Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Pexeso

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Lucie Štefanová
Anotace: Pexeso je zaměřené na téma chemické nádobí, pomůcky a chemické piktogramy. Pexeso je vhodnou pomůckou učitele při počátečních hodinách laboratorních praktik.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence komunikativní » vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
 2. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii
 3. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Chemie » Obecná chemie » využívá odbornou terminologii při popisu látek a vysvětlování chemických dějů
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Člověk a životní prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Hrací plán, nůžky
Klíčová slova: chemické piktogramy, chemické nádobí, chemické pomůcky

Pexeso je zaměřené na téma chemické nádobí, pomůcky a chemické piktogramy. Pexeso je vhodnou pomůckou učitele při počátečních hodinách laboratorních praktik. Aktivita má žáky motivovat, proto je vhodné zvolit určitý způsob odměny za správné řešení, nastavit pravidla hodnocení před zahájením hry.

Pravidla hry
 1. Hra je určena pro dva hráče (dvě skupiny).
 2. Učitel, popřípadě žáci, rozloží hrací kartičky nápisem Chemické nádobí a pomůcky nebo Chemické piktogramy vzhůru.
 3. První hráč otočí dvě hrací kartičky. Pokud otočil dvě kartičky vyznačující stejné chemické nádobí nebo piktogram, získal obě a zároveň má jeden bod. Hráč má právo vybírat další dvojici kartiček.
 4. Pokud hráč otočil dvě kartičky, které nevyznačují stejné chemické nádobí nebo piktogram, musí je otočit zpět na nápis Chemické nádobí a pomůcky nebo na Chemické piktogramy. Hráč nezískal žádný bod a pokračuje protihráč.
 5. Hra končí v okamžiku, kdy hráči vysbírají všechny hrací kartičky.
 6. Hráči si spočítají získaný počet bodů (počet dvojic). Vyhrává ten hráč, který získal více bodů, neboli který nalezl větší počet shodných dvojic.
 7. Po promíchání kartiček může hra začít znovu.

Hra je k dispozici v aplikaci MS Word (Chemické nádobí a pomůcky a Chemické piktogramy). Po vytisknutí je potřeba daná políčka rozstříhat. U Pexesa Chemické piktogramy jsou na stránce o velikosti A4 umístěna dvě stejná hrací pole (kvůli úspoře místa a papíru). Žáky je třeba upozornit, že v Pexesu Chemické piktogramy se vyskytuje označení "zdraví škodlivý (Xn)" a "dráždivý (Xi)", těm odpovídá stejný piktogram.

Cílová skupina žáků

Aktivita je určena žákům, kteří vstupují do laboratorního praktika. Hra je určena pro žáky nižšího i vyššího gymnázia, popřípadě žáky ZŠ. Podle současných osnov proto doporučujeme použít je například v těchto ročnících:

 • 8. ročník ZŠ
 • 1. ročník šestiletého gymnázia
 • 3. ročník osmiletého gymnázia
 • 1. ročník čtyřletého gymnázia
 • 3. ročník šestiletého gymnázia
 • 5. ročník osmiletého gymnázia

Využité metody:

 • metoda motivační při získávání nebo při upevnění a reprodukci poznatků, hledání souvislostí a vztahů mezi novými a již dříve pochopenými vědomostmi z chemie i běžného života
 • aktualizace vědomostí a pochopení chemických principů, začlenění interdisciplinárních vztahů
Organizace činnosti

Hru lze hrát více způsoby, podle možností učitele a žáků. Hrají:

 • dva žáci proti sobě (práce ve dvojicích)
 • dvě dvojice (trojice) proti sobě (skupinová práce)
 • dvě větší skupiny proti sobě a třetí malá skupina působící jako porota a pomoc učiteli pro zajištění objektivity (zapojení celé třídy do aktivní činnosti)

Realizaci hry má na starosti učitel. Ten si připraví hrací pole, které sám nebo za pomoci žáků rozstříhá na hrací kartičky. Podle počtu žáků ve třídě zvolí uspořádání a případně velikost hracích skupin. Provádí-li se hra v celé třídě, je vhodné zvolit si menší skupinu žáků, kteří pomáhají učiteli s realizací hry.

Vyhodnocení

Žáci by měli znát kritéria a způsoby hodnocení aktivity již před jejím zahájením. Volba způsobu hodnocení záleží na každém jednotlivém učiteli. Důležité je žáky motivovat pro další vzdělávání a vzbudit v nich i soutěživého ducha.

Možnosti způsobu hodnocení:

 • slovní hodnocení
 • klasifikace na základě počtu získaných bodů
 • sebehodnocení žáka - individuální i skupinové hodnocení
Závěr

Pomocí Pexesa se žáci seznámí se základním chemickým nádobím a pomůckami, s chemickými piktogramy. V laboratorním praktiku žáci pracují s různými chemikáliemi. Každá z nich má své nebezpečné vlastnosti, které jsou vyznačeny na obalu. Proto je důležité, aby žáci znali chemické piktogramy označující nebezpečnost dané chemikálie.


Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf55 kBChemické nádobí a pomůcky
Odstranitpdf77 kBChemické piktogramy
Anotované odkazy:
Laboratorní technikaMateriál zahrnuje základní informace potřebné pro bezpečnou práci ve školní chemické laboratoři, základní charakteristiku obvyklých laboratorních pomůcek a jejich použití, vysvětlení správného provedení nejdůležitějších laboratorních operací (včetně videozáznamů, fotografií nebo schémat), záznamy vybraných pokusů a laboratorních zkoušek (např. zvukový efekt při zkoušce čistoty vodíku).
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 13. 09. 2007
Zobrazeno: 12488krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠTEFANOVÁ, . Pexeso. Metodický portál: Články [online]. 13. 09. 2007, [cit. 2020-09-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GMD/1585/PEXESO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Eva LopatováVloženo: 24. 01. 2010 16:51
Dobrý den, jen maličkost, teď jsem si stahovala chemické pexeso a je prima. Jediná věc v něm nesedí a to je symbol pro dráždivý, mělo by tam být velké X a malé indexové i, aby se to lišilo od dráždivý s označením X
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.