Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Jak rozvíjet zrakové vnímání v přípravné třídě – 2. díl

Ikona inspiraceIkona strednedobe
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Článek nabízí aktivity pro rozvoj zrakové paměti, zrakového rozlišování, zrakové analýzy a syntézy, zrakové figury a pozadí. Žáci se mohou těšit na netradiční pexeso, poutavé pracovní listy, rozlišování stop zvířat.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Klíčová slova: dyslexie, přípravná třída, předškoláci, rozvoj zrakového vnímání

Příspěvek doplňuje informace z předchozího dílu Jak rozvíjet zrakové vnímání v přípravné třídě, 1. díl, o další praktické zkušenosti. Nabízí pro žáky poutavé náměty pro rozvoj zrakové paměti, zrakového rozlišování, zrakové figury a pozadí, zrakové analýzy a syntézy.

Nápady využijí nejen učitelé přípravných tříd, ale i učitelé mateřských škol, 1. a 2. tříd ZŠ, učitelé žáků s dyslexií, rodiče. 

Aktivity pro rozvoj zrakové paměti

Kelímkové pexeso

Děti si připraví vymyté kelímky od jogurtu/termixu, přírodniny, figurky od hry Člověče, nezlob se, PET víčka apod. Děti pracují v menších skupinách např. s 20 kelímky. Drobné předměty schovají pod kelímky tak, aby každý předmět byl zastoupen dvakrát. V tuto chvíli si děti mohou vyměnit stanoviště a začít hrát.

Obměna: Hledání tří stejných karet – trexeso. Místo kelímků lze použít malé krabičky s víčkem, kartonové šuplíčky.

Kimovy hry – květiny, přírodniny

Při vycházce venku učitel s dětmi nasbírá různé druhy květin. Květiny položí na připravený šátek a rozmístí je tak, aby se květiny nepřesahovaly a každá byla zastoupena pouze jednou. Děti si květiny dobře prohlédnou, otočí se – učitel jednu květinu schová. Děti rozpoznávají, která to byla. Hra pokračuje tak, že učitel před zraky dětí zbývající květiny rozmístí na jiné pozice. Děti se otočí, učitel jednu květinu schová. Zbývající květiny učitel opět rozmístí na jiné pozice, jednu schová, ... Tím, že učitel pokaždé změní rozmístění zbývajících květin, hru stěžuje.

Aktivity pro rozvoj zrakového rozlišování

Stopy

Učitel si připraví obrázky zvířat a jejich stop. Doporučuji vybrat ta zvířátka, která v zimě můžeme zahlédnout v přírodě. Nejdříve zvířátka pojmenujeme a přiřazujeme k nim správné stopy. Když se podaří sledovat stopy v přírodě, je to pro děti obrovský zážitek.

Obměna: Učitel připraví několik kopií stop zvířat ve zmenšeném formátu, nastříhá je na kartičky. Kartičky rozmístí po místnosti a děti hledají podle zadání: např. stopy srnce = učitel dětem ještě ukáže, jak stopa vypadá, a děti již mohou vyhledávat.

Stopy můžeme kromě třídění použít také na puzzle, dokreslování, pexeso apod.

Obměna: Hledání stop v blátě. 

Pro rozvoj zrakového rozlišování, očních pohybů, pozornosti pracují děti s pracovními listy. Zpočátku je možné pracovat jenom s částí pracovního listu (např. pracovní list rozstříhat na pruhy). Je třeba dodržet posloupnost náročnosti – postupujeme od barevných větších obrázků k černobílým menším obrázkům. Doporučuji řadit nejdříve pracovní listy, ve kterých děti vyhledávají v řadě obrázek, který se liší detailem, později horno-dolním postavením, pravo-levým postavením. Následuje vyhledávání rozdílů ve dvojici obrázků – detail, horno-dolní postavení, pravo-levé postavení, poté různé kombinace. V rámci jednoho dne nezařazujeme více než 1 pracovní list.

Vyhledávání v řadě jednoho tvaru, který tam nepatří (liší se detailem)

Každé dítě pracuje se svým pracovním listem, v řadě vyhledává tvar, který tam nepatří. Učitel vede děti k postupné práci zleva doprava, řádek po řádku ve směru ze shora dolů. Je vhodné, když si děti prstem ukazují. Chybný obrázek zakroužkují. Kontrolu provádí učitel. Je-li na pracovním listu chyba, učitel vyznačí puntíkem před tento řádek. Dítě tak ví, v jakém řádku se chyba nachází, a může ji opravit.

Autor díla: Petra Pšeničková

(Zdroj: Bednářová, Rozvoj zrakového vnímání, 2. díl., s. 9).

Vyhledávání v řadě jednoho tvaru, který tam nepatří (liší se horno-dolním postavením)

Dítě v řádě vyhledává tvar, který tam nepatří. Tentokrát se obrázky liší horno – dolním postavením. Učitel vede děti k postupné práci z leva doprava, řádek po řádku ve směru ze shora dolů. Děti si ukazují prstem, chybný obrázek zakroužkují. Kontrolu provádí učitel; případné chyby vyznačí puntíkem před tento řádek. Dítě tak ví, v jakém řádku se chyba nachází a může opravit.

Obměna: Jednodušší varianty pracovních listů lze připravit z jednotlivých obrázků, které učitel naskládá do řady - jeden obrázek se bude lišit detailem či horno-dolním postavením. Taktéž lze použít přírodniny při vycházce.

Autor díla: Petra Pšeničková

(Zdroj: Bednářová 2014, Rozvoj zrakového vnímání, 2. díl, s. 11)

Vyhledávání v řadě jednoho tvaru, který tam nepatří (liší se pravo-levým postavením)

Dítě použije pracovní list stejným způsobem jako v předchozím úkolu. 

Autor díla: Petra Pšeničková

(Zdroj: Bednářová 2014, Mezi námi předškoláky 4–6 let, s. 27)

Vyhledávání rozdílu ve dvojici obrázků (obrázky se liší detailem)

Dítě porovnává dvojici obrázků a přeškrtne všechny obrázky, kde oba obrázky nejsou shodné.

Obměna: Obrázky se liší horno-dolním postavením, pravo-levým postavením nebo kombinací uvedených možností.

Autor díla: Petra Pšeničková

(Zdroj: Bednářová 2014, Rozvoj zrakového vnímání 1. díl, s. 40)

Barevné odlišování

Každý pracuje se svým pracovním listem. Podle vzoru vybarvuje další obrázky uvedenou barvou. Vzor je vhodné dětem zakroužkovat uvedenou barvou. Poté již pracují řádek po řádku, zleva doprava. Postupují obrázek po obrázku. Prohlédnou si obrázek, porovnají se vzorem a vybarví patřičnou barvou. Poté následuje další obrázek. Chybné řešení je, pokud by děti chtěly vymalovat nejdříve např. všechny červené obrázky.

Pracovní list je náročnější na pozornost. Dle individuálních potřeb dítěte můžeme zkrátit.

Autor díla: Petra Pšeničková

(Zdroj: Bednářová J.: Rozvoj zrakového vnímání, 2. díl. Edika, Brno 2014, s. 49.)

Hledání rozdílů

Učitel dětem v kruhu představí dva podobné obrázky. Společně obrázky popisují a vyhledávají rozdíly. Důležité je vést děti k systematickému vyhledávání – napřed zleva doprava (nebo levý horní roh, levý dolní roh, pravý horní roh, levý dolní roh, střed). Aby děti měly představu, kterou část obrázku již prošly a kterou ne. Později děti již pracují samostatně nebo ve dvojici, rozdíly mohou kroužkovat vždy na jednom z obrázků.

Obměna: Učitel vytvoří pro děti dvě podobné situace z reálných předmětů, kde děti též hledají rozdíly, nebo při vycházce z přírodnin.

Síť

Každý pracuje se svým pracovním listem. Obrazec z prvního sloupce překresluje do druhého sloupce. Poté obrazec zakryje rukou / kusem papíru a do třetího sloupce zakresluje vzor zpaměti.

Autor díla: Petra Pšeničková

(Zdroj: Bednářová J.: Mezi námi předškoláky, 5–7 let. Edika, Brno 2014, s. 70.)

Rozlišení části a celku

Každý pracuje se svým pracovním listem. Děti podle vzoru vlevo dokreslují zbylé obrázky na řádku. Aktivita je dost obtížná. Délku pracovního listu můžeme zkrátit např. jen na dva řádky – podle individuálních dovedností každého dítěte.

Obměna: Obrázky v řadě můžeme také rozstříhat na jednotlivé karty.

Autor díla: Petra Pšeničková

(Zdroj: Bednářová J.: Mezi námi předškoláky, 5–7 let. Edika, Brno 2014, s. 33).

Aktivity pro rozvoj zrakové analýzy a syntézy

Puzzle

Učitel dětem připraví puzzle (témata obměňuje: geometrické tvary, ovoce a zelenina, zvířata, přírodniny apod.). Počet kousků skládačky navyšujeme na 8–12. Cílem je skládání obrázku bez předlohy.

Obměna: Obtížnější varianta je puzzle na pracovním listu jako na obrázku.

Autor díla: Petra Pšeničková

 

Autor díla: Petra Pšeničková

(Zdroj: Bednářová J.: Mezi námi předškoláky, 5–7 let. Edika, Brno 2014, s. 48).

Aktivity pro rozvoj figury a pozadí

Děti pracují s vlastním pracovním listem nebo učitel/děti nastříhají pracovní list na jednotlivé karty. Děti rozlišují obrázky v rámečcích. Náročnost stěžujeme např. délkou expozice – učitel může karty ukázat dětem pouze na určitou dobu.

Obměna: Učitel si vytvoří vlastní karty, mění pozadí. Obrázky se mohou překrývat.

Autor díla: Petra Pšeničková

(Zdroj: Bednářová J.: Rozvoj zrakového vnímání, 2. díl. Edika, Brno 2014, s. 59.) 

Použité zdroje a literatura

 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 4–6 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0602-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 57 let. Edika, Brno 2014. ISBN 978-80-266-0532-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Rozvoj zrakového vnímání, 1. díl. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0556-0.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Rozvoj zrakového vnímání, 2. díl. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0555-3.

Doporučená literatura – vhodné pracovní listy

 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Zrakové vnímání: Optická diferenciace. Praha : DYS-centrum Praha, 2010. ISBN 978-80-904494-2-8.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Kreslení před psaním. Brno : Pedagogicko-psychologická poradna, 1998. 
 • BEDNÁŘOVÁ, J.:  Mezi námi předškoláky, 3–5 let. Edika, Brno 2015. 978-80-266-0626-0. 2014.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1829-0.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 15. 03. 2018
Zobrazeno: 6044krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Jak rozvíjet zrakové vnímání v přípravné třídě – 2. díl. Metodický portál: Články [online]. 15. 03. 2018, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PKE/21539/JAK-ROZVIJET-ZRAKOVE-VNIMANI-V-PRIPRAVNE-TRIDE---2-DIL.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 15. 03. 2018 09:59
Druhý díl článku o práci v přípravné třídě představuje praktické aplikace didaktických a teoretických vymezení, která prezentuje první díl. Autorka uvádí jednak práci s odbornou publikací, která je učiteli velmi oblíbená a často používaná (Bednářová, Šmardová), ale jsou zde uvedeny také aktivity, které nejsou v praxi již tak obvyklé, takže pro učitele mohou být tyto činnosti jistě inspirativní.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.