• umí samostatně vyhledat informace v encyklopedii
 • dokáže rozvinout hru
 • má orientaci v prostoru
 • chápe prostorové pojmy
 • Časový rozsah: 1 den
  Věková skupina: děti 3 - 7 let" />
 • umí samostatně vyhledat informace v encyklopedii
 • dokáže rozvinout hru
 • má orientaci v prostoru
 • chápe prostorové pojmy
 • Časový rozsah: 1 den
  Věková skupina: děti 3 - 7 let" />
 • umí samostatně vyhledat informace v encyklopedii
 • dokáže rozvinout hru
 • má orientaci v prostoru
 • chápe prostorové pojmy
 • Časový rozsah: 1 den
  Věková skupina: děti 3 - 7 let" /> Jedeme na výlet

  Zobrazit na úvodní stránce článků

  Na začátek článku

  Ikona prakticky

  Jedeme na výlet

  Ikona inspiraceIkona kratkodobe
  Autor: Eva Podolská
  Anotace: Charakteristika integrovaného bloku: Autorka uvádí nabídku činností, která směřuje k naplňování vytyčeného cíle žádoucími metodami a formami práce. Rozsah nabídky je úměrný předpokládanému časovému rozsahu realizace projektu. Zahrnuje pestrou škálu aktivit a poskytuje dětem možnost svobodné volby.

  Očekávané výstupy:

  • umí samostatně vyhledat informace v encyklopedii

  • dokáže rozvinout hru

  • má orientaci v prostoru

  • chápe prostorové pojmy

  Časový rozsah: 1 den

  Věková skupina: děti 3 - 7 let
  Podpora výuky jazyka:
  Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
  Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
  Průřezová témata:

  Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

  Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
  Organizace prostorová: Školní třída

  Prostřednictvím krátkodobého projektu se budeme snažit posílit dětskou zvídavost a zájem o objevování. Připravíme modelové situace s dopravní problematikou k opakování pravidel bezpečného chování na ulici i v dopravních prostředcích. Umožníme dětem výtvarně vyjádřit prožitky z cestování. Nabídneme námětovou hru Na cestování, konstruktivní hry se stavebnicemi i dalším materiálem. Zařadíme didaktické činnosti směřující k rozvoji smyslového vnímání (sluch - rozlišování začáteční, koncové slabiky, zrak, hmat). Předložíme jmenovky, aby děti poznaly napsané vlastní jméno. Připravíme různé obměny překážkových drah a povedeme je k samostatnému vyhledávání informací v literatuře. Cíleně se zaměříme na procvičení číselných a matematických pojmů.

  Očekávání

  Očekáváme aktivní účast celého kolektivu v nabízených činnostech, samostatné vyjadřování, používání nových pojmů, překonání ostychu při výtvarných činnostech, dobrou orientaci v prostoru s pochopením prostorových pojmů, samostatné vyhledávání informací v encyklopedii (5 - 6leté), procvičení pohybových dovedností, zájem o řešení problémových situací, uplatnění vlastní fantazie. Předpokládáme, že děti budou jednat samostatně, dokáží zorganizovat a rozvinout námětovou hru s dopravní tematikou. Rozšíří si povědomí o dopravních značkách, pravidlech chování v dopravních prostředcích a na silnici. Své znalosti uplatní v modelových situacích. Upevní si představu o jednoduché číselné řadě. Prostřednictvím her zdokonalí své smyslové vnímání.

  Nabídka činností

  Připravíme následující podněty:

  • knihy, encyklopedie (např. Velká obrázková abeceda), procvičování výslovnosti, vyhledávání dopravních prostředků, opakování významu dopravních značek
  • písmenkové pexeso - určování začáteční a konečné slabiky, dodržování pravidel hry, vzájemná spolupráce
  • stavebnice, látkové pruhy, lana, figurky, dopravní prostředky a značky, semafor a další doplňky (převleky, zástupné předměty) - konstruktivní hra, stavění naší obce a sousedního města s křižovatkou, nádraží, mosty, silnice, koleje - řešení problémových situací s využitím informací z encyklopedie, kooperace, ohleduplnost, respektování přání druhého
  • výtvarný materiál, nastříhané šátečky se jmenovkami, barvy na látku, štětce - zdobení šátečku na výlet, uplatnění dekorativních prvků
  • různé tvary a formáty kreslicího papíru, tuš, křídy, voskové pastelky - výtvarné vyjádření prožitků z cestování (z předešlého výletu vlakem)
  • barevné kroužky - pohybová hra Na barevná auta, běh, reakce na signál, ohleduplnost, orientace v prostoru

  Nabídneme řízenou činnost - námětovou hru Jedeme na výlet

  Pomůcky:

  Židle, makety dopravních prostředků, převleky (policie, řidič), předměty se vztahem k cestování - fotoaparát, dalekohled, baťůžky, mapa, buzola apod.

  Postup:

  • seznámení dětí s programem výletu
  • vytvoření modelové situace, autobus s řidičem a sedadly + maketa autobusu
  • zpěv písní podle přání dětí
  • cestování - pravidla slušného chování, kupování jízdenek, vyslovení přání, střídání dětí v roli řidiče

  Zastávky:

  • přestávka na relaxaci - zdravotně preventivní aktivity
  • prohlídka města, kterým projíždíme, využijeme staveb postavených při konstruktivních hrách + obrázky, fotografie - název řeky, významné budovy, přechody pro chodce, dopravní značky
  • procházka volnou přírodou, překážková dráha (motivace: přechod přes řeku, výstup na horu, přeskakování kořenů, dýchání čistého vzduchu apod.)
  • přestávka na svačinu - svačina, hygiena
  • návštěva galerie, prohlídka výtvarných prací dětí - vyjádřit při hodnocení vlastní názor
  • fotografování - didaktická hra na procvičení hmatu (vyndavání předmětů z batohu podle slovních instrukcí, naposledy fotoaparát), společné fotografování, vyhledávání nejvhodnějšího místa a pozadí
  • zakončení výletu písničkou dle přání dětí, zhodnocení našeho cestování
  • na zahradě nabídneme stavby z písku (stavění města, kolejí, silnice)

  Citace a použitá literatura:
  [1] - DUFEK, A. Velká obrázková abeceda. 1. vydání. Ostrava : Librex, 2003. ISBN 80-7228-426-6. 
  Anotované odkazy:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
  Přiřazené DUM:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
  Přiřazené aktivity:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám
  INFO
  Publikován: 03. 07. 2007
  Zobrazeno: 14288krát
  Hodnocení příspěvku
  Hodnocení týmu RVP:
  Hodnocení článku : 0

  Hodnocení uživatelů:
  Hodnocení článku :
  Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

  zatím nikdo Hodnocení článku : 5
  zatím nikdo Hodnocení článku : 4
  zatím nikdo Hodnocení článku : 3
  zatím nikdo Hodnocení článku : 2
  zatím nikdo Hodnocení článku : 1
  Jak citovat tento materiál
  PODOLSKÁ, . Jedeme na výlet. Metodický portál: Články [online]. 03. 07. 2007, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PK/1482/JEDEME-NA-VYLET.html>. ISSN 1802-4785.
  Licence Licence Creative Commons

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


  Komentáře
  Příspěvek nebyl zatím komentován.
  Vložit komentář:

  Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.