Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Jak využít mobilní telefon při výuce – získávání informací

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Aisis o.s.
Anotace: V uvedené aktivitě si žáci procvičují základní pravidla, které je nutné dodržovat při telefonování.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 2. období » volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
  3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Mobilní telefon
Klíčová slova: Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, komunikativní dovednosti, telefonický hovor
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Jak využít mobilní telefon při výuce - získávání informací

Popis činnosti

Práce ve dvojicích:

Promyšlení pravidel při telefonování. Shrnutí pravidel a zapsání na tabuli. Potom dojde k určení doporučeného pořadí - oslovení, představení se, formulování dotazu (informace), vlastní dialog, ukončení hovoru.

Před vlastní vyučovací hodinou mám domluvené (informované) instituce (osoby) o tom, že budou volat žáky ze školy a budou mít určitý typ dotazu.

Vlastní aktivita s mobilním telefonem - žáci pracují v týmech a mohou si vybrat (vylosovat) z připravených možností nabídek, kam volat. Objeví-li se námět na volání jinam, nebráním se, ale toto volání uskutečním nakonec (měli bychom již poznat případné chyby z předcházejících hovorů). Vybrané náměty si týmy nesdělují. Po promyšlení telefonického rozhovoru (srovnání myšlenek) se uskuteční vlastní telefonní hovory, kteří ostatní sledují (můžeme nahrávat i na videokameru).

Některé náměty:


městská knihovna - jak si zařídit průkazku
dopravní společnost - objednání autobusu na náš školní výlet
plavecká škola - informace o možnosti plaveckých kurzů
hygienická stanice - máme ve škole spálu
kancelář školy - omluva, ujel mi autobus
restaurace - zamluvení třídní oslavy
zástupce ředitele školy - domluvení schůzky k určitému problému - zde použijeme hands free, aby žáci mohli slyšet i odezvu (doporučíme, jak postupovat - mělo by následovat upozornění, resp. požádání o možnost přepnutí na hlasitý odposlech)

Další náměty vás určitě napadnou podle vašich podmínek.

Přínos:

Žáci získají další zkušenost při jednání s dospělými. Podle chování volajícího, jeho reakcí, mimiky atd. se dá poznat, kam asi volá. Zjištění pocitu volajícího a „hodnocení" od ostatních v týmu (ve třídě).

Úloha mobilního telefonu v aktivitě:

Uvědomění si, že svým telefonováním na sebe mohou volající přitahovat i nechtěnou pozornost (mimika, hlasitost, ...).

Další aplikace aktivity

Automatické dodržování určitého společenského jednání při jakékoli komunikaci.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 23. 01. 2008
Zobrazeno: 5093krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
O.S., Aisis. Jak využít mobilní telefon při výuce – získávání informací. Metodický portál: Články [online]. 23. 01. 2008, [cit. 2020-05-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZMA/1910/JAK-VYUZIT-MOBILNI-TELEFON-PRI-VYUCE---ZISKAVANI-INFORMACI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.