Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Jeskyně

Ikona inspirace
Autor: Božena Šmolková
Anotace: Cílem bloku je seznámit žáky s geologickou činností Země, konkrétně s útvarem takto vzniklým – jeskyní. Žáci by měli získat základní informace o prostředí v jeskyni a okolí. Měli by se seznámit s klíčovými pojmy, které se týkají jeskyně, zapamatovat si je. Poznají také související geologickou činnost – vyvěrání léčivých pramenů (využití pro zdraví člověka). Žákům je nabídnuta výuka jak v prostředí školní třídy, tak také výuka formou exkurze.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 1. období » pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: psací a výtvarné potřeby (tužky, guma, pastelky, barevné tužky, zvýrazňovače), podložky pro psaní v přírodě, barevně označené kartičky s dvojicemi názvů patřících k sobě, text s hledaný slovem jeskyně, flipchart, popisovače na flipchart (zejména pro práci ve školní třídě), PL Jeskyně
Klíčová slova: jeskyně, stalagmit, stalaktit, stalagnát, splaz, vodouch, aragonit

Tematický blok Jeskyně je možno realizovat na konci školního roku s žáky 2.–4. tříd v rámci uceleného přehledu učiva prvouky s prvky estetické výchovy. Představuje shrnutí poznatků jak ze školní třídy, tak z praktické činnosti přímo v terénu a uvozuje téma k hlubšímu prostudování souvislostí v dalších ročnících.

Blok je určen žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, navazuje na předchozí bloky učiva o vzniku Země a přírodních podmínkách, které je podáno jako rozšiřující učivo s využitím základních znalostí dle ŠVP. Dotýká se i bezpečného trávení prázdnin, pobytu u vody, pohybu v neprozkoumaných oblastech a zahrnuje i prvky dopravní výchovy, zejména pohyb po železnici.

Přestože obsahuje pojmy a názvy, které nejsou předmětem učiva zmíněných ročníků, pracujeme s těmito pojmy a máme dobrou zkušenost s tím, že žáci pozitivně reagují, když se s tématem setkají i mimo školu. Nejde o to, aby se něco učili nazpaměť, ale je důležité, aby si pojem nebo povědomí o něčem vybavili, když se s tématem setkají.

V předchozích aktivitách se žáci seznámili s tím, jak vzniká život, seznámili se s pojmem buňka a s pomocí učitele i vyhledáváním v encyklopedii sestavili jednoduchou časovou osu s geologickými obdobími. Společně pak hledali zástupce jednotlivých období a při setkání s pojmem jeskyně byl uvozen předmětný blok tohoto příspěvku.

V návaznosti na uvedené aktivity se žáci ve třídě podrobně věnují termínu jeskyně. Pro evokaci je možno zvolit úryvek textu, v němž je nejčetnějším slovem slovo jeskyně (libovolný úryvek textu z pohádek, případně z http://www.predskolaci.cz/?p=14866).

Po určení hledaného slova si žáci brainstormingem vybaví veškeré pojmy související s názvem jeskyně. Po napsání  vybavených pojmů na flip učitel vyzve žáky k utvoření skupinek (nejlépe 3 žáci ve skupince) a rozdá žákům rozstříhané kartičky, které jsou barevně označené (učitel na tuto skutečnost neupozorní, nevysvětluje ji). Žáci mají k sobě přiřadit správné dvojice. Kartičky jsou vytvořeny tak, že odpovídají úkolům v PL, který je součástí příspěvku. Podle počtu žáků si učitel připraví odpovídající počet sad kartiček.

Po kontrole správnosti údajů (stejná barva na kartičce reprezentuje správnou dvojici, např. stalagnát – krápník vzniklý srůstem stalagmitu a stalaktitu) se žáci s učitelem vrátí k flipu a potvrdí si správně vybavené pojmy (fáze uvědomování si významu). Pojmy, které s tématem jeskyní nesouvisí, můžeme vyškrtnout nebo můžeme jen zvýraznit správně uvedené.

V této části jsou žáci seznámeni s návazným programem pro ověření získaných poznatků, s výletem  s exkurzí.

 Žáci se s pedagogem přepraví do konkrétního prostředí (modelově zvoleny Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou). Cestou do jeskyní můžeme využít prostředí vlakového nádraží k vysvětlení orientace ve smyslu, co je to kolej, nástupiště, a hlavně upozornit na bezpečnou zónu pohybu.

Cestu vlakem mohou žáci trávit drobnými aktivitami, mohou si zapisovat stanice, kterými projíždí, počet aut nebo jiných dopravních prostředků, pozorují charakter krajiny, délku cesty.

Po příjezdu do cílové stanice (s možným přestupem) si přímo v exteriéru připomeneme základní bezpečnostní pravidla pro návštěvu jeskyně, cestou do jeskyně je možno zastavit se u léčivých pramenů a zmínit se žákům o tom, odkud prameny pochází a o jejich léčebném účinku na lidské zdraví. Nabádáme žáky ke klidnému chování, které patří k lázeňskému prostředí, jímž procházíme k jeskyni.

Před vstupem do jeskyně připomeneme žákům, aby dávali dobrý pozor na výklad průvodce, protože své poznatky pak ověří v pracovním listě. Následuje vlastní prohlídka jeskyní s průvodcem.

Po prohlídce se přesuneme na volné prostranství v okolí jeskyně, pohovoříme s žáky o zážitcích, necháme je relaxovat u řeky Bečvy a po zklidnění přistoupíme ke kontrole a ověření znalostí – k reflexi.

Žáci si opět utvoří skupinky (je na vůli učitele, zda to budou stejné skupiny jako ve třídě nebo nové) a obdrží podložku s pracovním listem (PL), psací potřeby. Ve skupince se žáci radí a zpracují pracovní list, probíhá mezitřídní spolupráce žáků.

Kontrolu provedou skupinky přímo u učitele konfrontací správně zpracovaného PL se svým (doporučuji malou odměnu za snahu – bonbón, samolepka, razítko). V závěrečné reflexi společně ještě připomeneme správné odpovědi a pomalu se přesuneme k odjezdu a k návratu.

Žáci se tak seznámí s netradičním pojetím výuky, motivováni jsou nejen návštěvou pro mnohé neznámého, tajemného prostředí, ale i prací přímo v areálu lázeňského prostředí ve volné přírodě a k umocnění zážitku přispívá i přeprava k zájmovému místu vlakem (případně autobusem).

Po návratu PL vřadíme do portfolia žáků pro další využití, vzorový PL by měl být vystaven ve třídě. Následně by bylo dobré pro dlouhodobější upevnění poznatků namalovat zážitek z návštěvy jeskyně, případně zážitek modelovat (není součástí tohoto příspěvku).

Reflexe:

Žákům se pracovalo velmi dobře, ocenili nový způsob výuky, velmi dobře si vybavovali pasáže z výkladu průvodce a plánovali, jak si zážitek uchovají. Ptali se, zda budeme jeskyně malovat nebo modelovat.

V následujících vyučovacích hodinách při další reflexi zážitku žáci ztvárnili jeskyni modelováním. Bylo velmi potěšující, že nezachytili jen prožitou skutečnost, ale modelovali k jeskyni i medvědy, pokusili se o pračlověka a jeden žák si vybavil zmínku o jeskynních malbách a svou jeskyni takto vyzdobil. Někteří žáci při výzdobě své jeskyně krápníky pracovali i podle PL, opakovali si, co je stalakmit a co stalaktit. Žáci, kteří s námi na výletě s exkurzí nebyli, pracovali s pomocí spolužáků, kteří jim ochotně pomáhali.

Tento způsob výuky se velmi osvědčil, zájem a schopnost déle si zapamatovat aktivně nabyté vědomosti byl zřejmý a viditelně posunul žáky dále k zjišťování nových poznatků a zájmu o zodpovězení nabízejících se otázek.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc302 kBJeskyně
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 10. 2011
Zobrazeno: 4341krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠMOLKOVÁ, Božena. Jeskyně. Metodický portál: Články [online]. 04. 10. 2011, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZL/12641/JESKYNE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 04. 10. 2011 13:04
Článek je ukázkou propojení uceleného přehledu učiva prvouky a estetické výchovy. Své znalosti z vyučovacích hodin ve třídě si žáci mohou ověřit v praktických činnostech přímo v terénu. Příspěvek obsahuje i pojmy týkající se bezpečnosti při trávení prázdnin a prvky dopravní výchovy.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.