Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Dopravní výchova v základní škole praktické - II

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Romana Tůmová
Anotace: Série článků zdůrazňuje důležitost dopravní výchovy a první předlékařské pomoci v základních školách, a to v široké škále učebních předmětů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence komunikativní » rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
 2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence k řešení problémů » nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
 3. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence k učení » využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Jazyk a jazyková komunikace » 2.stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk
 2. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » formulovat své nejbližší plány
 3. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » zvládat práci s výukovými programy
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Zeměpis
 3. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Poznávací schopnosti
 2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 3. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Klíčová slova: dopravní výchova
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
DOPRAVNÍ VÝCHOVA NA 2. STUPNI

Ve výuce dopravní výchovy v základní škole praktické je vhodné pokračovat i na druhém stupni. Především z toho důvodu, že vzdělávání žáků základních škol praktických má svá specifika, která jsou uvedena v Úvodu pedagogického materiálu.

Smyslem dopravního kurzu je především připravit žáky na bezpečný pohyb na pozemní komunikaci a vytvořit vhodný základ pro výchovu budoucích řidičů motorových vozidel. Po jeho absolvování by se mohli žáci přiblížit k získání řidičského oprávnění k jízdě na malém motocyklu. Měl by také přispět ke shrnutí a rozšíření vědomostí a dovedností žáků v dopravní výchově, jejich spojení s praxí a vytvoření předpokladů pro to, aby se mohli stát účastníky provozu na pozemní komunikaci.

Výuka pro žáky 2. stupně může být realizována formou nepovinného předmětu nebo zájmového kroužku jako Kurz dopravní výchovy. Jeho realizace je závislá na podmínkách a možnostech každé školy.

Nejvhodnější variantou je, když je realizován v trvání celého školního roku. Žáci mají dostatek času na procvičení učiva. Není-li tomu tak, pak je možné ho uskutečnit alespoň pololetně, tj. v časové dotaci cca dvaceti hodin (viz Plán kurzu dopravní výchovy). Mezi hodiny teoretické přípravy jsou začleněny tělesná výchova, pracovní vyučování, přírodověda či přírodopis. Žáci zde prakticky získávají základy technických dovedností při údržbě jízdního kola, zdokonalují se v poskytování první pomoci apod.

Nejlépe osvědčeným a prakticky ověřeným způsobem začlenění dopravní výchovy do učiva v základní škole praktické je kombinace obou možností v provázanosti s integrací dopravní výchovy do jednotlivých předmětů.

Prakticky je tedy dopravní výchova naplňována provázaně:

 • kurz dopravní výchovy pro žáky 4. - 6. ročníku jako pololetní projekt v rozsahu nejméně dvaceti hodin (je nutné přizpůsobit obsah kurzu věkové kategorii žáků a výrazně odstupňovat jeho obsahovou náročnost);
 • celoroční kurz dopravní výchovy zařazený jako nepovinný předmět pro žáky 7. - 9. ročníku;
 • současně se výuka dopravní výchovy rozšíří tak, že se učivo kurzu zařadí i do vhodných předmětů, čímž vznikne více prostoru pro procvičení a osvojení učiva (integrace).

Je nutné, aby učivo navazovalo na znalosti z předcházejících ročníků. Nejprve je třeba zopakovat dovednosti a návyky z minulých let, následně pak zdokonalit vědomosti, které se týkají pravidel provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty.

Vyučujícím kurzu je učitel, který má potřebné předpoklady a je držitelem řidičského oprávnění skupiny B.

Prakticky lze kurz dopravní výchovy realizovat v učebně, na školním hřišti, ale i na ulici nebo jinde, pokud to místní podmínky umožňují. Případné rozšíření obsahu nebo jeho obměny vyplynou z možností, které nám dává technické vybavení a materiální podmínky školy. Při vlastní realizaci kurzu se projeví místní možnosti, vybavení školy, spolupráce s dalšími osobami a organizacemi.
O záměru realizovat kurz je vhodné včas informovat rodiče a zajistit tak maximální účast žáků. Praktický výcvik je vhodný na dopravním hřišti, je dobré zajistit i zdravotníka pro výuku poskytování první pomoci.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 04. 07. 2007
Zobrazeno: 9666krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TŮMOVÁ, Romana. Dopravní výchova v základní škole praktické - II. Metodický portál: Články [online]. 04. 07. 2007, [cit. 2020-05-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/LKA/1486/DOPRAVNI-VYCHOVA-V-ZAKLADNI-SKOLE-PRAKTICKE---II.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.