Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Počítáme v cizích jazycích

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Helena Aram
Anotace: Žáci hádají, jakým jazykem jsou psány předčítané básně. Zaměřují se na číslovky od 1 do 5 a definují rozdíly mezi cizími slovy. Ve druhé fázi dle TPR žáci rozlišují jazyky příslušnými vlajkami států a vytleskávají počet slabik čísel, dále vyplňují tabulku s čísly. Pomocí prstových loutek se naučí báseň zpaměti.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 1. období » používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
 2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 1. období » čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
 3. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 1. období » užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Cizí jazyk 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: vlaječky, prstové loutky
Klíčová slova: báseň, vlajky, státy, rozdílné jazyky, číslovky, dělení slov
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Příprava 1

Učitel si připraví básničky, ve kterých se počítá od jedné do pěti v různých jazycích (ukázky viz příloha č. 4). Může použít vlastní básničky, a pokud nenajde (na internetu, v tištěných publikacích) básničky ve výše uvedených jazycích, může použít jazyky jiné a tabulky pro žáky (viz příloha) upravit podle použitých jazyků. Dále si připraví pro každého žáka vlaječku libovolné barvy. Žáci mohou mít vlaječky stejné barvy, nebo každý jinou.

Popis činnosti 1

Žáci společně poslouchají básničky, které jim učitel přečte (pokud má audionahrávku, může básničku přehrát) a snaží se uhodnout, jakým jazykem je v nich počítáno. Svoje odpovědi musí vlastními slovy odůvodnit; například podle čeho hádají ten který jazyk - intonace, nějaká slabika, nebo už slova někde slyšeli a podobně. Učitel po vyslechnutí všech odhadů a jejich zdůvodnění přečte (přehraje) básničky znovu a řekne, v jakých jazycích byly napsány.

Ve druhé fázi učitel říká různá čísla vždy ve dvou různých jazycích a žáci zvedají vlaječku, pokud zní slova podobně (viz příloha č. 1).

Příprava 2

Učitel si připraví stejné básničky jako při předchozí aktivitě, tabulku, kterou umístí na tabuli, a prstové loutky. Každý žák dostane tabulku, do které vyplňuje obloučky označující počet slabik (viz příloha č. 3, tabulka pro žáka).

Popis činnosti 2

Žáci pracují nejdřív společně, ve druhé fázi aktivity samostatně. Poslouchají básničky, které učitel postupně čte. Zastavuje se u jednotlivých čísel a žák, na kterého ukáže, tlesknutím určí počet slabik.

Učitel nakreslí na tabuli tabulku s čísly a s označením jazyka. Tabulka je stejná, jakou dostanou žáci do lavic. Poté čte jednotlivá čísla ve všech připravených jazycích; buď postupně všechna čísla v jednom jazyce, nebo nejdřív číslo jedna ve všech jazycích, pak číslo dvě ve všech jazycích atd. Je možné čísla přečíst oběma způsoby, druhé čtení je pro kontrolu.

Žáci poslouchají jednotlivá čísla ve všech jazycích a samostatně vyplňují svoje tabulky pomocí obloučků, které reprezentují jednu slabiku. Nakonec učitel vyplní i svoji tabulku (viz příloha č. 2) na tabuli, aby si žáci mohli své odpovědi zkontrolovat.

V závěru hodiny žáci zvolí jednu z básniček a pomocí učitele a prstových loutek se ji naučí.

Poznámky

Můžeme zařadit i jiné cizí jazyky. Pokud máme ve třídě nějakého žáka z cizí země, zařadíme také jeho jazyk.

Místo básničky lze použít i písničku, ale vyžaduje to pěvecké schopnosti učitele.

Tématu názvů čísel v různých jazycích se dále věnuje metodický list „1, 2, 3 ... 4 000 jazyků".

Přílohy

Příloha č. 1: Podklad pro učitele k aktivitě 1
Příloha č. 2: Podklad pro učitele k aktivitě 2
Příloha č. 3: Tabulka pro žáka
Příloha č. 4: Básničky

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 30. 07. 2009
Zobrazeno: 7206krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ARAM, Helena. Počítáme v cizích jazycích. Metodický portál: Články [online]. 30. 07. 2009, [cit. 2020-04-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZLB/3247/POCITAME-V-CIZICH-JAZYCICH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.