Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Domácí zvířata

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Gabriela Baladová
Anotace: Žáci si osvojí, jaké zvuky jednotlivá zvířata vydávají. Pak přiřazují puzzle se zvuky k jednotlivým obrázkům zvířat tak, aby do sebe zapadla a korespondovala se všemi sousedícími stranami (zvířaty) horizontálně i vertikálně.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie živočichů » porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
 3. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie živočichů » odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Dramatická výchova 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Výchova ke zdraví
 3. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: cizojazyčné slovníky, puzzle - hrací kartičky s obrázky domácích zvířat
Klíčová slova: slovník, puzzle, domácí zvíře, zvuky zvířat, obrázek, hlavolam, ortografie
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Příprava

Barevně vytiskneme tolik archů (puzzle s obrázky zvířat), kolik máme žáků, nebo poloviční počet; v tom případě budou žáci pracovat ve dvojici. Archy rozstříháme podle čar tak, abychom získali 9 kartiček s obrázky a zvuky zvířat. Zamícháme je a vložíme do obálky nebo malé krabičky.

Popis činnosti

Předem si zopakujeme, jak se jednotlivá zvířata, která za chvíli žáci uvidí na svých kartičkách, řeknou anglicky. Jejich seznam napíšeme na tabuli. Poté se zeptáme žáků, zda vědí, jak by tato zvířata „mluvila" anglicky. Kdo z žáků ví, přijde napsat hlas zvířete na tabuli vedle jeho anglického názvu. Pomůžeme jim s přepisem anebo je vyzveme, aby se podívali do slovníků, jak se daný zvuk píše. Zvuky, které žáci nedokáží pojmenovat, nenapovídáme. Žáci se je dozvědí při řešení hlavolamu a je na nich, zda přiřadí zvuky k odpovídajícím zvířatům. Jako nápověda může sloužit to, co znali a napsali na tabuli, případně česká podoba hlasu zvířete.

Poté rozdáme žákům obálky či krabičky, ze kterých vyjmou kartičky. Jejich úkolem je přiřadit obrázky k sobě tak, aby tvořily dohromady velký čtverec skládající se z 9 malých (3 x 3). Ovšem obrázek, který je na hraně malého čtverce (kartičky), musí ležet vedle hrany čtverce, na kterém je napsaný hlas zvířete. To znamená, že musí sestavit obrázky do podoby, v jaké byly, než jste arch rozstříhali.

Jakmile jsou všichni, nebo většina hotovi, promítneme přes dataprojektor správné řešení (je v elektronické podobě na přiloženém CD), anebo žákům ukážeme podobu velkého čtverce před rozstříháním, který je součástí Metodické příručky jako zvláštní příloha. Upozorníme žáky, že jejich řešení může být o 90°, 180° nebo 270° otočeno, což jim názorně ukážeme otáčením archu (velkého čtverce).

Poznámky

Aktivitu zařadíme do hodiny, ve které se žáky probíráme téma Domácí zvířata. Jde o zpestření výuky, přičemž si žáci osvojují poznávání domácích zvířat a současně si opakují nebo se učí anglickou slovní zásobu na toto téma.

Příloha

Příloha č. 1: Čtvercové pole s obrázky domácích zvířat a přepisem zvuků, které vydávají

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 27. 07. 2009
Zobrazeno: 13146krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BALADOVÁ, Gabriela. Domácí zvířata. Metodický portál: Články [online]. 27. 07. 2009, [cit. 2020-04-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZM/3232/DOMACI-ZVIRATA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.