Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Sport I

Ikona inspiraceIkona strednedobe
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Článek nabízí předškolákům zábavné úkoly na téma sport. Malý Martin děti zavede na výlet, mezi sportovní potřeby. Děti se více sblíží s letními i zimními sporty. Naučí se rozpoznávat počet a délku slabik ve slově, tvořit a řešit hádanky, procvičí oční pohyby a vyzkouší svůj postřeh.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první destíky, poznat víc
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Vycházka do přírodního prostředí
Klíčová slova: rozvoj řeči, přípravná třída, předškoláci, rozvoj sluchového vnímání, rozvoj zrakového vnímání, rozvoj orientace v prostoru a čase, rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky, rozvoj hrubé motoriky

Příspěvek nabízí inspiraci/nápady, jak zpracovat téma sport v mateřské škole či přípravné třídě.

Zaměřuje se především na rozvoj řeči a komunikace, předmatematických představ, orientace v prostoru a čase, zrakového vnímání, sluchového vnímání, motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky.

Aktivity jsou určeny zejména pro děti, které navštěvují poslední ročník mateřské školy, či pro vzdělávání v přípravné třídě. Po drobných úpravách (zejména v náročnosti jednotlivých dovedností) mohou s materiálem pracovat již mladší děti.

Sluchové vnímání – naslouchání, Řeč – slovní zásoba

Autor textu: Petra Pšeničková / Jiří Novotný

Malý Martin se chystal na výlet na kole s tatínkem a maminkou. Měli se jet projet na nedalekou zříceninu hradu. Zabalil si malý batoh, do kterého si kromě svačiny přibalil plavky a ručník. Cestou pojedou kolem rybníku, ve kterém se vykoupají. Když měl Martin batoh zabalený, natočil si vodu do láhve a šel si vyndat kolo ze sklepa.

Když přicházel ke dveřím do sklepa, uslyšel podivný hlas. „My jedeme dneska na výlet, heč.“ Opatrně nakoukl do sklepa a vypadalo to, že si věci uvnitř povídají. „A budeme se asi koupat,“ chlubila se helma na kolo. „No, ty se asi koupat nebudeš! A přestaň se už chlubit,“ okřiklo ji kolo. „Za chvilku tu už bude Martin, tak ať nás neslyší.“ „No, a já jdu ven zase zítra, Martin má zápas,“ ozval se fotbalový míč. „No my přece jdeme s tebou,“ zavolaly kopačky. „Jen se moc nevytahujte, v zimě budeme zase venku pořád my,“ vykřikly lyže. „No, jasně a my se tu taky moc nebudeme povalovat, viď, hokejko,“ vyskakoval malý puk. „Tak už se nehádejte, na každýho z vás se dostane,“ řekla moudře plovací vesta a potápěčské brýle se šnorchlem tiše pokyvovaly.

Martin otevřel dveře a dělal, že nic neslyšel. Láhev s vodou dal do držáku na kolo, helmu na hlavu a opatrně vyndal kolo ze sklepa ven. Tam už čekala mamka s tatínkem a za chvíli se už vydali na slíbený výlet.

Řeč – další práce s textem

Jaké sportovní náčiní se v textu vyskytovalo? Které se tam objevilo vícekrát? K čemu se jednotlivé pomůcky používají? (Vyjmenuj náčiní, které bylo v textu.) Jaké sporty a sportovní potřeby ještě znáš?

Řeč – Co k sobě patří?

Učitel připraví karty s obrázky sportovců a sportovních potřeb. Děti pracují ve skupinách s vlastní hromádkou karet, tvoří dvojice, které k sobě patří (např. hokejka a puk, kolo a cyklistická helma, plavky a plovací vesta, atlet a oštěp, gymnastka a stuha, ...). Důraz je kladen taktéž na správné pojmenování jednotlivých obrázků, na rozšiřování slovní zásoby.

Obměna: Hra pexeso se stejnou sadou karet.

Řeč, předmatematické představy – třídění sportovních aktivit

Učitel s dětmi mluví o tom, že některé sporty vykonáváme v létě (plavání, běh, turistika, fotbal, plážový volejbal, ...), jiné v zimě (sáňkování, bobování, lyžování, bruslení, skoky na lyžích, ...), uvnitř (košíková, stolní tenis, gymnastika) či venku (orientační běh, skoky do dálky, plavání). K některým sportům potřebujeme pomůcky, jiné zvládneme bez pomůcek (turistika, běh, plavání, skok do dálky).

Řeč – hádanky

Učitel pokládá dětem hádanky, později děti hádanky utváří samy.

Ukázka hádanek:

 • Jak se jmenuje sport, při kterém jeden či více účastníků/sportovců chodí na výlety do přírody? (turistika)
 • Jak nazýváme sport, kdy sportovci bruslí do hudby bez pálky a míčku? (krasobruslení)
 • Jak se nazývá sport, při kterém sportovec běhá co nejrychleji na krátké tratě? (běh, sprint).
 • Jak se nazývá sport, při které sportovec běhá, skáče do výšky či do dálky, hází koulí/oštěpem? (atletika)

Řeč – Na co myslím?

Děti pracují ve skupinách, každý vymyslí jeden sport. Pro tento sport hledá hlavní rysy. Např. fotbal: míč, hřiště, rozhodčí, ... Poté jeden člen ze skupiny představí ostatním dětem ve skupině první nápovědu/indicii (např. míč), ostatní mohou klást otázky, na které hráč může odpovědět pouze ano/ne. Vždy po jednom kole (vystřídají se v dotazování všichni ve skupince) hráč prozradí další nápovědu. Učitel prochází mezi skupinami a dopomáhá tam, kde je třeba.

Abychom se vyvarovali zjednodušování hry přímým hádáním (Je to tenis?), když to není zcela jasné, je možné udělovat minusové body za špatný typ. To účastníky přiměje k hádání, když si jsou s odpovědí skutečně jisti a položili dostatek otázek.

Sluchové vnímání – počet slabik, délka slabik ve slově

Děti slova z karet k aktivitě „Co k sobě patří“ rozkládají na slabiky (vytleskávání, pomocí kostek – jedna kostka zastupuje jednu slabiku). Třídí na hromádky podle počtu slabik.

U jednoslabičných slov dále určují délku slabiky: vyslovením nahlas obou variant slova: puk/půk, míč/mič, koš/kóš, hod/hód. Dlouhou slabiku vyznačí klacíkem/brčkem, krátkou slabiku knoflíkem/víčkem od PET láhve. Postupně určují délku i u delších slov (fotbal, lyžař, sáně, boby, skoky, koule, ...).

Zrakové vnímání – Obrázky v řadě

Děti pracují se sadou z karet z aktivity „Co k sobě patří“. Ze sady vyberou pouze 6 karet podle zadání učitele, zbylé karty dají stranou. Učitel stejné karty ve zvětšené podobě připevní na nástěnku do řádky ve směru zleva doprava. Děti společně s učitelem karty pojmenují, poté učitel karty z nástěnky odklízí a v ten moment děti sestavují své karty do správného pořadí. Kontrola probíhá opětovným připevněním karet učitelem na nástěnku. Podle dovedností dětí počet karet snižujeme či navyšujeme.

Zrakové vnímání – Chytneš mě?

Učitel má připravené karty s obrázky sportů a sportovních potřeb, případně reálné předměty. Děti sedí na podlaze, učitel vyhlásí slovo, které děti „chytají“ – např. hokejka. Poté  v rychlém sledu ukazuje dětem karty. Ve chvíli, kdy se mezi kartami objeví smluvené slovo (hokejka), se děti zvedají ze země a zase usedají. Hra končí vybráním všech karet. Smluvená slova učitel obměňuje.

Zrakové vnímání – oční pohyby

Učitel sestaví karty s obrázky do 4 řad, v každé řadě umístí 4 obrázky. Vzniknou tak 4 řady a 4 sloupce. Děti obrázky čtou/pojmenovávají ve směru zleva doprava, ze shora dolů. Nacvičují tak správný směr očních pohybů důležitých pro čtení.

Doporučená literatura:

 • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Computer Press, Brno 2008. ISBN 978-80-251-1829-0.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 3–5 let. Edika, Brno 2015. 978-80-266-0626-0. 2014.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 4–6 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0602-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 5–7 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0532-4.
 • BOHÁČOVÁ, Š., CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V.: Šimonovy pracovní listy 6  Logopedická cvičení I. Praha, Portál 1997. ISBN 80-7178-716-7.
 • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Nakladatelství D+H, Praha 2007. ISBN 978-80-903869-3-8.
 • LINC, V.: Tabulky ke čtení. Klett, Praha 2007. ISBN 978-80-86906-85-0.
 • STARÁ, E.; STARÝ, M.: Žvanda a Melivo. Euromedia Group, Praha 2008. ISBN 978-80-242-3888-3.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 16. 01. 2018
Zobrazeno: 10690krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

3 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Sport I. Metodický portál: Články [online]. 16. 01. 2018, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PKE/21505/SPORT-I.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 16. 01. 2018 09:38
Velice pěkně zpracovaný námět! Je vidět promyšlení cílevědomého a záměrného působení na jednotlivé složky osobnosti dítěte. Chtěla bych vyzdvihnout práci s odbornou literaturou. Co se týče rizik, pak bych upozornila na "slabikování" - analýza a syntéza slov je problematikou probíranou spíše v 1. třídě ZŠ. V MŠ by se měla objevit příprava. Pokud však je třída "připravena" (tato oblast souvisí také se zráním dítěte), nespatřuji problém.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.