říčka protékající Hřenskem a vlévající se do Labe? Dokážeš ukázat a pojmenovat některé stromy na fotografii?

Činnosti: Žáci odpoví na hlavní i doplňující otázku písemně, stromy chodí pro kontrolu popisovat a ukazovat k IT.

Závěrečná strana – Kdo věděl víc?

Činnosti: Společné stručné shrnutí všech stran prezentace, případná kontrola odpovědí odsunutím otázek, zhodnocení práce skupin i jednotlivých žáků (smajlíci, sluníčko nebo mráček) a promítnutí fotografií či filmečků z akce ve zbývajícím čase bloku hodin.

V příloze je uvedena část prezentace s úkoly na interaktivní tabuli. Ta by měla stačit pro náhled, jakým způsobem žáci s učiteli provedli zpětné hodnocení akce Lodí z Děčína do Hřenska. Použité internetové stránky jsou vloženy na konci prezentace.

Závěrem

Při cestování máme my učitelé i žáci možnost spolu komunikovat o věcech školních i mimoškolních. To přispívá k vytváření kladného klimatu tříd, stupně i celé školy. Fotografie, případně video z celé akce předáváme rodičům na CD při třídních schůzkách. K podobným akcím doporučuji přizvat také rodiče, aby se zapojili jako doprovod a mohli přidat hodnocení ze svého pohledu.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf4091 kBHřensko - prezentace na interaktivní tabuli
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 07. 10. 2010
Zobrazeno: 7709krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PEKAŘOVÁ, Růžena. Hřensko – jak jsme cestovali lodí. Metodický portál: Články [online]. 07. 10. 2010, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/9111/HRENSKO---JAK-JSME-CESTOVALI-LODI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 07. 10. 2010 20:24
Příspěvek je skvělou inspirací, jak využít společně prožité aktivity z výletu nebo školy v přírodě. Oceňuji prima nápad s fotografiemi, které se v ukázce prezentace staly určitě zajímavým učebním materiálem.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 07. 10. 2010 20:24
Velmi hezky zpracovaný příspěvek, který je vhodným návodem pro další práci učitelů. Velkým kladem je nenásilná metoda v rámci mezilidských vztahů. Podněcuje žáky k touze po poznání, vytváří kladný vztah dětí k přírodě.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.