Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Centra aktivit: Kalendář – dny v týdnu, měsíce,...

Centra aktivit: Kalendář – dny v týdnu, měsíce, plánování

Praktický příspěvek
zkušenost
Autor Učitelé škol zapojených v projektu
Žáci 2. ročníku během dvou dnů pracují v centrech aktivit a plní úkoly ze zadání. V hodnotícím kruhu svou práci prezentují. Po skončení cyklu napíší písemnou práci nebo test, která slouží vyučujícímu jako zpětná vazba.

Cíl výuky

Hlavní: Rozliší měsíce, týdny, dny, specifikuje pomocí kalendáře roční období. Měsíce i dny v týdnu vyjmenuje.

Dílčí: Přijme svou roli ve skupině a splní úkoly. Analyzuje princip vztahů mezi jednotlivými časovými jednotkami, pravidelnost ve střídání roč. období, vysvětlí pojmy: kalendářní rok, školní rok; pomocí kalendáře plánuje (zápis zadání domácích úkolů, dárky v dostatečném předstihu).

Složí názvy jednotlivých měsíců z písmen, zapíše dny v týdnu ve správném pořadí, odvodí si zákonitosti zapisování dvojciferných čísel nad 20 i různou délku měsíců. Vyrobí kalendář, vyrobí dárek. V hodnotícím kruhu vystoupí před třídou, svou práci odprezentuje a zhodnotí míru zapojení do činnosti CA.

Doporučený ročník / počet zapojených žáků: 2. ročník / 4 skupiny. Realizováno s 22 žáky – 2 skupiny po 5, 2 skupiny po 6.
Doporučený počet zapojených učitelů: 1 vyučující, 1 asistentka (vychovatelka ŠD)
Časový rozsah: 2 dny, poslední 2 vyučovací hodiny, v případě potřeby čas na dokončení složitějších úkolů (v tomto případě bylo hodně času navíc potřeba, úkol byl pro děti náročný)

Příprava (pouze vyučující a asistentka)

Připraví si zadání do center aktivit, jednotlivé pomůcky (papíry, předem nakopírované pracovní listy[1] na kalendář - formát A4 - barevné papíry, kalendáře, tabulky s písmeny viz Příloha č. 1 – Zadání do center.

Výtvarné pomůcky: temperové barvy, nádoba s teplou vodou, papírové utěrky, barevné papíry.

Den před realizací rozdělí žáky do čtyř skupin. Skupiny se během projektu nemění, k rozdělení jsou použita rozpočítávadla, losy - viz také příloha z modulu DUM).

Průběh a vyhodnocení

Děti si čtou zadání, každé ve svém centru. Připravují si potřebné pomůcky (pracovní sešit, učebnici, psací příp. výtvarné potřeby). Vyučující a asistentka v případě potřeby pomůže.

Práce v centrech, skupinová či samostatná.

Hodnotící kruh řízený vyučujícím.

Postupně po centrech má každý slovo, společně žáci odprezentují svou práci a formulují sebereflexi - slovně vyjádří míru své aktivity při skupinové činnosti, vysvětlí průběh řešení úkolu nebo reprodukují text. Je zde prostor na připomínky, poděkování, výtky, rady pro další den. Vyučující každé centrum zvlášť vyhodnotí. K průběhu a výsledku práce center se vyučující vrací v ranním kruhu ve čtvrtek a v případě potřeby si žáci dokončí úkol nebo si jen k tématu více popovídají.

Následně se děti v centru vystřídají, pokračuje práce ve druhém CA.


[1] Všechny pracovní listy naleznete ke stažení na stránkách projektu.

Reflexe

Práci předcházelo povídání o tom, co je typické pro různá roční období, připomenutí nutnosti se v čase orientovat, typy kalendářů, narozeniny, významné dny.

První vyplnění prázdného kalendářového formuláře prováděly děti společně formou skupinové práce pod vedením vyučující. Protože výroba kalendáře byla časově náročná, byly na ni potřeba dva týdny práce; dále pak i dny, kdy se nepracovalo v centrech. Hotový kalendář si děti v projektovém dnu Zvyky a tradice před Vánoci zabalily a odnesly jako vánoční dárek domů. Asistentka s dětmi vyráběla titulní stránku: otisk nohy.

Téma kalendář bylo zařazeno do výuky o něco dříve, aby si děti dárek stihly dokončit. 

Vyhodnocení proběhlo tentokráte až poté, kdy byl kalendář dokončen. Druhé hodnocení proběhlo po Vánocích, kdy děti povídaly o tom, jak byl jejich dárek přijat.

Jednotlivá zadání do center můžeme psát ručně formou dopisu. O tématu center se děti dočtou v ranním vzkazu, který je denně na (interaktivní) tabuli.

Doporučené pomůcky a informační zdroje

JOHNOVÁ, J. A KOL. AUTORŮ: Poznávám svět. Liberec, Dialog 2008.
 
Komunitní kruh také v Pedagogickém lexikonu modulu Wiki.

Ukázka pochází ze sborníku metodických námětů Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit, který vznikl jako výstup z projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů.
Webová podpora:  http://www.zslesni.cz/projekty.html

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek