Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Úlohy ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS (Chemie)

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Aisis o.s.
Anotace: Příspěvek obsahuje úlohy ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) týkající se chemie. Tyto praktické úlohy jsou zaměřené na tvůrčí přístup při řešení určitého problému.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Chemie » Chemické reakce » rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Chemie » Chemické reakce » aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 2. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: voda, kádinky, teploměr, šumivý acylpyrin, náramkové hodinky s vteřinovou ručičkou, míchací tyčinka, pravítko (30 cm), různé vzorky půdy, lakmusové papírky, malé lžičky, ocet, mýdlový roztok, limonádová brčka, papírové utěrky
Klíčová slova: experiment, voda, rozpustnost, zásaditost, kyselost
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Netradiční úlohy z oblasti zdravovědy, matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu, které mají jedno společné - vyžadují tvůrčí přístup při řešení problému. Autoři průzkumu v nich testovali žáky ne podle úrovně znalostí, ale schopnosti logického úsudku. Významnou roli při řešení úloh hraje experiment.

Úlohy - chemie:

Příloha 1 - Rozpouštění
Příloha 2 - Vzorky půdy
Příloha 3 - Vápenná voda

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence KK k učení – samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.
KK k řešení problémů – samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.
KK komunikativní – formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu.
KK pracovní – používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky.
Mezioborové přesahy a vazby Matematika a její aplikace
Organizace řízení učební činnosti individuální
Organizace prostorová školní třída
Organizace časová do 45 minut
Vyučovací metoda aktivizující – heuristické
Nutné pomůcky a prostředky voda, kádinky, teploměr, šumivý acylpyrin, náramkové hodinky s vteřinovou ručičkou, míchací tyčinka, pravítko (30 cm), různé vzorky půdy, lakmusové papírky, malé lžičky, ocet, mýdlový roztok, limonádová brčka, papírové utěrky
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf98 kBrozpouštění
Odstranitpdf83 kBVzorky půdy
Odstranitpdf72 kBVápenná voda
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 12. 02. 2008
Zobrazeno: 8589krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
O.S., Aisis. Úlohy ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS (Chemie). Metodický portál: Články [online]. 12. 02. 2008, [cit. 2020-05-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZMA/1988/ULOHY-ZE-SROVNAVACIHO-MEZINARODNIHO-PRUZKUMU-UROVNE-VZDELANI-TIMSS-CHEMIE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.