Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Předměty plné zvuků

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Barbora Škaloudová
Spoluautor: Zuzana Sommernitzová
Anotace: Metodicky rozpracovaný galerijní program pro 2. stupeň ZŠ, který konfrontuje předměty běžného života s objekty výtvarného umění. Klíčové momenty tvůrčích činností jsou doplněny o obrazovou dokumentaci a doporučené návazné aktivity.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k podnikavosti » uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace
 2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Umění a kultura » Výtvarný obor » Obrazové znakové systémy » při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně obrazných vyjádření
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna, Exkurze
Nutné pomůcky: * hračky, odložené předměty, provazy, lepenky, lepicí gumy, nůžky, gumičky, vlasec a vše ostatní, co se hodí k výrobě objektu;
* digitální fotoaparáty, dataprojektor;
* pracovní listy, tužky
Klíčová slova: výtvarná výchova, objekt, hra, galerijní animace, instalace, happening, fikční svět, fluxus

Motivace

K čemu je umění? Dokáže nás umění i pobavit? Zkuste kombinovat a přetvářet předměty našeho všedního života. Podívejte se na ně trochu jinak, objevte jejich nové funkce a souvislosti.

Učivo (ověřování komunikačních účinků, uplatňování subjektivity)
 • proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních děl v konfrontaci s díly výtvarného umění (sociální a kulturní souvislosti)
 • objekt, happening, instalace

Scénář a klíčové momenty tvůrčího procesu

Evokace

Co můžeme vidět vystaveného v galerii?
Je něco, co by se nemělo v galerii vystavovat? Co nepatří do galerie?

Očekávané dílčí výstupy:

 • Uvědomuje si možnosti prezentace umění.
 • Konfrontuje své postoje s druhými.

Animace

Jak to zde na vás působí?
Co se tady asi stalo?
Vytvořte skupinky a zkuste vymyslet, co se tu odehrálo.
Porozhlédněte se, co je tu za předměty a v jakém jsou vztahu.
Představte svou verzi "příběhu".
Porovnejte svou verzi s videozáznamem Vostelovy performance

Obr.
2. Obr.

Obr.
1. Obr.

.Očekávané dílčí výstupy:

 • Uplatňuje osobitost svého vnímání v interpretaci vizuálně obrazného vyjádření.
 • Porovnává své představy o vzniku díla s reálnou událostí výtvarného díla.

Co se děje

Ateliér je přetvořen v prostor plný "překvapení". Jsou zde natažené provazy, bránící hladkému průchodu. Po prostoru jsou rozprostřeny zvláštní předměty.

Vstupte dovnitř, jak vám to půjde. Projděte si prostor ateliéru dle své chuti. Stali jste se součástí takového malého happeningu. Takovéto akce, hry, umělci často vytvářeli pro úplně náhodné lidé, třeba někde na ulici. Na Kampě například M. Knížák umístil příkaz, kdo tudy prochází, zde zakokrhá...

Obr.
3. Obr.

Obr.
4. Obr.

Obr.
5. Obr.

Očekávané dílčí výstupy:

 • Zapojuje se do happeningu.
 • Uvědomuje si podstatu těchto událostí.

Předměty plné zvuků

Najděte si jeden předmět, který vás nějak zaujal. Proč jste si vybrali zrovna tento předmět? Čím vás zaujal? Na co byste ho využili?
Zkoušeli jste si někdy proměnit funkce předmětů? Z pravítka se stane rychlá zbraň či nástroj, který vyluzuje na učebnici a lavici různý zvuk. Zkuste využít předmět jako "hudební" nástroj, který vydává zvuk.
Vytvořte z nalezených zvuků náhodnou symfonii (minutový koncert).

Lektor náhodnou symfonii nahrává.

Očekávané dílčí výstupy:

 • Užívá předmětu běžného života v jiných souvislostech a vytváří mu nové funkce.
 • Odhaluje další možnosti pojetí "umění akce."

Předměty se přitahují

Třída vytvoří 2 - 3členné skupiny.
Představte si, že věci, které jste si vybrali, jsou z jednoho šuplíku a nyní se začínají shlukovat a lepit se na sebe... Možná znáte situaci, kdy se věci v přeplněném šuplíku nebo tašce začínají postupně propojovat, tvoří takové bizarní objekty...
Zkuste navzájem kombinovat vaše předměty. Hledejte spojitosti mezi jednotlivými objekty. Najděte si místo, kam váš objekt umístíte. Vytvořte malé instalace, akce. Vše si postupně fotograficky dokumentujte.
Každá skupina představí svůj objekt, instalaci, akci. Prezentaci je možné promítat dataprojektorem. Žáci si navzájem kladou otázky, které je k objektům napadají

Obr.
6. Obr.

Obr.
7. Obr.

 

Obr.
8. Obr.
Obr.
9. Obr.
Obr.
10. Obr.

 

Očekávané dílčí výstupy:

 • Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vybral a upravil.
 • Hledá vhodné možnosti dokumentace.
 • Osvojuje si různé možnosti prezentace.
 • Konfrontuje a interpretuje svou tvorbu.

Představení skupiny Fluxus v expozici

Písemně a stručně odpovězte na tyto tři "otázky":

 1. Vyberete objekt, který vás nějak zaujal. Napište jeho název a autora a stručně popište, proč jste si ho vybrali.
 2. Vyberte objekt, kterému nerozumíte.
 3. Vyberte objekt, který nějak souvisí s objektem, který jste vytvářeli v ateliéru.

Vzájemně si přečteme některé odpovědi.

Následuje krátký výklad ke skupině Fluxus, zamřený zejména na vznesené "otázky".

V dobách, kdy s námi přestává umění komunikovat, se uchylujeme k objektům, věcem na hranici umění a života. Věcem, které dokážou vnést život do umění a umění do života. Taková situace nastala v 60. letech. Umělci skupiny Fluxus bezstarostně překračovali hranici života a umění, hranice států i hranice mezi hudbou, divadlem, výtvarným uměním a literaturou.

Skupina Fluxus (název z latinského Flux - plynout, proměnlivé umění...)
Mezinárodní skupina, která spojovala různé profese - výtvarné umělce, hudebníky, básníky, filmaře (např. i Yoko Ono či Robert de Niro). Hlavní vůdce skupiny G. Maciunas (spisovatel a skladatel) začal zpochybňovat zavedený status umělce a vybízel k "anti-umění", které není určeno jen zasvěceným, ale všem lidem. Propagoval naprostou uměleckou anonymitu. Svoboda vyjádření pro něho byla natolik důležitá, že se Fluxus pokusil omezit důležitost autorství a odstranit i vliv trhu.

"Fluxus je striktně proti tomu, aby se umělecké produkty staly zbožím, jež nemá jinou funkci, než aby bylo prodáváno a poskytovalo umělci obživu. Proto je Fluxus antiprofesionální, je proti umění, které slouží k prosazení umělcova vlastního já."

Prosazovali zejména hravost v prezentaci svého umění. Například katalogy skupiny Fluxus měly formu nejrůznějších krabiček, plných malých kartiček s návody a rozmanitými předměty, aby se už čtení takovéto publikace změnilo v drobnou hru.

V moderním umění sehrál objekt velkou roli, představuje především protiklad akademické konvenci (klasické ideály sochařství a malířství), odstraňuje hranice mezi jednotlivými uměleckými druhy a odvětvími. Nejslavnějšími objekty jsou tzv. ready-mades (anglicky již zhotoveno, vyrobeno) od Marcela Duchampa (prvním nejslavnějším ready -mades je sušák na lahve).

Obr.
11. Obr.
Obr.
12. Obr.

 

Obr.
13. Obr.

 

 

 

Očekávané dílčí výstupy:
 • Porovnává svou tvůrčí činnost s uměleckými díly.
 • Seznamuje se s uměleckým hnutím Fluxus a jeho filozofií.
 • Osvojuje si pojmy objekt a umění akce.

Reflexe

Co vám osobně přineslo toto setkání?

Očekávaný dílčí výstup:

 • Hodnotí, co si osobně odnáší se setkání s umělci skupiny Fluxus.

Inspirační zdroje k návazným aktivitám:
M. Duchamp, F. Skála, A. Guzzeti, K. Kintera, J. Švankmajer

O doprovodných programech Lektorských oddělení Národní galerie v Praze získáte více informací na tel. 224 301 003 nebo na webových stránkách www.ngprague.cz.

Vyjádření Národní galerie v Praze ke zveřejněným fotografiím (výtvarným dílům):

"Uživatel bere výslovně na vědomí, že reprodukce (rozmnoženiny) výtvarných děl zveřejněné na tomto portále může užít jen pro svou osobní potřebu a nikoliv za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského anebo obchodního prospěchu (ust.§ 30 autorského zákona). Dále bez licence nesmí užít předmětné reprodukce jinak než způsoby uvedenými v autorském zákoně jako bezúplatné zákonné licence, tedy např. může  v odůvodněné míře užít výňatky těchto výtvarných děl ve svém díle, užít jejich výňatky nebo drobná díla celá pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby, pokud je takové užití  v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem, nebo užít dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu za předpokladu, že nepřesáhne  rozsah odpovídající sledovanému účelu. Uživatel bere výslovně na vědomí, že je vždy povinen uvést jméno autora, název díla a pramen."

Citace a použitá literatura:
[1] - ZHOŘ, I. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha : SPN, 1992.  
[2] - HAVRÁNEK, J. Akce slovo pohyb prostor. Praha : Galerie Hlavního města Prahy, 1999.  
[3] - ze sbírky Marie a Milana Knížákových [kat. výst.]. Praha : České muzeum výtvarného umění, 1995.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 02. 2006
Zobrazeno: 14860krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠKALOUDOVÁ, . Předměty plné zvuků. Metodický portál: Články [online]. 01. 02. 2006, [cit. 2020-10-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GG/461/PREDMETY-PLNE-ZVUKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.