Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Anotace: Hra bingo. Učitel zadává různé početní operace. Žáci v tabulce zaškrtnou správné číslo odpovídající výsledku. Pokud mají tři nebo čtyři čísla v jedné linii, mají bingo!
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
  3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 2. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 1. stupeň
  3. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace a sebeorganizace
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: šablony pro zápis čísel pro žáky, jedna šablona s čísly pro učitele, připravené příklady
Klíčová slova: početní operace, dělení, sčítání, hrací pole, čísla, bingo, kartičky, odčítání, násobení
Příprava

Připravíme si tolik čtverců s 9 políčky, tj. 3 x 3 políčka a čtverců se 16, případně 25 políčky, tj. 4 x 4 políček nebo 5 x 5 políček, kolik máme žáků.

Vždy jeden ze čtverců si necháme a zapíšeme do něj čísla. Ve čtverci 3 x 3 budou čísla 1 - 9, ve čtverci 4 x 4 budou čísla 1 - 20 a ve čtverci 5 x 5 čísla 1 - 50, případně 1 - 100 (viz příloha).

Připravíme si početní příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení, případně příklady s řadovými operacemi tak, aby výsledky odpovídaly postupně všem číslům daného čtverce. Náročnost příkladů musí odpovídat znalostem žáků.

Popis činnosti

Čtverec 3 x 3: Žáci napíší do čtverečků čísla od 1 do 9. Učitel zadává početní úkoly tak, aby výsledky daly postupně všechna čísla od 1 do 9. Žáci vyškrtávají čísla ve svém čtverci podle výsledků. Kdo má první linii, tj. vyškrtaná čísla v jedné řadě nebo sloupci či diagonále, dostává odměnu. Bingo by měli mít všichni, pokud správně počítali, a dostanou odměnu (to, co máte obyčejně ve zvyku: malé jedničky, barevné puntíky, body, razítka nebo taky bonbony či oříšky).

Čtverec 4 x 4: Žáci napíší do čtverečků čísla od 1 do 20. Učitel zadává početní úkoly tak, aby výsledky daly postupně čísla, která má zapsaná ve svém čtverci, tj. libovolných šestnáct čísel od 1 do 20. Žáci vyškrtávají čísla ve svém čtverci podle výsledků. Kdo má první linii, tj. vyškrtaná čísla v jedné řadě, ve sloupci nebo v diagonále, dostává dílčí odměnu. Kdo má první bingo, tj. vyškrtaná všechna čísla ve svém čtverci a numericky shodná s čísly v učitelově čtverci, vyhrává a je odměněn.

Čtverec 5 x 5: Žáci napíší do čtverečků čísla od 1 do 100. Učitel zadává početní úkoly tak, aby výsledky daly postupně čísla, která má zapsaná ve svém čtverci, tj. libovolných dvacet pět čísel od 1 do 100. Žáci vyškrtávají čísla ve svém čtverci podle výsledků. Kdo má první linii, tj. vyškrtaná čísla v jedné řadě, v sloupci nebo v diagonále, dostává dílčí odměnu. Kdo má první bingo, tj. vyškrtaná všechna čísla ve svém čtverci a numericky shodná s čísly v učitelově čtverci, vyhrává a je odměněn.

Poznámky

Můžeme využít nejen jednoduché příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení, ale i řetězy příkladů. Pokud bychom aktivitu chtěli opakovat, můžeme zadat postupně každému žákovi úkol, aby vytvořil řady příkladů a pak hrál roli učitele, tj. toho, kdo zadává ostatním početní operace.

Obtížnost příkladů učitel přizpůsobí znalostem a schopnostem žáků. V anglickém jazyce lze pro sčítání použít „plus" nebo „and", výrazy pro ostatní operace se mohou na první pohled jevit jako obtížné, ale žáci je rychle pochopí a rychle si je osvojí. Čím obtížnější výraz, tím větší výzva pro ně.

Tabulky pro zápis binga si mohou udělat žáci sami nebo využít předloh, které jsou uvedené v příloze.

Upozornění - tuto aktivitu můžeme provádět jen v případě, že žáci mají osvojené početní operace již v rodném jazyce.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 07. 2009
Zobrazeno: 13785krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BALADOVÁ, Gabriela. Bingo. Metodický portál: Články [online]. 30. 07. 2009, [cit. 2020-11-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/3234/BINGO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.