Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > Kdo všechno tu žil aneb Velké detektivní...

Ikona prakticky

Kdo všechno tu žil aneb Velké detektivní pátrání po slavných spolužácích

Ikona prikladIkona projekt
Autor: Petra Boháčková
Anotace: Příspěvek se zabývá rozvíjením vztahu žáků k jejich škole jako místu, kde tráví velkou část dne. Také se zabývá rozvíjením vztahu k místu, kde žáci žijí.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 3. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
 3. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
 2. Základní vzdělávání » Mediální výchova » stavba mediálních sdělení
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna, Exkurze
Nutné pomůcky: psací potřeby, papír, pracovní listy, desky na portfolio, jízdné, počítač s připojením na internet, fotoaparát
Klíčová slova: rozhovor, exkurze, archiv, webové stránky, místo, kde žiji
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Žáci a žákyně:

 • vedou rozhovor s pamětnicí
 • seznámí se s historií školní budovy
 • zaznamenají z hlediska projektu důležité informace z kronik
 • seznámí se s činností archivu hl. města Prahy
 • napíší životní příběh vybrané osobnosti
 • vyrobí webové stránky
 • provedou typografickou a pravopisnou korekturu textů

Úvod

Ve škole žáci tráví velkou část svého dne. A bohužel se v naší škole dost často potýkáme s vandalismem. Pokusila jsem se tedy výběrem tohoto tématu posílit vztah žáků ke škole, a to jako k místu, které má určitou historii a do kterého jako žáci chodili lidé, po kterých se teď jmenují ulice a náměstí naší městské části.

Projekt probíhal v rámci školních projektových dnů, přihlásilo se do něj 15 žáků ze šesté a osmé třídy.

Protože projekt předpokládá vkládání žákovských fotografií na školní web, je nutno si předem zajistit povolení rodičů v dohledatelné písemné formě.

První den

Tento den jsme nejprve dvě vyučovací hodiny pracovali v počítačové učebně. Hledali jsme správné zásady vedení rozhovoru a připravovali si otázky pro pamětnici. Žáci se podle svého uvážení rozdělili do skupin po třech. Před koncem tohoto bloku si skupiny navzájem svou práci prezentovaly a všichni pak společně vytvořili poster se zásadami vedení rozhovoru, který si pak nalepili na tabuli, aby ho mohli mít při rozhovoru na očích.

Třetí vyučovací hodinu probíhal beseda s pamětnicí. Žáci měli možnost jí položit své otázky. Pokud si pamětnice nebyla jista odpovědí, měli žáci možnost vyhledat v knížce (Jan Sládeček: Čakovice – historie obce a okolí).

Čtvrtou a pátou hodinu jsme se zabývali budovou školy, jejími proměnami v běhu času, ale i její současností. Pro tuto práci jsme použili dva pracovní listy sdružení Tereza – Škola historická a Rozhledna.

Druhý den

Tento den jsme celý věnovali exkurzi do Archivu hlavního města Prahy. Během exkurze jsme si prohlédli budovu archivu, vyslechli krátkou přednášku o tom, čím se archiv zabývá, a nakonec jsme si mohli prohlédnout a vyfotit kroniky školy z let 1924 a 1939.

Vazba kroniky
1. Vazba kroniky
Autor © Petra Boháčková
Úvodní stránka kroniky
2. Úvodní strana kroniky
Autor © Petra Boháčková
Zápis v kronice
3. Zápis v kronice
Autor © Petra Boháčková

Třetí den

Tento den jsme trávili tvorbou internetových stránek, na které jsme zapsali vše, co jsme v předchozích dnech zjistili.

Pro tvorbu jsme si vybrali Google sites. Žáci si vytvořili účty a já jsem je jednoduše přizvala ke spolupráci. Každý si připravil kraťoučké povídání o sobě, které pak vložili na stránku o pátracím týmu. Pak už ve skupinkách pracovali na stránkách věnovaných osobnostem. Dále jsme společně zpracovali budovu školy.

Po napsání textů ještě proběhla typografická a pravopisná korektura (své příspěvky si skupinky četly a snažily se opravit chyby).

Z fotek jsme vytvořili a do stránek vložili prezentaci.

Výsledek naší práce můžete vidět zde: https://sites.google.com/site/kdovsechnotuzil/

Vše trvalo necelých šest vyučovacích hodin.

Reflexe:

V průběhu práce na projektu jsme se potýkali s některými překážkami. Například se některým žákům nedařilo vytvořit si účet na Googlu, bez kterého nemohli na stránkách pracovat. Podle této zkušenosti bych buď tvorbu účtu zadala jako práci na doma, nebo jí věnovala ještě čas v jednom ze dvou předchozích dnů.

Další překážkou byla organizace exkurzí v archivu. Tedy přesněji, původně jsme chtěli pouze navštívit badatelnu archivu a tam vyhledávat informace z kronik, ale v takovém počtu jsme do badatelny nemohli. Archiv nám vyšel vstříc, že pro nás připravil exkurzi tak, že jsme během ní mohli do kronik nahlédnout.

Nakonec se ale všechny cíle projektu podařilo splnit.

Při závěrečném evaluačním rozhovoru se žáky se ukázalo, že je velmi zaujala tvorba webových stránek a všichni byli na svůj výtvor velmi pyšní, zejména když zjistili, že odkaz na jejich práci bude i na stránkách školy.

Celý projekt by se mohl podle mého ještě rozšířit. Žáci by například mohli vyhotovit rodokmen jejich rodin a zjistit, zda některý jejich předek do naší školy chodil.

Také bychom mohli oslovit někoho ze slavných spolužáků, aby do naší školy přišel a zavzpomínal, jaké to bylo, když on sám do školy chodil.

Celý projekt byl finančně velmi nenáročný, finance byly potřeba pouze na jízdné městkou hromadnou dopravou.

Citace a použitá literatura:
[1] - SLÁDEČEK, Jan. Čakovice - historie obce a okolí. 1.. vydání. Praha : Práce, Vydavatelství a nakladatelství, 1992. 120 s.  
Anotované odkazy:
Sdružení TEREZAPortál neziskového sdružení Tereza, které usiluje o to, aby děti měly rády přírodu a místo, kde bydlí, rozuměly životnímu prostředí a dělaly něco pro udržitelný rozvoj. Nabízí výukové programy, mezinárodní programy Ekoškola a Globe a také specilaizační studium pro koordinátory EVVO.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 08. 04. 2011
Zobrazeno: 7853krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BOHÁČKOVÁ, Petra. Kdo všechno tu žil aneb Velké detektivní pátrání po slavných spolužácích. Metodický portál: Články [online]. 08. 04. 2011, [cit. 2020-08-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/archiv/9997/KDO-VSECHNO-TU-ZIL-ANEB-VELKE-DETEKTIVNI-PATRANI-PO-SLAVNYCH-SPOLUZACICH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 08. 04. 2011 14:27
Příspěvek ukazuje zkušenost se školním projektovým dnem, který má posílit pozitivní vztah žáků k místu, kde žijí nebo kde navštěvují školu. Představeny jsou pestré aktivity, od setkání s pamětnicí, přes návštěvu v archivu a práci s kronikou školy, až po přípravu webových stránek. Inspiraci mohou nabídnout i zveřejněné fotografie.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 08. 04. 2011 14:27
Příspěvek autorky představuje realizovaný projekt věnovaný problematice vztahu žáků ke škole jako k místu, kde tráví velkou část dne. Cílem uvedených aktivit je posílení kladného postoje žáka ke škole nejen jako vzdělávací instituci, ale i místu, které má určitou tradici a též svou historii.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.