Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > Smysluplná škola - charakteristika ŠVP a...

Ikona teoreticky

Smysluplná škola - charakteristika ŠVP a vyučovacího předmětu

Ikona odbornost
Autor: Jan Korda
Anotace: Ukázka tvorby charakteristiky ŠVP a propojení klíčových kompetencí se vzdělávacím obsahem jako ukázka výchovných a vzdělávacích strategií.
Obor příspěvku:Člověk a jeho svět
Klíčová slova: metody, zaměření školy, naplňování klíčových kompetencí, charakteristika předmětu, spirály
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Tento text souvisí s články:
Smysluplná škola – identifikační údaje a charakteristika školy
Smysluplná škola – tvorba učebních osnov
Smysluplná škola – učební plán v ŠVP


Kapitoly školního vzdělávacího programu zaměřující se na vlastní vzdělávání žáků jsou charakteristika ŠVP, učební plán a učební osnovy. Charakteristika ŠVP vychází z celkové koncepce školy. Jednoznačně bychom zde měli deklarovat zaměření školy.

Škola poskytuje všeobecné vzdělání bez výrazného zaměření a preferování nějaké oblasti. Posilujeme ty vzdělávací předměty, které jsou potřebné pro život v moderní společnosti, jako jsou cizí jazyky a informační technologie. Větší důraz klademe na rozvoj osobnosti prostřednictvím výchovných předmětů (osobnostní, hudební, výtvarná, dramatická výchova) a kladením důrazu na příslušná témata v některých předmětech (např. literatura).

Rodiče určitě bude zajímat, jakým způsobem tuto filozofii školy chceme naplňovat.

K naplňování výstupů volí učitelé efektivní metody, přičemž upřednostňujeme činnostní učení. Nezaměřujeme se na jeden způsob vyučování, ale volíme smysluplné způsoby z různých metod (jako je projektové vyučování, problémové vyučování, konstruktivistické metody, prvky Kritického myšlení, Začít spolu, Tvořivé vyučování, dramatické výchovy atd.).

Protože RVP ZV nám zadává úkol naplňovat cíle základního vzdělávání prostřednictvím klíčových kompetencí, měla by kapitola charakterizující ŠVP naznačit, jakým způsobem tyto cíle budeme naplňovat.

Páteří našeho školního vzdělávacího programu jsou tzv. spirály, které:

  • propojují klíčové kompetence se vzdělávacím obsahem (zabezpečují naplňování výchovné a vzdělávací složky),
  • zabezpečují vzdělávání v souvislostech,
  • třídí podstatné od nepodstatného,
  • nacházejí styčné body mezi předměty, mezipředmětové vazby, průřezová témata,
  • vnášejí systém do vzdělávání.

Spirála stanovuje v jednotlivém předmětu (oblasti) hlavní linie, ve kterých by žák měl být postupně (spirálovitě, tj. v časové návaznosti od nižších ročníků po vyšší) rozvíjen (např. v předmětu český jazyk spirála práce s informacemi, hodnocení literárního díla). Rozvíjení osobnosti žáka v dané spirále nekončí devátým ročníkem, ale pokračuje vzděláváním na dalším stupni.

Jednotlivé spirály jsou konkretizovány očekávanými výstupy jednotlivých ročníků. Tyto výstupy stanovují úroveň dovednosti, kterou by měl žák v určitém věku dosáhnout, představují současně kritéria hodnocení žáka. Jsou ověřitelné, mají činnostní povahu a jsou využitelné v běžném praktickém životě.

Charakteristika vyučovacího předmětu by měla deklarovat, které klíčové kompetence v jednotlivých předmětech rozvíjíme. Vzniklé spirály, které propojují obsah vzdělávacích oblastí s klíčovými kompetencemi, jsou tedy ideální způsob charakteristiky předmětu. Zde je příklad charakteristiky předmětu informatika.

Název spirályObsah spirályKompetence
Informace Vyhledává a zpracovává informace a data K učení
Ověřování informací Ověřuje informace K učení
Algoritmické myšlení Vyrábí jednoduché programy K učení
K řešení problémů
Formulace požadavků Efektivně formuluje svůj požadavek Komunikativní
Efektivní učení Volí vhodné strategie učení K učení
Organizace práce Plánuje, řídí si čas K učení
Prezentace Prezentuje svou práci K učení
Tvořivost Vytváří dokumenty Tvořivost
Etický přístup k informacím Rozeznává vhodné informace pro svůj věk Občanská
Ochrana zdraví Aktivně chrání své zdraví při práci na PC Zdraví
Ochrana dat Aktivně chrání svá data na PC Občanská
Respekt práv Dodržuje autorská práva Občanská

Pozn.: Kromě šesti základních klíčových kompetencí, které stanovuje RVP ZV (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská a pracovní), jsme si přidali do ŠVP další kompetence, na které se zaměřujeme. Rozvíjíme u žáků tvořivost a dovednost chránit svoje zdraví.

Spirály v jednotlivých oblastech jsme získali odpovědí na otázku, proč se daná oblast učí. Důležité je, že spirály jsou dovednosti, které začínáme rozvíjet od první třídy či později a spirálovitě je rozvíjíme až do deváté třídy. Proto je dobré při hledání dovedností (spirál) mít na očích nejstaršího žáka školy. Vytvořením vzdělávacích spirál (dovedností) jsme propojili klíčové kompetence se vzdělávacím obsahem. Navíc jsme vnesli systém do vzdělávání, zabezpečili jsme spirálovité vzdělávání v souvislostech, našli styčné mezioblastní, mezioborové i mezipředmětové vazby a zároveň i průřezová témata.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 12. 10. 2007
Zobrazeno: 4583krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KORDA, Jan. Smysluplná škola - charakteristika ŠVP a vyučovacího předmětu. Metodický portál: Články [online]. 12. 10. 2007, [cit. 2020-08-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/metody/1642/SMYSLUPLNA-SKOLA---CHARAKTERISTIKA-SVP-A-VYUCOVACIHO-PREDMETU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.