Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Žít společně

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Zuzana Zejdová
Anotace: Příklad uchopení tématu nenásilí, nenásilných způsobů řešení konfliktů skrze příklad osobního jednání významných světových osobností.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Princip sociálního smíru a solidarity
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Psací potřeby, nakopírované pracovní listy pro každého žáka
Klíčová slova: Člověk a společnost, Výchova k občanství, rasismus, nenásilí, terorismus, občanská neposlušnost

Musí vždycky platit, že na hrubý pytel patří hrubá záplata? Jakým způsobem se máme bránit proti nespravedlnosti? Osobní příklady Mahátma Gándhího a Martina Luthera Kinga nás vedou k tomu, abychom byli ochotni hledat nenásilné způsoby řešení konfliktů, abychom na sobě celý život pracovali a snažili se prospívat druhým.

Hra: Kdo jsem?

Učitel předem požádá dva žáky, aby si vyhledali co nejvíce informací o M. L. Kingovi a M. K. Gándhím (lze zadat jako domácí úkol, popřípadě potřebné informace pomoci vyhledat). Tyto dvě osobnosti budou mít ostatní žáci za úkol uhodnout.

1. fáze pátrání
Žáci ve třídě se rozdělí do dvou skupin, které se posadí kolem žáka (každá kolem jednoho), jehož „totožnost" mají odhalit. V první fázi hádání smí „osobnost" odpovídat pouze Ano - Ne. Úkolem učitele je dohlížet, zda vybraní žáci odpovídají dotazům skupiny správně. Pátrající zatím nesmějí používat internet.

2. fáze pátrání
Pokud se žákům nepodaří osobnost uhodnout pouze pomocích zjišťovacích otázek, „osobnosti" přednesou svůj projev.

3. fáze pátrání
Pátrající skupina smí použít internet. „Osobnost" jim k hledání postupně předává tři indicie (viz Pracovní list), s jejichž pomocí dojdou rozluštění.

Skupinový úkol
V okamžiku, kdy skupiny správně určily jméno hledané osobnosti, je jejich úkolem s pomocí internetu sestavit slovníkové heslo, které by jednoduše, avšak dostatečným způsobem charakterizovalo M. K. Gándhího a M. L. Kinga (max. 10 jednoduchých bodů). Slovníkové heslo připraví na arch papíru tak, aby mluvčí skupiny mohli s jeho pomocí představit osobnost druhé skupině při závěrečné prezentaci. Součástí hesla mohou být i fotografie.

Na závěr prezentace učitel spolu s žáky vyznačí shodné či podobné rysy působení i života Gándhího a Kinga. Zjišťujeme, že mají mnoho společného. Nejdůležitějším společným rysem je ale nenásilný přístup k řešení problémů a konfliktů, odmítání oplácení zlého zlým, důraz na mravnost a odvážné jednání každého člověka, pevná víra v lidskou spolupráci a vzájemné pochopení.

Žáci měli pracovat co nejsamostatněji, bez pomoci učitele. Jeho úkolem je především závěrečné shrnutí a reflexe.

Pokud tak žáci neučinili už v průběhu pátrání, je vhodné za závěr zhlédnout filmové záznamy vystoupení M. L. Kinga a M. K. Gándhího. Žáci je v mnoha variantách naleznou např. na jim dobře známém serveru youtube.com, včetně celého záznamu projevu „I Have a Dream" M. L. Kinga i různě zhudebněných verzí k jejich poctě.

Projevy


Gándhí

„Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami."

„Jestliže se domníváš, že celý svět je špatný, pak si uvědom, že se skládá i z tobě podobných lidí."

„Slib nenásilí nám přikazuje nejvyšší pokoru a dobrou vůli v jednání s našimi nejúhlavnějšími nepřáteli... Snažíme se vládu paralyzovat jako systém, nikoli však zastrašováním, nýbrž setrvalým tlakem naší nevinnosti."

„Jsem proti násilí, protože i když se zdá, že je pro dobrou věc, ta dobrá věc je pouze přechodná, ale zlo, které zplodí, je trvalé."

„Odmítání násilí neznamená omluvu a ospravedlnění zbabělce, je naopak tou nejvyšší ctností člověka odvážného. Praxe odmítání násilí si vyžaduje mnohem větší odvahu než praxe použití zbraně. Zbabělost nemá nic společného s omítnutím násilí... Odmítnutí násilí je vědomě a dobrovolně zvolená brzda vlastní vůle k pomstě. Pomsta i tak ale zůstává nadřazena pasivní malodušné a bezmocné podřízenosti zlu, pomstě je však zase nadřazeno odpuštění. I pomsta je totiž projevem slabosti... Pes štěká a kouše, má-li strach. Člověk, který se nebojí nikoho na světě, má za zbytečný dokonce i hněv na toho, kdo se jej marně snaží urazit."

„Radost, kterou působíme druhému, má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k vám košatější a zářivější."

„Ctnostný člověk nežije ctnostně proto, že z toho má užitek, ale proto, že je to zákonem a životadárnou mízou jeho bytí."
(výběr citátů)

Martin Luther King

„Ale já mám stále jeden sen. Je hluboko zakořeněný v americkém snu. Sním o tom, že jednoho dne tento národ vstane a prožije pravdu své víry, kdy bude samozřejmé, že všichni lidé jsou si rovni. Sním o tom, že jednou na červených kopcích Georgie synové bývalých otroků a otrokářů zasednou ke společnému stolu bratrství. Sním o tom, že se jednou Mississippi, stát trpící žárem útlaku, změní na oázu svobody a spravedlnosti. Sním o tom, že jednou budou moje malé děti žít v zemi, kde nebudou posuzováni pro svou barvu pleti, ale pro svůj charakter. Sním o tom, že jednou tam dole v Alabamě, kde dnes vládnou zvrácení rasisté se svým guvernérem, jehož ústy proudí slova intervence a likvidace, se malí černí chlapci a holčičky budou držet za ruce s bílými chlapci a holčičkami jako bratři a sestry. Sním o tom, že „každé údolí bude vyvýšeno, každá hora a každý pahorek budou sníženy, pahorkatina se změní v rovinu a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo to společně spatří" (Izajáš 40,4). To je naše naděje. S tou vírou budeme moci z hor zoufalství dobýt kámen naděje, budeme schopni změnit hlučnou disharmonii v krásnou symfonii bratrství. S touto vírou budeme schopni společně pracovat, společně se modlit, společně bojovat, i do vězení takto půjdeme společně, společně povstaneme za svobodu, vědomi si toho, že jednou budeme svobodni."
(zkráceno)


Reflexe

Vylušti doplňovačku a dozvíš se, jak se říká opačnému (extrémnímu) přístupu k řešení problémů, než prosazovali M. K. Gándhí a M. L. King.

Použití násilí k zastrašování, nátlaku a politickému vydírání = (dokončení v tajence)

 1. Široce známé přízvisko M. K. Gánghího
 2. Lidovláda (řec.)
 3. Diskriminace na základě barvy pleti
 4. Lidové (občanské) hlasování
 5. Titul duchovního v některých anglosaských zemích
 6. Domov M. K. Gándhího
 7. Domov M. L. Kinga
 8. Silný vliv s možností donucení
 9. Islámský věřící
 10. Místo atentátu na M. L. Kinga

Řešení:

Řízená diskuse

 • Znáte některé příklady tohoto jevu?
 • Jak by se na tyto problémy dívali Gánghí nebo M. L. King?
 • Dokázali byste navrhnout řešení v jejich duchu?
Citace a použitá literatura:
[1] - DAVID, R. Politologie: základy společenských věd. Olomouc : Nakladatelství olomouc, 2007.  
[2] - GÁNDHÍ, M. O Pravdě a spravedlnosti. Praha : Triton, 2003.  
[3] - Politologický slovník. Praha : C.H.Beck, 2001.  
[4] - YouTube. [cit. 2008-06-02]. Dostupný z WWW: [http://www.youtube.com/].  
[5] - Wikipedia. [cit. 2008-06-02]. Dostupný z WWW: [http://cs.wikipedia.org/].  
[6] - Martin Luther King. [cit. 2008-06-02]. Dostupný z WWW: [http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf350 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 02. 06. 2008
Zobrazeno: 10216krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZEJDOVÁ, Zuzana. Žít společně. Metodický portál: Články [online]. 02. 06. 2008, [cit. 2020-01-18]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZMA/1843/ZIT-SPOLECNE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.