Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Práce s informacemi v textech a příklad úlohy...

Ikona prakticky

Práce s informacemi v textech a příklad úlohy Životní cesta karety obrovské

Ikona inspirace
Autor: Pavlína Holcová
Spoluautor: Jakub Holec
Anotace: Z hlediska rozvoje čtenářských dovedností je důležité, aby žáci pracovali s autentickými neučebnicovými texty z různých tištěných i digitálních zdrojů. Jako zajímavý se jeví příspěvek, který se zaměřuje na různá vývojová období mořské želvy karety obrovské. Úloha byla převzata z publikace České školní inspekce obsahující uvolněné úlohy z šetření PIRLS 2016 a v článku slouží jako ilustrace možné práce žáků se zajímavými texty.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie živočichů » odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: odborné časopisy, knihy, tablet či počítač s připojením na internet
Klíčová slova: přírodopis, čtenářská gramotnost, práce s textem, pirls
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Deník divoké přírody

Úvod

Ilustrativní úloha Životní cesta karety obrovské (viz příloha) je součástí publikace s uvolněnými úlohami z šetření PIRLS, kterou vydala Česká školní inspekce (https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace/PIRLS-2016-publikace-s-uvolnenymi-ulohami-ze-ctena). Úloha se zaměřuje na oblast čtenářské gramotnosti, přičemž je svým tematickým zaměřením vhodná do výuky v rámci přírodovědy a přírodopisu. Jde o odborně-popularizační text popisující životní příběh želvy karety obrovské doplněný o testové otázky zaměřené na konkrétní pasáže v textu. Cílem úlohy je ověřit schopnost žáka číst s porozuměním, získávat z textu potřebné informace a používat je při řešení testových úloh. Zmíněná publikace nabízí základní charakteristiku textu a komentáře k jednotlivým testovým otázkám. Danou úlohu v článku použiji jako východisko pro nástin další možné práce s texty, které se nezaměřují ani tak na prokazování dovedností, ale spíše na procesy učení.

Popis

Z hlediska motivace k práci s textem je důležité klást důraz na čtenářskou nezávislost žáků, která mimo jiné spočívá ve výběru textů žáky. Přitom je důležité, aby učitel žáky předem seznámil s tím, za jakým účelem si budou text volit, a žáci dostali určité hranice, ve kterých se při výběru textu budou pohybovat. Východiskem pro hledání textů může být právě život jimi vybraného živočicha (stejně jako u ilustrativní úlohy v příloze). Žáci mohou vybírat texty například z odborných časopisů (např. Vesmír, Živa), knih, on-line zdrojů (příroda.cz, Natura Bohemica, BioLib.cz apod.). Žáci se při práci s texty mohou zabývat například:

  • novými informacemi o daném živočichovi, které o něm dosud neslyšeli;
  • způsobem života daného živočicha se zobecněním toho, jaký typ prostředí jim k životu vyhovuje či nevyhovuje (možno vztáhnout k podmínkám v rámci české přírody);
  • potravními vztahy v rámci daného ekosystému a možné interpretaci vývoje populace daného živočicha při změně dostupnosti konkrétní potravy aj.

Na základě vyhledání potřebných informací v souvislém neučebnicovém textu bude dalším krokem zpracování získaných informací. Možností pro další zpracování je tvorba „karet divoké přírody“. Jedná se o aktivitu, při které mají žáci přehlednou a srozumitelnou formou popsat například vzhled vybraného živočicha (barva, velikost), ekologické nároky na prostředí (potravy, výskyt), zajímavosti o daném živočichovi. Popis toho, jak žáci při další práci s informacemi pracují, nabízí článek Deník divoké přírody (https://clanky.rvp.cz/clanek/k/ZKB/21928/DENIK-DIVOKE-PRIRODY.html/).

Autor díla: žák ZŠ Pražská

Z hlediska výuky je důležité, že se žáci učí pracovat s didakticky neupravenými texty, které jsou pro ně motivační, vyhledávají v nich potřebné informace, které dále interpretují za účelem přípravy materiálu napomáhajícímu jejich učení. Práce s digitálními technologiemi jim mohou pomoci především při nerutinní a kreativní práci při dalším zpracovávání vyhledaných informací do přehledného a vizuálně zajímavého formátu „karty“.

Citace a použitá literatura:
[1] - JANOTOVÁ, Zuzana. et al. Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PIRLS 2016. 2018. [cit. 2019-10-9]. Dostupný z WWW: [https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._p...].  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 10. 02. 2020
Zobrazeno: 989krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOLCOVÁ, Pavlína. Práce s informacemi v textech a příklad úlohy Životní cesta karety obrovské. Metodický portál: Články [online]. 10. 02. 2020, [cit. 2020-07-11]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/22262/PRACE-S-INFORMACEMI-V-TEXTECH-A-PRIKLAD-ULOHY-ZIVOTNI-CESTA-KARETY-OBROVSKE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.