Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

První jarní den

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Marie Horčičková
Anotace: Žáci charakterizují změny v přírodě spojené s příchodem jara. Vypíší si slova v angličtině, která se daného tématu týkají. Naučí se určovat čas v angličtině (celé hodiny).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Neživá příroda » objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života
  3. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Neživá příroda » rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 1. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Cizí jazyk 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Ekosystémy
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: flipchart, fixy, papír A4, papírové hodiny
Klíčová slova: příroda, hodiny, změna, čas, zima, jaro, čísla
Příprava

Předem stanovíme den, kdy se budeme zabývat tématem prvního jarního dne. Žákům oznámíme, že jednotlivé aktivity budou probíhat dvojjazyčně.

Popis činnosti
Evokace (20 minut)

Anglické uvítání (např. Good morning, children, how are you today? - všechny děti by měly dostat příležitost odpovědět, je možné v kruhu kutálet míč, vždy tomu, kdo mluví).

Vyučující představí hádanku na tabuli:

S ­­_ _ _ _ G

Následuje hra Žralok (Shark - viz příloha), dokud děti neuhádnou anglické slovo pro jaro - SPRING.

Vyučující uvede projekt 1. jarní den (1st Spring Day) a zeptá se dětí, zda vědí, kdy tento den je a co znamená (odpověď: den je stejně dlouhý jako noc, dny se od tohoto dne budou prodlužovat, noci se zkracují).

Volné asociace - co vás napadne, když se řekne jaro? Děti technikou brainstormingu navrhují slova (česká), která je k tématu napadnou - učitel je zapisuje na flipový papír (flipchart, dále „flip"), např. květina, slunce, teplo, kočičky, Velikonoce atd. Když dětem dojde fantazie, zeptá se učitel, zde je k tématu napadají nějaká anglická slova (Can you think of any words in English?). Ta zapíše na zvláštní flip a navrhne dětem, že si v průběhu celého jarního projektu budou flip se slovní zásobou doplňovat. Flip je dobré vyvěsit na dobře viditelné místo a v průběhu projektu se k němu vracet.

Aktivita - skupinová práce: Změny v přírodě (35 minut)

Děti ve skupinách po 3 - 5 napíšou všechny změny v přírodě, spojené s koncem zimy a příchodem jara. Zadání úkolu: napište na papír A4, co všechno je na jaře v přírodě jiné než v zimě.

ZIMA JARO

Prezentace žáků (mluvčí 1. skupiny přečte vše, mluvčí z ostatních skupin doplňují, co nebylo řečeno; učitel zapisuje do T grafu na společný flip).

Jedna z odpovědí by měla být i změna času (pokud ne, učitel žáky k odpovědi návodnými otázkami dovede).

Aktivita: Hodiny (25 minut)

Práce v kruhu: děti si zopakují hodiny - každý má svoje papírové hodiny, učitel zadává úkoly - nejprve v češtině, např. Je půl čtvrté, děti nastaví ručičky, následuje kontrola ve dvojicích atd.

Společné zopakování anglických číslovek 1 - 12 (učitel rotuje s velkou ručičkou na svých papírových hodinách, děti společně říkají - snaží se držet rytmus, jako když tikají hodinky).

Učitel zadává úkoly - tentokrát se již ptá What time is it? Děti odpovídají - např. Three; učitel doplní odpověď celou větou - Yes, well done. It's three o'clock. - dokud děti větu nezačnou používat samy.

Děti vytvoří dvojice a vzájemně si zadávají úkoly. Věty What time is it? It's _____ o'clock mají napsané na tabuli.

Reflexe (10 minut)

Vzájemně si ve dvojici poskytnou zpětnou vazbu - např. kolik z pěti zadaných časů jejich spolužák uměl použít - průběžně si dělají poznámky např. „+" ví, „-" neví.

Učitel zhodnotí týmovou spolupráci žáků.

(Poznámka - místo angličtiny lze použít jakýkoliv jiný cizí jazyk.)

Příloha

Návod na hru Spelling Shark

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 02. 06. 2009
Zobrazeno: 13592krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HORČIČKOVÁ, Marie. První jarní den. Metodický portál: Články [online]. 02. 06. 2009, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/3149/PRVNI-JARNI-DEN.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.