Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Cesta do Naardenu

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Zdeněk Jonák
Spoluautor: Mgr. Jiří Brant
Příspěvek popisuje zajímavý námět na projekt, ve kterém je propojeno ICT s vyučovacím předmětem Vlastivěda. Žáci plánují fiktivní cestu do Holandska a zjišťují informace o životě J. A. Komenského v této zemi. Projekt je realizován v malotřídní základní škole Rozsochy.

 Projekt Cesta do Naardenu realizuje fiktivní cestu žáků muzea J. A. Komenského - do holandského města Naarden. Žáci zjišťují s využitím digitálních i tištěných informačních zdrojů optimální způsoby, jak se do Naardenu dopravit, kde se ubytovat, vyhledávají místa spojená se životem J. A. Komenského a další kulturní památky, které je vhodné navštívit. Projekt poskytuje žákům možnost využít získané zkušenosti při cestách do zahraničí s rodiči nebo při přípravě poznávacích vycházek či školních výletů. Projekt je určen pro žáky 4. ročníku.

1.
Předpokládané cíle projektu
Kognitivní:
 • vyhledávat, zpracovávat, srovnávat a vyhodnocovat informace v digitální i tištěné formě
 • pracovat s mapami, jízdními řády a informačními letáky
 • orientovat se v cizojazyčných textech
 • doplnit si poznatky získané ve škole vlastním objevováním
 • využívat znalosti a dovednosti z různých vyučovacích předmětů k přípravě cest a výletů
 • osvojovat si jednotlivé pojmy a uvědomovat si jejich vzájemnou provázanost.

 

 

KK k učení
KK k řešení problémů
MV - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSV - Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopnosti poznávání

Afektivní:
 • soustředit se na řešený problém
 • utvářet si etický postoj k historickým událostem a významným postavám dějin
 • přijímat a zpracovávat racionální i emocionální informace vyváženým způsobem

 

KK k řešení problémů
KK občanská
VMEGS - Jsme Evropané
MKV - Kulturní diference

Psychomotorické
 • orientovat se ve dvojrozměrných zobrazeních trojrozměrného světa
 • vytvářet modely znázorňující objekty a předměty
 • vytvořit výstavku informačních a ilustrativních materiálů o Holandsku a městě Naarden

 

KK k řešení problémů
KK pracovní

Sociální:
 • spolupracovat a vzájemně si pomáhat ve skupině při řešení problémů
 • vzájemně komunikovat a diskutovat o možném řešení
 • prezentovat výsledky své práce
 • reálně se sebehodnotit
Plánování projektu

Myšlenka projektu Cesta do Naardenu vznikla z potřeby seznámit žáky s významnou etapou českých dějin a s postavou J. A. Komenského, která sehrála v tomto období důležitou roli v širším evropském kontextu. Vyučující, který projekt koncipoval, využil svých zkušeností z návštěvy Naardenu i ostatních míst spojených s pobytem J. A. Komenského v Holandsku. Pedagogickým záměrem projektu bylo integrovat do projektu znalosti a dovednosti z vyučovacích předmětů Vlastivěda, Informační a komunikační technologie a Výtvarná výchova, začlenit do výuky průřezová témata a poskytnout žákům možnost pracovat v týmu.

 

KK sociální a personální
KK komunikativní
OSV - Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopnosti poznávání

Příprava projektu

Přípravná etapa projektu probíhala v prostředí třídy. Žáci se seznamovali s informacemi spojenými s odchodem J. A. Komenského do exilu v holandském Naardenu a byli vedeni k vyhledání dalších informací (z knih a internetu). Významným prvkem byla snaha učitele o motivaci žáků k emocionálnímu prožitku této cesty.

 

Metoda informativní - učení z textu

Učitel napsal do středu tabule slovo UPRCHLÍK a začal tak vytvářet společně s žáky myšlenkovou mapu utvořenou z pojmů, které si žáci v souvislosti se slovem „uprchlík" vybavovali.

2.

Vyučující využil skutečnosti, že J. A. Komenský se skutečně ocitl v situaci uprchlíka, který měl sice příznivou podporu z pozice šlechty, ale dostal se do rozporu jak se zájmy církve, tak s politickými zájmy habsburské monarchie. Žáci mohli rozvíjet představy spojené se jménem J. A. Komenského a zasazovat minulé historické okamžiky a události do reálné přítomnosti. Žáci tak dostali do povědomí historické události tehdejší Evropy a mohli snáze porozumět úloze a významu osobnosti J. A. Komenského v této složité době.

Realizace projektu

Myšlenková mapa
Metoda problémová - objevování

1. etapa

Žáci pracovali u počítače ve dvojicích, které se domluvily, kdo bude mít roli mluvčího. Úkolem každé dvojice bylo vyhledávat určité informace, přesvědčit se o jejich věrohodnosti a zaznamenat je do připraveného formuláře. Žáci řešili následující úkoly (splnění bylo časově limitováno):

1. Zadej na internetu adresu: www.mjakub.cz (Muzeum J. A. Komenského). Vyhledej a zapiš si (případně ulož do PC) následující údaje:

 • datum narození a datum úmrtí, dosažený věk
 • alespoň dvě knihy, které napsal
 • podobiznu J. A. Komenského

2. Zapiš jméno města, ve kterém se muzeum nachází.

3. Zadej na internetu adresu: www.pmjak.cz a zjisti:

 • výši dětského vstupného do muzea

4. Zadej na internetu adresu: www.naarden.nl:

 • zaznamenej si důležité či zajímavé textové a obrazové informace o městě

5. Zadej v prohlížeči adresu: www.comeniusmuseum.nl:

 • nastav si českou verzi jazyka
 • prohlédni si stránku a zaznamenej si důležité informace

6. Najdi webovou stránku s jízdními řády a naplánuj cestu vlakem z Rozsoch do Naardenu. Zjisti a zaznamenej:

 • počet kilometrů (Rozsochy - > Naarden)
 • celkovou dobu trvání cesty
 • zda dorazíme do Naardenu ještě týž den

7. Zadej na internetu adresu: www.skoda-auto.com/moss-cze/services/routeplanner/ a splň následující úkoly:

 • naplánuj cestu autem
 • vyhledej nejkratší trasu zRozsoch do Naardenu
 • zapiš počet kilometrů a dobu jízdy
3.
4.
2. etapa

Učitel v další etapě projektu rozdělil žáky do dvou skupin (skupina A, skupina B). Každá skupina si zvolila svého mluvčího, jehož úkolem bude na konci činnosti zhodnotit postup a výsledek společné práce.

 

Metoda informativní - učení z textu

Skupina A dostala následující zadání:

 • Vyhledejte na mapě Holandska město Naarden. Leží severně od města Utrecht.
 • Vyhledejte vautoatlasu nejkratší cestu do Naardenu. Použijte ktomu mapku zplánovače trasy.
 • Podrobně si prohlédněte všechny připravené ilustrativní a propagační materiály oHolandsku a o Naardenu.
 • Vyberte zmateriálů fotografie a suvenýry zHolandska, které vás zaujaly.
 • Připravte magnetickou tabuli a plochu kinstalaci výstavy a vytvořte výstavu o Holandsku.
 • Připravte krátký komentář kvystaveným exponátům. Komentář přednese vedoucí skupiny.

 

Metoda problémová - kooperace

Skupina B dostala následující zadání:

 • Dobře si prohlédněte nástěnný obraz Stará škola. Ze stavebnice LEGO sestavte model třídy ve staré škole. (Model můžete upravit podle svých představ.)
 • Připravte si krátký komentář ksestavenému modelu třídy. Komentář přednese vedoucí skupiny.
 • Promýšlejte a připravte komentář k tomu, jak by mohla dnešní moderní škola, podle vašeho názoru, vypadat.
5.
6.
7.
8.
Prezentace a hodnocení výsledků projektu

Po ukončení projektu se žáci shromáždili ve třídě a mluvčí prezentovali práci obou skupin a jejich výsledky. Skupina A představila výstavu materiálů o Holandsku a podkladů, které žáci zjišťovali k zadaným úkolům (mapy, jízdní řády, propagační materiály Holandska). Skupina B představila model staré školy vytvořený ze stavebnice LEGO. Žáci z druhé skupiny měli možnost se dotazovat a hodnotit model. Nakonec společně s učitelem hodnotili průběh projektu, co se jim nejvíce líbilo a jak se jim práce dařila.

Žákům se projekt líbil a dle jejich vyjádření jim poskytl mnoho nových poznatků o životě J. A. Komenského, ale také o Holandsku, a motivoval je k návštěvě míst, s nimiž se během projektu seznámili.

 

Metoda problémová - kooperace

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek