Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Mozartovské kvarteto

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Veronika Audyová
Anotace: Příspěvek představuje metodu, jak se studenty příjemně a zajímavě zopakovat základní životopisné údaje o W. A. Mozartovi
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence komunikativní » používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu
  2. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Umění a kultura » Hudební obor » Recepce a reflexe » popíše a na vybraných hudebních dílech (částech hudebního díla) ukáže důležité znaky tvorby a interpretace, vysvětlí, v čem tkví originální a nezaměnitelný přínos skladatele a interpreta, možná poselství sdělovaná prostřednictvím hudby na základě svých schopností, znalostí i získaných zkušeností deš
  2. gymnaziální vzdělávání » Umění a kultura » Hudební obor » Recepce a reflexe » orientuje se ve vývoji hudebního umění; uvědomuje si rozdílnost hudebního myšlení v jednotlivých etapách, rozlišuje hudební slohy podle charakteristických hudebních znaků, na základě historických, společenských a kulturních kontextů popíše podmínky a okolnosti vzniku hudebního díla
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Spolupráce a soutěž
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: dotvořené „mozartovské kvarteto", barevný papír, fixy - zvýrazňovače, nůžky
Klíčová slova: Mozart, kvarteto, zábavné opakování
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Didaktická hra „Mozartovské kvarteto" byla použita na závěr tematického celku Wolfgang Amadeus Mozart. V přecházejících hodinách byli žáci seznamováni se základními principy klasicismu, sonátovou formou, tančili jsme menuet, pracovali jsme s referátem - prezentací, ve které žáci seznámili své spolužáky s životem a dílem W. A. Mozarta. Žáci si vše zaznamenávali do připravených pracovních listů. V rámci tzv. „Mozartovské procházky" jsme se zaměřili na místa, která souvisejí s Mozartem a jeho dobou v našem městě. Na teoretický základ pak samozřejmě navazovaly aktivní poslechové činnosti.

Cílem „Mozartovského kvarteta" je zábavnou formou zopakovat a upevnit základní informace o hudebním skladateli, které žáci získávali z různých zdrojů informací.

Mozartovské kvarteto:

  • studenty rozdělíme do skupin dle libovolného klíče
  • každé skupině rozdáme jednu sadu námi vytvořeného „mozartovského" kvarteta (viz příloha 1)
  • vysvětlíme obecná pravidla hry
Pravidla kvarteta

Mezi hráče rozdáme všech 32 karet z balíčku. Ten, kdo sedí po levé straně od rozdávajícího (případně ten, kdo dostal nejméně karet), začíná hru. Cílem každého je vytvořit KVARTETO - čili sadu všech čtyř informací jednoho druhu. Hráč „má" kartu, která je označena zvýrazňovačem (viz postup dodělaného kvarteta) a žádá po protihráčích karty další. Vyzve tedy libovolného protihráče, aby mu dal potřebnou kartu, musí však přečíst nahlas celou informaci, kterou chce získat (např. tedy „Žádám po Báře Kariéra za D - Umírá v bídě při psaní svého Requiem roku 1791"). Vlastní-li protihráč žádanou kartu, musí ji vydat a tazatel pokračuje ve hře - ptá se kohokoli (i stejného hráče) na libovolnou další kartu. Nevlastní-li protihráč žádanou kartu, odpoví „Hop na špek!" a stává se tazatelem.

Při hře je nutné dodržovat (a kontrolovat) dvě podmínky:

1) Hráč může žádat pouze kartu z takového kvarteta, ze kterého vlastní alespoň jednu kartu
2) Žáci musí opravdu říkat celé informace o Mozartovi - „Kariéra za D" je sice rychlejší, ale zcela kontraproduktivní (za nedodržení pravidla je možné studenta nějak postihnout - např. odebrat mu náhodnou kartu a dát ji tomu, po kom chtěl „Kariéra za D" apod.)

Po každém kole si žáci zapíší, kolik kvartet kdo získal - na konci hodiny se body sečtou a vyhrává ten, kdo za celou hodinu nasbíral nejvíce čtveřic (obměna: vyhrává ten, kdo zaznamenal nejvíce vítězství v jednotlivých kolech).

Zhodnocení

Přestože jsem původně zamýšlela hrát pouze 2 - 3 kola, žáky hra natolik pohltila, že jsme jí nakonec věnovali celou hodinu. Na jejich přání jsme několikrát měnili i hrací skupiny, takže „silní hráči" byli konfrontováni s jinými protivníky.

Příloha 2 je nejjednodušším příkladem možného závěrečného shrnutí (proběhlo v následující hodině jako kontrolní písemka - ne na známky, spíše na zjištění obecného povědomí - před písemkou jsme však zahráli ještě jedno kolo kvarteta, aby si studenti informace a své znalosti osvěžili). Většina odpovědí z kvarteta vychází, některé však zahrnují informace z předchozích hodin (struktura sonátové formy, Mozart v Brně). Tento list není nijak neobvykle nápaditý, přikládám ho zejména proto, aby bylo zřejmé, že se se získanými informacemi „pracovalo" i v další hodině.

Popis práce s přílohou:

V příloze je materiál, který je nutné nalepit na barevný (ideálně balicí) papír, poté vystřihnout a vytvořit tak sadu 32 karet; v každé čtveřici je následně nutné označit zvýrazňovačem jinou informaci - tím je každá karta unikátní); ideálně je mít tolik hracích sad, aby jednu hru mohli hrát čtyři studenti (tedy pro 16 žáků 4 série), je možné mít jednu sadu i pro více hráčů, ale opakovací efekt není tak silný.

Citace a použitá literatura:
[1] - CHARALAMBIDIS, A.; CÍSAŘ, Z.; HURNÍK, L. et al. Hudební výchova pro gymnázia 2. 1. vydání. Praha : SPN, 2003. ISBN 80-7235-219-9. 
[2] - DURNIN, M. Jak se hraje Mozart: Více než 25 jednoduchých skladeb pro klavír. Praha : Svojtka a Vašut, 1996. ISBN 80-7180-066-X. 
[3] - Wikipedia. [cit. 2009-09-07]. Dostupný z WWW: [cs.wikipedia.org/wiki/Mozart].  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 05. 05. 2009
Zobrazeno: 7469krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
AUDYOVÁ, Veronika. Mozartovské kvarteto. Metodický portál: Články [online]. 05. 05. 2009, [cit. 2020-07-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GKB/3085/MOZARTOVSKE-KVARTETO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.