Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Několik poznámek ke vzdělávací oblasti Člověk...

Ikona teoreticky

Několik poznámek ke vzdělávací oblasti Člověk a svět práce

Ikona odbornost
Autor: Jiří Brant
Spoluautor: PaedDr. Jan Tupý
Anotace: Jak zařadit vzdělávací oblast Člověk a svět práce do učebního plánu a do učebních osnov ŠVP?
Obor příspěvku:Člověk a jeho svět
Klíčová slova: Člověk a svět práce, svět práce

Pozn. redakce - 12.7.2007

Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 26.6.2007, kterým se s účinností od 1.7.2007 mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, dochází i ke změnám ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Pro tuto vzdělávací oblast se snižuje týdenní časová dotace na 2. stupni ze 4 na 3 hodiny. V souvislosti s tím se upravují i poznámky k rámcovému učebnímu plánu pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce a některé pasáže v charakteristice této vzdělávací oblasti . Z naznačených důvodů jsou v tomto článku některé části již zcela nebo částečně neplatné.


Z celé řady dotazů ze škol vyplývá, že požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) na zařazování vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (dále jen ČaSP) do učebního plánu školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP) a do učebních osnov nejsou vždy chápány zcela přesně. Proto považujeme za potřebné tuto problematiku znovu vysvětlit.

Všechny požadavky na vzdělávací oblast ČaSP jsou v RVP ZV vymezeny:

 • v kapitole 5 (Vzdělávací oblasti) v Charakteristice vzdělávací oblasti ČaSP (RVP ZV, s. 81), kde je mj. uvedeno:
  • Tematické okruhy na 2. stupni tvoří nabídku, z níž školy vybírají podle svých podmínek a pedagogických záměrů, kromě povinného tematického okruhu Svět práce, minimálně další dva tematické okruhy. Vybrané tematické okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu.
  • Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník. Je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a lze jej zařadit již od 7. ročníku.
  • Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu).
 • v kapitole 7 (Rámcový učební plán) v Poznámkách ke vzdělávacím oblastem (RVP ZV, s. 107), kde je pro oblast ČaSP uvedeno:
  • Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání.
  • Na 2. stupni je povinný tematický okruh Svět práce a z ostatních sedmi tematických okruhů vybírá škola nejméně dva tematické okruhy, které je nutné realizovat v plném rozsahu.
  • Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník; je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a lze jej zařadit již od 7. ročníku.

Z uvedených částí textu z RVP ZV a z Rámcového učebního plánu tedy pro vzdělávací obor ČaSP na 2. stupni ZŠ (i na nižším stupni víceletých gymnázií) vyplývá:

 1. Celková časová dotace na 2. stupni je čtyři vyučovací hodiny. Počet vyučovacích hodin lze samozřejmě navýšit z disponibilní časové dotace. Tato časová dotace nemusí být rozdělena rovnoměrně po jedné vyučovací hodině do jednotlivých ročníků, ale může být rozdělena např. tak, že v jednom ročníku bude příslušný předmět zařazen s půlhodinovou časovou dotací (obvykle jedna vyučovací hodina za čtrnáct dní) a v dalším ročníku pak bude tento předmět zařazen s časovou dotací jedna a půl vyučovací hodiny. Možný je i jiný poměr vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících. V každém případě ale musí být dodržen celkový minimální počet vyučovacích hodin na 2. stupni pro daný vzdělávací obor, tedy nejméně čtyři vyučovací hodiny (v případě navýšení z disponibilní časové dotace více než čtyři vyuč. hodiny).

 2. Vzdělávací obsah musí být zařazen v každém ročníku. Může být zařazen jako samostatný vyučovací předmět, případně může být částečně nebo zcela integrován do jiného, resp. jiných vyučovacích předmětů. V případě integrace však musí spolu se vzdělávacím obsahem přecházet do tohoto vyučovacího předmětu i příslušná část časové dotace, aby k integraci nedocházelo na úkor časové dotace vyučovacího předmětu, do něhož je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru ČaSP integrován (nebo naopak).

 3. Do učebních osnov musí být zařazen tematický okruh Svět práce, a to povinně v 8. a 9. ročníku. Může být zařazen již od 7. ročníku, ale i v tomto případě musí být zařazen také v 8. a 9. ročníku, přičemž nemusí být probírán v průběhu celého školního roku (např. v 9. ročníku je možné zařadit tento tematický okruh pouze do 1. pololetí). Celý tento tematický okruh je třeba realizovat v plném rozsahu. Do uvedených ročníků mohou být kromě Světa práce pochopitelně zařazeny i jiné tematické okruhy vzdělávacího oboru ČaSP.

 4. Do učebních osnov musí být dále zařazeny minimálně další dva tematické okruhy (z nabídky dalších sedmi tematických okruhů uvedených v RVP ZV). Pro všechny tyto vybrané tematické okruhy platí, že musí být realizovány v plném rozsahu. Nelze tedy např. namísto vzdělávacího obsahu jednoho vybraného tematického okruhu zařadit části vzdělávacích obsahů dvou nebo více různých tematických okruhů.

 5. V průběhu jednoho ročníku může být probírán větší počet tematických okruhů. Např. v 9. ročníku je možné v 1. pololetí zařadit tematický okruh Svět práce a v 2. pololetí jiný vybraný tematický okruh.

 6. Časové dotace pro jednotlivé tematické okruhy nejsou pevně stanoveny, vždy je třeba volit takovou časovou dotaci, aby mohl být vzdělávací obsah příslušného tematického okruhu plně realizován, aby bylo umožněno dosáhnout všech očekávaných výstupů z RVP ZV v daném tematickém okruhu.

 7. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru ČaSP je určen všem žákům (bez rozdílu pohlaví). To znamená, že i všechny tematické okruhy, zařazené v ŠVP do učebních osnov, jsou povinné pro chlapce i pro dívky.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 14. 02. 2007
Zobrazeno: 4407krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BRANT, Jiří. Několik poznámek ke vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Metodický portál: Články [online]. 14. 02. 2007, [cit. 2020-02-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1155/NEKOLIK-POZNAMEK-KE-VZDELAVACI-OBLASTI-CLOVEK-A-SVET-PRACE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.