Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Kompetence komunikativní > Popis pracovního postupu na téma Příprava...

Ikona prakticky

Popis pracovního postupu na téma Příprava jídla, recepty a „ujeté“ recepty

Ikona inspirace
Autor: Miloš Mlčoch
Anotace: Cílem vyučovací hodiny je realizovat se žáky atraktivní a zábavnou formou nácvik popisu pracovního postupu. Učitel naváže na vyučovací hodinu, v níž se již se žáky této problematice věnoval.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 2. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: dataprojektor, popřípadě interaktivní tabule, papíry (sešity), psací potřeby
Klíčová slova: práce s textem, samostatná práce, popis pracovního postupu, recepty
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Motivace

Diskuse (maximálně 3 minuty)

  1. Učitel se ptá žáků, které jídlo mají nejraději.
  2. Učitel se zeptá, kdo už umí něco uvařit, a vyzve 2–3 žáky, aby řekli, jak se k tomu dostali nebo kdo je to naučil, a pak stručně popsali, jak se jejich jídlo připravuje. (Může jít ale také o přípravu čaje pro rodiče apod.). 
  3. Učitel může uzavřít diskusi tím, jak on sám umí/neumí vařit a které jídlo se naučil jako první.

Prezentace tématu (5 minut)

Učitel prezentuje žákům na interaktivní tabuli nebo prostřednictvím dataprojektoru barevný obrázek s názvem jídla. Žáci  přečtou, které suroviny a ingredience potřebujeme k jeho přípravě. Učitel popíše, jak se pokrm připravuje.

Může použít také videoukázku z televizního pořadu o vaření. 

Skupinová práce s textem (15 minut)

Učitel rozdělí žáky do skupin po čtyřech. Každá skupina dostane obrázek (mohou to být barevné fotografie z časopisů o jídle a vaření), na němž je vyobrazen připravený pokrm a pod ním seznam všech surovin a ingrediencí.

Žáci mají za úkol sestavit popis přípravy jídla.

Zástupce z každé skupiny přečte, jak bylo jídlo připravováno.

Ostatní skupinky dostanou za úkol bodově ohodnotit jednotlivé výstupy.

Učitel učí dva žáky, aby zapisovali bodování, a nakonec vyhlásí, která skupina zvítězila. 

Samostatná práce (20 minut)

Učitel zadá žákům úkol, aby každý z nich vytvořil „ujetý recept“, tedy popis přípravy jídla z nesourodých surovin a ingrediencí.

Každý z žáků má napsat nejméně osm surovin včetně ingrediencí a poté napsat, jak se bude pokrm jmenovat (zde se meze fantazie nekladou – např. Utopenci pana starosty, Guláš hraběte Drákuly apod.) a jak bude připraveno. Rozsah  popisu pracovního postupu: 8–12 řádek. 

Učitel vyzve několik žáků, aby své recepty přečetli, a pověří ostatní, aby jednotlivé práce ohodnotili. 

Zhodnocení vyučovací hodiny (2 minuty)

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 12. 12. 2011
Zobrazeno: 25088krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MLČOCH, Miloš. Popis pracovního postupu na téma Příprava jídla, recepty a „ujeté“ recepty . Metodický portál: Články [online]. 12. 12. 2011, [cit. 2020-07-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZM/14033/POPIS-PRACOVNIHO-POSTUPU-NA-TEMA-PRIPRAVA-JIDLA-RECEPTY-A-„UJETE“-RECEPTY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.