Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Aktivita: Když se ztratí kouzelná hůlka

Ikona prakticky

Aktivita: Když se ztratí kouzelná hůlka

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Dana Moree
Spoluautor: Petra Morvayová
Anotace: Aktivita z publikace Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu autorek Dany Moree a Petry Morvayové vám může pomoci naplňovat cíle multikulturní výchovy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Hodnoty, postoje, praktická etika
  2. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Kulturní diference
  3. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Lidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: multikulturalita, pohádka, kulturní diverzita, magické předměty, dobro, zlo, vlastnost postavy

V pohádkách jde většinou o souboj dobra se zlem, a to ve dvou dimenzích. Ty mají vést jednak k rozlišování dobra a zla, a jednak ukazují, jakými prostředky může být zlo překonáno, aby dobro zvítězilo. Tento rys je v podstatě univerzální. Odlišnosti lze nalézat v tom, jak je vnímáno dobro a zlo a v užití prostředků, které je pro přemožení zla dobré používat – jaké symboly, rituály, předměty jsou ještě vnímány jako dobré, či jsou naopak vnímány jako zlé.

Se změnou významu a hodnoty magických předmětů v pohádkách je možné se setkat v komunitách, které jsou silně nábožensky orientované. Například ve skupinách ortodoxních kalvinistů žijících na jihu Nizozemí jsou jako pohádky vhodné pro děti vnímány jen ty, které v sobě neobsahují žádné magické prvky. Magie znamená dotyk s něčím temným a odkazuje a priori na zlé síly ve světě i v člověku. Jsou vhodné jen takové příběhy, kde postavy svojí pílí, důmyslem i tím, že narazí na jiné hodné postavy, splní svůj úkol a pomohou dobru zvítězit nad zlem.

Vidíme tedy, že vnímání kouzelných předmětů a jejich hodnocení se může velmi výrazně lišit. Tento moment by tedy bylo dobré využít pro práci s pohádkami ve výše zmíněné aktivitě.

Cíl: Sledování významu výskytu magických předmětů v pohádkách.

Formy práce: Diskuze, práce v malých skupinkách.

Popis v krocích

Krok 1: Napište na tabuli dva nadpisy: Pohádky s kouzelnými předmětyPohádky bez kouzelných předmětů. Spolu s žáky hledejte pohádky, které patří do jedné nebo druhé kategorie. Žáci mohou vysvětlit, které kouzelné předměty v pohádce vystupují a jakou mají funkci.

Krok 2: Vysvětlete žákům rozdíl ve vnímání kouzelných předmětů, který je popsán v úvodu k této aktivitě. Pozvěte žáky k pokusu pracovat na jedné pohádce s kouzelnými předměty a změnit ji tak, aby v ní nebyly zapotřebí. Vyberte společně jednu pohádku, na které mají chuť dále pracovat. Zadejte žákům za úkol rozdělit se do pohádkových týmů a převyprávět vždy vybranou pohádku nebo určitou scénu tak, aby v ní magické předměty nehrály žádnou roli. Žáci mohou připravit scénu i pomocí výtvarných technik nebo v rámci dramatizace. V tom případě zabere aktivita větší množství času.

Krok 3: Nechte jednotlivé pohádkové týmy převyprávět či předvést novou verzi pohádky bez magických předmětů. Vždy po předvedení pohádky společně diskutujte:

  • Jaké jiné vlastnosti hrdina musel mít, aby dokázal přesto obstát v zápletce příběhu?
  • Co umožňují magické předměty?
  • V jakých situacích bychom si je přáli v běžném životě? A proč?

Zdroj: MORVAYOVÁ, P., MOREE, D. 2010. Dvakrát měř, jednou řež. Varianty, Člověk v tísni o. p. s.

Publikace vznikla v rámci projektu Jak na to, který byl financován z prostředků Ministerstva školství a tělovýchovy pro rok 2009.

 

a

msmt
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu .

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 02. 06. 2010
Zobrazeno: 10474krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MOREE, Dana. Aktivita: Když se ztratí kouzelná hůlka . Metodický portál: Články [online]. 02. 06. 2010, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/8821/AKTIVITA-KDYZ-SE-ZTRATI-KOUZELNA-HULKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.