Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Kompetence komunikativní > Malování písmeny aneb Kaligramy

Ikona prakticky

Malování písmeny aneb Kaligramy

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Alena Hesová
Anotace: Slovo a obraz, jejich prolínání a vzájemné ovlivňování, mocný inspirační zdroj moderní poezie. Inspirujte žáky třeba G. Apollinairem, poetismem a kolážemi. Vytvořte básně – obrazy, které mohou ozdobit zdi vaší školy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Pracovní list č. 1
Pracovní list č. 2
Pracovní list č. 3
Klíčová slova: kaligram, ideogram, vizuální poezie, typografie
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Může být báseň obrazem? A může být obraz básní? Inspirujte se aktivitami, které žáky povedou k zajímavému propojování slova a obrazu. Lze je realizovat jak v hodinách Českého jazyka a literatury, tak v rámci Výtvarné výchovy, ale částečně i v hodinách ICT. Podle témat, která ke zpracování nabídnete, můžete úkoly přizpůsobit věku, schopnostem žáků, časovým možnostem.

1. Motivace (10 minut) – Pracovní list č. 1

Na začátku hodiny rozdáme žákům do dvojice Pracovní list č. 1, kde jsou 4 kaligramy (každý je v jiném jazyce i písmu). Žáci mají za úkol si kaligramy prohlédnout (v tuto chvíli není nutné pojem kaligram používat nebo vysvětlovat). Ve dvojici si povídají o obrázcích:

Co vidíte na pracovních listech (popište co nejvíce detailů)?

V čem jsou obrázky shodné, v čem jsou rozdílné (shodná technika, rozdílné téma,  písmo, jazyk, estetická stránka, prolínání výtvarné  a jazykové složky)?

Znáte podobné obrázky, viděli jste je někdy, někde, nebo jste je dokonce sami vytvářeli?

Co by měl autor umět, aby dokázal vytvořit podobný obrázek?

2. Hlavní část

a) Co je dobré vědět? (práce s pojmy) 15 minut – Pracovní list č. 2.

Žáci se seznamují s pojmy v malých skupinách, každá dostane zadané jen některé pojmy (např. podle rozdělení v Pracovním listu č. 2). Úkolem skupiny je přečíst si informace o pojmech, promyslet si, kam by pojem zařadili na níže uvedené ose (vhodné předkreslit na tabuli). Pak pojmy žáci krátce vysvětlí před celou třídou a zdůvodní své zařazení na osu.

Pojmy jsou zapisovány na tabuli. (Cílem této aktivity není pamětní osvojování pojmů, ani ostré vymezení hranic mezi výtvarným uměním a literaturou, spíše slouží pro zorientování se v této oblasti.)

výtvarné umění                                                                                                  literatura

I______________________________________________________________I

(Možné obměny: žáci sami hledají slova ve slovnících nebo vytvoří pojmovou mapu poté, co jsou odprezentovány všechny termíny nebo na závěr celé lekce.)

Pracovní list č. 3 (10 minut)

Vyučující představí žákům ukázky z Pracovního listu č. 3. Lze rozvěsit po třídě, promítnout na plátno, dát žákům k dispozici kopie. Žáci mají za úkol k jednotlivým ukázkám přiřadit pojmy, které zazněly v předchozí aktivitě. Pohybují se tedy po třídě, prohlížejí si ukázky, pracují individuálně, pojmy lze psát na papíry, které leží u ukázek, dávat lepicí papírky. Cílem je, aby si žáci prohlédli ukázky, přemýšleli o propojení pojmů a uměleckých děl, načerpali inspiraci. Ideální je, když se u jednoho díla sejdou různé pojmy, můžeme tak poukázat na prolínání. Učitel dovysvětlí, lze se zaměřit na nějakou konkrétní techniku (vhodné propojit s Výtvarnou výchovou, kde si lze výtvarné techniky i literární experimenty přímo vyzkoušet).

b) vlastní tvorba (45 minut, lze vypracovat nebo dokončit doma)

Záleží na učiteli, jak praktickou činnost pojme (třeba podle času, ale i vztahu k umění). Zde představuji nabídku vhodných úkolů, jako inspirace lze využít ukázek na pracovních listech. Úkoly mohou být realizovány v rámci ČJL, ICT, VV, individuálně, ve dvojici i skupinově, nebo také jako domácí úkol, pro vlastní potřeby, pro výzdobu školy. Nabídka úkolů:

 • vytvořte kaligram (svým písmem/na PC),
 • napište vizuální báseň,
 • vytvořte svůj návrh písma (kaligrafie, typografie – lze pracovat na PC),
 • vytvořte obraz nebo umělecké dílo, kde se budou vyskytovat písmena (lettrismus),
 • vytvořte koláž,
 • napište své vysvětlivky písmen z abecedy, doplňte vhodnými ilustracemi (lze třeba i jen nějaké písmeno, inspirace V. Nezvalem),
 • udělejte kaligrafický návrh svých iniciál.

(Vzhledem k tomu, že stěžejním tématem jsou kaligramy, tak by si všichni měli tvorbu kaligramu vyzkoušet.)

3. Reflexe (10 minut)

Aktivity s kaligramy lze reflektovat několika způsoby, například:

 • žáci mohou ve skupinách napsat návod pro toho, kdo chce vytvořit kaligram,
 • pomocí myšlenkové mapy k pojmu kaligram,
 • představením a komentováním výtvorů žáků,
 • řízeným rozhovorem o výtvarné nebo literární činnosti žáků – mohou být využity následující otázky:
  • Které dílo se vám líbí nejvíce a proč?
  • Kterou techniku jste si zvolili a proč?
  • Která technika vás nejvíce bavila?
  • Co byste si rádi ještě vyzkoušeli?
  • Jaké problémy jste museli překonávat při vypracovávání úkolů?

Výuka o kaligramech vždy zaujala mladší i starší žáky. Pozitivně byla přijímána možnost tvůrčí činnosti. Někteří žáci zpracovávali své kaligramy na PC, což nám umožnilo více se věnovat typografii. Zajímavé bylo porovnání kaligramů psaných rukou a vytvořených na PC – nejen pro  rozmanité výsledky, ale i vzhledem k rozdílným pracovním postupům.

Citace a použitá literatura:
[1] - KARPATSKÝ, Dušan. Malý labyrint literatury. 2. vydání. Praha : Albatros, 1997. ISBN 80-00-00527-1. 
[2] - KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 6. vydání. Praha : SPN, 2002. ISBN 80-7235-023-4. 
[3] - LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Fraus slovník literárních pojmů aneb Co se skrývá za slovy. Plzeň : Fraus, 2006. ISBN 80-7238-620-4. 
[4] - NEZVAL, Vítězslav. Básník v množném čísle. 1. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1986.  
[5] - Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. 1. vydání. Praha : Diderot, 1997. ISBN 80-85841-17-7. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc570 kBPracovní list č. 1
Odstranitdoc55 kBPracovní list č. 2
Odstranitdoc1135 kBPracovní list č. 3
Anotované odkazy:
Polské kaligramyUkázka čtvrnácti polských kaligramů s přírodní tématikou.
Zoomorfní kaligrafieStránky s ukázkami zoomorfní kaligrafie.
Ukázka z Konkrétní poezieUkázky práce Marty Konířové. Je to velmi zajímavě graficky tvárněná poezie, kterou autorka nazývá Konkrétní poezií, ale dá se říci, že jde až o tvarovaný aforismus, myšlenku, sentenci. Vřele a rádi nabízíme minivýběr.
KaligramatikaInspirace k vlastní tvorbě žáků/studentů v oblasti kaligrafie. Stránky Tomáše Hibi Matějíčka s ukázkami jeho minimalistických obrazových básní a kaligramů (tvořených na PC).
TypomilWeb je určen především vážnějším zájemcům o obor typografie, studentům výtvarných oborů, tvůrcům webu. Obsahuje textové a obrazové materiály k tématům písmo, sazba, kompozice, využití typografie na webu.
Art BohemiaInternetová aukční galerie ArtBohemia je největší nabídkou především grafických listů v České republice. Obsahuje díla významných zahraničních i českých výtvarníků (Picasso, Lada, Švabinský,Mucha, Zrzavý, Chagall.... Slouží nejen sběratelům, investorům a obchodníkům s uměním, ale i laické veřejnosti a milovníkům umění.
Elektronická učebnice literaturyVzdělávací portál, který se zabývá tvorbou a nabídkou elektronických učebnic. Jsou zde ukázky z multimediální elektronické učebnice literatury.
LettrismusInformace o lettrismu v AJ s ukázkou tvorby. Lettrismus - umělecký směr z poloviny 20.století. Základní výrazovou jednotkou jsou písmena, je využívána jejich grafická podoba i zvukové vlastnosti označovaných hlásek.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 01. 02. 2010
Zobrazeno: 26137krát
TOP příspěvek
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4.33335

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HESOVÁ, Alena. Malování písmeny aneb Kaligramy. Metodický portál: Články [online]. 01. 02. 2010, [cit. 2020-07-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZM/6581/MALOVANI-PISMENY-ANEB-KALIGRAMY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Lenka ŘíhováVloženo: 01. 02. 2010 19:49
úžasné a inspirující, děkuji
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.