Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Globální problémy světa

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Miroslav Soukup
Anotace: Hodina slouží k prvnímu seznámení žáků s globální problematikou. Je zaměřena na systematizaci globálních problémů a prognostiku jejich řešení/neřešení.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
  2. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Životní prostředí » zhodnotí některá rizika působení přírodních a společenských faktorů na životní prostředí v lokální, regionální a globální úrovni
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Člověk a životní prostředí
  2. Gymnaziální vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: flipové papíry, fixy
Klíčová slova: globalizace, globalistika, globalita, globální problémy, trvale udržitelný život, environmentalistika
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Předmět: Zeměpis
Ročník
: čtvrtý ročník osmiletého gymnázia
Délka vyučovací jednotky: 45 minut
Tematický celek: Životní prostřední, trvale udržitelný rozvoj
Téma: Globální problémy světa
Pomůcky: flipové papíry, fixy

Průběh hodiny
Evokace – 10 minut/Σ10

Tématem této hodiny zeměpisu jsou globální problémy světa. Učitel žákům nejprve vysvětlí rozdíl mezi pojmy „globální", „globalizace" a „globalita". Jsou to samozřejmě slova významově příbuzná: „Globální je vše, co se vztahuje k celé zeměkouli (tzv. globu). Co je však globalizace a globalita? Často se říká, že globalizace stále roste. Globalizací skutečně rozumíme určitý proces převádění rozličných jevů, vztahů a pohledů na globální měřítko. A tento proces se v naší současnosti pochopitelně stupňuje. Jeho výsledkem pak má být globalita. Ta se tak postupně stává hlavním znakem naší doby. Většina toho, co běžně děláme, je nějak globálně propojena, má dalekosáhlý vliv na planetu jako celek. Globalita je naší realitou, skutečností. Příklady mohou být internet, mezikontinentální rakety, mezinárodní koncerny, macdonaldizace, globalizace módy.

Podle některých vědců má ve světě každá drobnost velký vliv na okolí. Často se hovoří i o tzv. efektu motýlích křídel: někde na planetě zamává motýl křídly, na druhé straně zeměkoule se náraz vzduchu zesílí, vytvoří se třeba bouřka, která může přerůst v tornádo, které srovná se zemí vesnici apod. Zdá se to přehnané, ale vyvrátit souvislost s motýlem zcela nezvratně stejně nedokážeme.

Ve druhé polovině 20. století, kdy globalizace postupovala mílovými kroky, si lidé uvědomili, že globalita není spojena jen s příjemnými věcmi, ale přináší i problémy, které se díky globalizaci jaksi neplánovaně staly její součástí. A protože jsou globální, nelze je samozřejmě řešit jinak než opět globálně. K tomu je ovšem třeba „globální myšlení", které si v této hodině vyzkoušíme.

Učitel požádá žáky, aby dávali návrhy globálních problémů, které znají nebo o nich alespoň slyšeli. Nápady zapisuje na tabuli, sdružuje tytéž problémy a třídí je rovnou podle podstaty do dvou skupin - přírodního a antropogenního původu.

Příklad:

Problém biosféry

Problém války

Ekologická krize

Problém populace

Problém vody

Potravinová krize a problém výživy

Živelné pohromy (zemětřesení, přemnožení škůdci, ...)

Problém zaostalosti hospodářství

Problém energie a surovin

Problémy etnické a náboženské

Vhodná metoda:

Výklad, brainstorming

Uvědomění si:

30 minut/Σ40 minut

Nejprve vyučující žádá od žáků odpovědi na otázky týkající se rozdělení globálních problémů do dvou skupin: „Globálních problémů, které jsou nám zatím známé, je, jak vidíme na tabuli, celkem asi 10. Skupina zapsaná do levého sloupce, má určitý „společný jmenovatel. Jaký byste řekli?" Žáci odpovědí: „Všechny tyto problémy souvisejí s přírodou." Učitel se opět žáků zeptá: „Jaké globální problémy se logicky nachází ve druhém sloupečku?", a ti mu odpovědí: „Spojené nebo přímo vyvolané člověkem, lidstvem."

Poté se žáci rozdělí do pětičlenných skupin a mají představovat vědce, kteří se zabývají globalistikou. Každá skupina dostane jeden flipový papír s jedním z globálních problémů, kde je uvedeno i několik bodů souvisejících s tímto problémem. Úkolem skupiny je na papír připsat své názory, připomínky a návrhy řešení problému. To znamená, že žáci do levé části papíru napíší stručně odpovědi na následující otázky: „V čem se vám tento problém zdá závažný. Jaký může mít další dopad. Co by se mohlo stát, kdybychom ho ignorovali?" Poté do pravé části papíru skupina napíše stručně svůj pohled na možnosti řešení nebo eliminaci tohoto problému.

Podle pokynů učitele má každá skupina po 4 minutách poslat svůj papír další skupině. Na „nový" papír, kde už budou úvahy spolužáků, mohou žáci připojit své poznámky k danému problému nebo reagovat na názory spolužáků (samozřejmě konstruktivně, nejde o kritiku). Tento postup se opakuje, dokud se všem skupinám nevrátí jejich původní papír. I na něj mohou ještě něco připsat, třeba reagovat na komentáře spolužáků.

Témata na flipových papírech:
Vhodná metoda:

Heuristický rozhovor, létající flip

Reflexe – 5 minut/Σ45 minut

Poté si každý žák vybere jeden z šesti problémů a za domácí úkol napíše úvahu k této problematice v délce asi jedné strany listu formátu A4. V úvaze se má zamyslet zejména nad těmito otázkami: „Čím je problém závažný a co by se stalo, kdyby se jej lidé nesnažili řešit. Máte z problému sami strach?"

V další hodině vybraní žáci přečtou své úvahy a proběhne diskuse k názorům na výše uvedené otázky.

Vhodná metoda:

Písemný domácí úkol - úvaha

Ověření výukových cílů:

Kognitivní:

  • osvojení pojmů - pětiminutovka v další hodině
  • pochopení závažnosti, stanovení příčiny a scénářů - v úvaze a jejím rozboru v další hodině

Postojový:

  • létající flip
  • při psaní úvahy

Psychomotorický:

  • především v domácím úkolu - úvaha
Citace a použitá literatura:
[1] - KUNC, K.; SKOKAN, L. Globální problémy (Úvod od geoglobalistiky). 1. vydání. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2000.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 09. 04. 2008
Zobrazeno: 26272krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SOUKUP, Miroslav. Globální problémy světa. Metodický portál: Články [online]. 09. 04. 2008, [cit. 2020-07-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GKB/2194/GLOBALNI-PROBLEMY-SVETA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.