Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Začínáme se školním parlamentem VI.

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Kamila Petrovská
Anotace: Chcete mít ve škole dobře fungující žákovský parlament? Nevíte kde začít? Hledáte konkrétní aktivity, které by podpořily jeho vznik a činnost? Zde naleznete kroky vedoucí k založení školního parlamentu s konkrétními aktivitami, které podporují jeho přípravu a efektivní činnost.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
 2. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: flipchartové papíry, fixy, papíry, tužky, propisky, pastelky
Klíčová slova: demokracie, výchova demokratického občana, školní parlament, žákovská samospráva, žákovské rady
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Hodnocení

Škola má za sebou první rok fungování žákovského parlamentu. Nyní je důležité práci parlamentu zhodnotit. Průběžná evaluace by nicméně měla probíhat během celého školního roku. Během průběžného hodnocení se můžete zaměřit například na následující otázky:

 • Jak se jednotlivým členům parlamentu daří plnit své „předvolební" sliby?
 • Je komunikace mezi zástupci parlamentu a jednotlivými třídami efektivní?
 • Zná každý v parlamentu dobře svoji roli?
 • Jak hodnotí práci parlamentu učitelé, žáci, personál?
 • Co se parlamentu již povedlo?
 • Kde vidí členové parlamentu prostor pro zlepšení své práce?
 • Funguje parlament skutečně na demokratických principech?
 • Cítí žáci, že mohou v parlamentu projednávat jakékoli téma?
 • Jsou všichni ve škole dostatečně informováni o práci parlamentu?
 • Cítí členové parlamentu podporu ze strany pedagogického sboru?

Závěrečné hodnocení činnosti žákovského parlamentu by mělo probíhat na závěr školního roku. Měl by být zhodnocen celoroční způsob práce parlamentu, jeho výstupy, co se povedlo, co ne, co by se mělo příští rok zlepšit, jak vnímali školní parlament ostatní ve škole, co jim přinesl apod. K závěrečné evaluaci můžete použít následující otázky:

 • Co se nám v parlamentu povedlo?
 • Co se nám spíše nepovedlo?
 • Co bychom v příštím roce chtěli změnit/zlepšit?
 • Jak ostatní ve škole vnímali parlament?
 • Jak jsme fungovali jako skupina?
 • Jak hodnotím sám sebe jako zástupce parlamentu?
 • Jak by po roční zkušenosti měl podle mě vypadat "ideální člen parlamentu"?

Do této evaluační fáze, stejně jako do všech předchozích, by měli být aktivně zapojeni zástupci parlamentu. Většinu práce můžete klidně nechat na nich (žáci si mohou vymyslet kritéria hodnocení, provést dotazníková šetření ve třídách a mezi učitelským sborem, evaluaci vyhodnotit apod.). Podrobné kroky k tomu, jak si žáci sami mohou řídit evaluační fázi, najdete například v materiálech projektu POLITEIA (www.politeia.cz, projektová část - pracovní list Hodnotíme). Výsledky hodnocení je dobré zveřejnit (zástupci parlamentu je mohou prezentovat na posledním zasedání parlamentu, na tiskové konferenci, posledním zvonění apod.).

Aktivity vhodné pro průběžné a závěrečné hodnocení práce parlamentu

Evaluační dotazník - pomůže žákům ke zmapování názorů ostatních žáků a učitelů.

Evaluační mřížka - žáci zhodnotí a popíší, co se jim při práci v parlamentu dařilo a co ne.

Evaluační kolotoč - umožní žákům reflektovat práci žákovského parlamentu a porovnat svůj názor s názory ostatních.

Hodnotící terč - žáci hodnotí práci školního parlamentu a jak zodpovědně ke své roli přistoupili.

Několik zdrojů pro inspiraci při práci se školním parlamentem:
HAVLÍNOVÁ, M.; KOPŘIVA, P.; MAYER, I.; VILDOVÁ, Z. a kol.: Program podpory zdraví ve škole, rukověť projektu Zdravá škola, Praha: Portál, 1998.
HOTOVÝ, Filip a kol. POLITEIA - výukové a metodické materiály k průřezovému tématu Výchova demokratického občana. Praha: GEMINI o. s., 2008.
KJAERGAARD, E.; MARTINENIENE, R.: Pětkrát hurá demokracii. Praha: STROM, 1997.
KREJČOVÁ, V.; KARGEROVÁ, J.: Začít spolu. Praha: Portál, 2005.
POL, M.; RABUŠICOVÁ, M.; NOVOTNÝ, P. a kol.: Demokracie ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
SCHOENEBECK, H.: Škola s přívětivou tváří. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001.
STARÁ, J.: Výchova k demokratickému občanství v primární škole. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2004.
www.schoolcouncils.org

www.schoolcouncilswales.org.uk

Citace a použitá literatura:
[1] - Politeia. [cit. 2009-01-30]. Dostupný z WWW: [http://www.politeia.cz/].  
[2] - School Councils Wales. [cit. 2009-01-30]. Dostupný z WWW: [http://www.schoolcouncilswales.org.uk/].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf84 kBEvaluační pomůcky
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 30. 01. 2009
Zobrazeno: 6274krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PETROVSKÁ, Kamila. Začínáme se školním parlamentem VI.. Metodický portál: Články [online]. 30. 01. 2009, [cit. 2020-04-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZMA/2945/ZACINAME-SE-SKOLNIM-PARLAMENTEM-VI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.