Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Autoevaluace v Nizozemsku

Autoevaluace v Nizozemsku

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Zuzana Maťašová
Příspěvek formou rozhovoru seznamuje čtenáře se systémem autoevaluace v nizozemských školách.
1. Jsou školy v Nizozemsku povinné provádět autoevaluaci?

V Nizozemsku nejsou školy povinné provádět školní autoevaluaci. Ovšem podle zákona (WPO, článku 10 Zákona základního vzdělávání) jsou povinné věnovat se kvalitě a zabývat se systémem péče o kvalitu. Způsob, kterým to školy provádějí, je libovolný. Ve skutečnosti mají často co dočinění se školní autoevaluací.

2. Jaké jsou účely a cíle autoevaluace školy? Platí nějaké předpisy?

Jelikož nejsou školy povinné provádět školní autoevaluaci, neexistují národní cíle a předpisy pro autoevaluaci. Protože jsou však školy povinné starat se o kvalitu, existují směrnice a nástroje pro péči o kvalitu a systém péče o kvalitu. Ve WPO, v článku 10 jsou ustanovena pravidla důležitá pro systém kvality. V novém zákoně o inspekci je článek 12.9, kde vláda stanovuje, jak by měla inspekce navázat spolupráci při autoevaluaci škol.

3. Které oblasti jsou pokryté? Jedná se o podmínky, vstupy, výstupy, procesy, nástroje, ale také vyučovací předměty?

V praxi jsou v Nizozemsku enormní rozdíly ve školní autoevaluaci. Školy používají různé nástroje, metody a způsoby pro péči o kvalitu a autoevaluaci. Neexistují standardní povinné nástroje, ale inspekce má právo doporučit nástroje pro evaluaci a hodnocení výsledků školy a výkonů žáků školy. V praxi to inspekce takto vykonává. Nicméně škola má právo doporučení či rady inspekce nebrat v potaz nebo je ignorovat. Inspekce však může přidělit škole minusové body a zveřejnit to na internetu.

4. Jsou dostupné nějaké standardy? Jaké druhy indikátorů jsou používány?

Většina užívaných standardů je vytvořena a používaná inspekcí. V projektu QCE jsou tyto standardy popsány následovně:

Standard kvality 1: systém péče o kvalitu
Škola systematicky monitoruje kvalitu vzdělávání a zjišťuje postup dodržování kvalitní úrovně nebo zlepšení úrovně kvality.

Pro tento standard je formulováno šest indikátorů:

 1. Škola jasně chápe a má přehled o své vlastní výchozí situaci.
 2. Škola jasně formuluje své cíle.
 3. Škola hodnotí kvalitu výsledků a výstupů systematickou cestou.
 4. Škola pracuje systematicky na zlepšení svého vzdělávání.
 5. Škola dává zprávy zainteresovaným a příslušným stranám o kvalitě vzdělávání.
 6. Péče o kvalitu se vykonává systematicky.

Standard kvality 2: evaluace a hodnocení
Škola garantuje kvalitu testování a hodnocení.

Pro tento standard jsou formulovány dva indikátory:

 1. Škola garantuje kvalitu testování na konci základního vzdělávání.
 2. Škola garantuje kvalitu testování během školního období základního vzdělávání.

Standard kvality 3: kurikulum a obsah výuky
Kurikulum dává studentům příležitost k optimálnímu vývoji a k přípravě na středoškolské vzdělávání.

Pro tento standard jsou formulovány čtyři indikátory:

 1. Kurikulum připravuje studenta pro středoškolské vzdělávání.
 2. Škola poskytne obsáhlé kurikulum orientované na výsledné vědomosti, vnímání, dovednosti a postoje.
 3. Kurikulum ukazuje strukturální souvislosti.
 4. Kurikulum je orientované na potřeby žáků.

Standard kvality 4: čas
Studentům je poskytnut dostatek času k osvojení obsahu kurikula.

Pro tento standard jsou formulovány tři indikátory:

 1. Škola má vyčleněn dostatek času pro vyučování a učení.
 2. Čas k osvojení obsahu kurikula je dostatečný.
 3. Čas pro vyučování a učení se je stanoven podle potřeb studentů.

Standard kvality 5: vyučovací proces a proces učení.
Podmínky vyučovacího procesu a procesu učení nabízejí dostatek příležitostí, výzev a podpory studentům.

Pro tento standard je formulováno sedm indikátorů:

 1. Škola poskytuje funkční a podnětné prostředí pro učení se.
 2. Vzdělávací činnosti jsou strukturované, plánované, funkční a účinné.
 3. Učitelé poskytují dostatek podpory a podnětů pro žáky.
 4. Učitelé vedou a podporují proces vyučování a učení se systematicky a povzbuzujícím způsobem.
 5. Žáci jsou aktivní a orientovaní na učení.
 6. Učitelé sledují pokrok a vývoj svých žáků.
 7. Učitelé dbají na to, aby vyučovací proces a proces učení se byl řízen vzdělávacími potřebami žáků.

Standard kvality 6: školní klima
Škola zajistí bezpečné, podporující a podnětné klima.

Pro tento standard je formulováno šest indikátorů:

 1. Zaměstnanci a žáci spolupracují pozitivním způsobem.
 2. Škola poskytuje pohodlné, motivující prostředí pro žáky.
 3. Škola poskytuje pohodlné, podnětné pracovní prostředí pro zaměstnance.
 4. Škola podněcuje zapojení rodičů, vychovatelů a zákonných zástupců.
 5. Škola hraje funkční roli v lokální a regionální komunitě.
 6. Škola poskytuje bezpečí.

Standard kvality 7: duchovní péče a poradenství
Škola provádí žáky jejich studiem, spolupracuje při výběru střední školy a poskytuje systematické poradenství pro žáky se speciálními potřebami.

Pro tento standard je formulováno pět indikátorů:

 1. Škola má pozitivní podmínky pro vedení žáků.
 2. Škola vede studenty systematicky během jejich studií.
 3. Škola má pozitivní podmínky pro vedení žáků se speciálními potřebami.
 4. Škola pečuje o vedení žáků se speciálními potřebami.
 5. Škola zapojuje rodiče a vychovatele do duchovní péče a vedení studentů.

Standard kvality 8: výsledky a výstupy
Výkony žáků jsou na úrovni, která je očekávána na základě jejich charakteristik.

Pro tento standard jsou formulovány čtyři indikátory:

 1. Výsledky a výstupy jsou přinejmenším na úrovni, která mohla být očekávána.
 2. Žáci zvládli na konci školy dovednosti, které mohly být očekávány.
 3. Očekávaný vývoj žáků je ve shodě s jejich kompetencemi.
 4. Žáci pokračují úspěšně ve studiích.
5. Komu a jakým způsobem jsou výsledky oznámeny?

Zpráva většinou slouží k internímu použití: pro radu, vedení rady, komunitu (když je komunitou také školní rada). Někdy škola informuje rovněž rodiče prostřednictvím příručky, brožury nebo zprávy.

6. Které nástroje pro autoevaluaci školy jsou vypracované? Jsou pro školu dostupné?

Školy mohou použít mnoho nástrojů různého charakteru, v závislosti na cílech a cílové skupině autoevaluace. Někdy jsou tyto nástroje speciálně vytvořeny pro autoevaluaci, někdy škola použije nástroj, který byl vytvořen pro externí evaluaci, ale může být také použit pro autoevaluaci.

7. Které úřady a agentury vně školy poskytují školám přímo nebo nepřímo informace, které mohou použít k určení, sledování a zlepšení kvality svého vzdělávání? Jak tyto informace vypadají?

V Nizozemsku jsou velice důležité dva úřady. V první řadě je to inspekce. Cílem inspekce je sledovat autoevaluaci školy, pro školu je tedy velice důležité autoevaluaci zlepšovat. Druhým důležitým úřadem je CITO, Národní institut pro hodnocení. Hodnotící nástroje a testování vytvořené CITI používá většina škol v Nizozemsku. Tyto testy podávají informace o výstupech a výsledcích škol a výsledky jsou publikovány. Tímto způsobem je možné porovnat výsledky jednotlivých žáků. Mimo to, může každá škola v případě problémů žádat externí institut o sledování celé školy nebo její části.

8. Jaké je zapojení rodičů a žáků do procesu autoevaluace školy?

Vliv rodičů není vždy stejný. Někdy je vliv velký, někdy téměř nulový. Závisí to na druhu evaluace a na nástrojích, které jsou používány. Někdy jsou rodiče a žáci tázáni dotazníkem.

9. Jaký je dopad výsledků autoevaluace školy na vzdělávací postupy?

Většinou jsou výsledky kvalitativního měření nebo autoevaluace použity pro další krok inovačního cyklu (který je delší než jeden rok) na zlepšení kvality školy.

10. S jakým druhem problémů se setkáváte při procesu autoevaluace školy?

Žádné specifické problémy.

11. Další důležité poznámky.

Každý rok inspekce publikuje roční zprávu o kvalitě škol v Nizozemsku v základním a středoškolském vzdělávání.

Zdroj:
COMENIUS. SELF-EVALUATION IN EDUCATION.
Guidelines for evaluators, 2002 - 2004.
www.kuratorium.lublin.pl/Aktual/comenius/Self-guideline.pdf

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek