Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Iniciativy ve vzdělávání - Internetové kluby...

Iniciativy ve vzdělávání - Internetové kluby ČH@VE

Informativní příspěvek
Autor VÚP Praha
Informace o projektu, který je určen na podporu informační a počítačové gramotnosti žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Projekt "Internetové kluby ČH@VE" je zaměřený na podporu informační a počítačové gramotnosti žáků 2. stupně ZŠ, kteří pocházejí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Projekt podporuje vzdělávání pomocí moderních metod s využitím informačních a komunikačních technologií (e-learning).

Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy prostřednictvím grantového programu JPD3.

O co projekt usiluje
 • podpořit rozvoj informační a počítačové gramotnosti žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
 • podpořit výuku a doučování těchto žáků pomocí moderních vzdělávacích metod s využitím ICT
 • posílit motivovanost žáků ke studiu
 • podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků pražských ZŠ (vč. speciálních) formou realizace komplexního školení v multikulturní výchově a vzdělávání, v práci s romskými žáky, v práci s internetem a ve využití e-learningu ve výuce
 • vytvořit pedagogickou příručku "Jak pracovat s romskými žáky"
 • vytvořit metodiku "E-learning ve vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí"
Komu je projekt určen
 • žákům 2. stupně pražských ZŠ (vč. speciálních), kteří pocházejí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (Romové, cizinci, děti ze sociálně slabých rodin a děti s SPU)
 • pedagogickým pracovníkům pražských ZŠ (vč. speciálních)
 • romským pedagogickým asistentům, kteří působí na pražských ZŠ (vč. speciálních)
Co škola získá zapojením do projektu
 • komplexní program podpory počítačové gramotnosti žáků, kteří pocházejí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
 • rozšíření nabídky odpoledních/mimoškolních aktivit pro žáky školy
 • vybavení školy moderními e-learningovými technologiemi
 • komplexní program školení pro pedagogické pracovníky, kteří budou s dětmi v internetových klubech ČH@VE pracovat. Školení bude mít 4 výukové moduly zaměřené na multikulturní výchovu a vzdělávání, práci s romskými žáky, práci s internetem a využití e-learningu ve výuce. Účastníci školení získají certifikát o absolvování školení.
 • odměny pedagogickým pracovníkům, kteří budou s dětmi v internetových klubech ČH@VE pracovat
 • možnost aktivně se podílet na tvorbě výstupů projektu (příručka "Jak pracovat s romskými žáky", metodika "E-learning ve vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí")
 • možnost zapojit se do dalších navazujících projektů
Jak projekt probíhá
 • na zapojených ZŠ budou ve školním roce 2006/07 otevřeny Internetové kluby ČH@VE (při využití školních počítačových učeben), ve kterých se budou děti z cílové skupiny pod vedením vyškoleného lektora učit pracovat s internetem jako informačním, komunikačním a vzdělávacím nástrojem
 • v klubu budou mít děti k dispozici také e-learningové výukové programy, pomocí kterých se budou připravovat do školy a dále vzdělávat. Tím bude zajištěna široká nabídka činností podporujících rozvoj informační a počítačové gramotnosti - klíčových kompetencí, které jsou zakotveny v Rámcovém vzdělávacím programu.
 • předpokladem fungování klubů na školách je komplexní školení lektorů, kteří budou v klubech se dětmi pracovat. Bude se jednat o pedagogické pracovníky zapojených škol (učitele/romské pedagogické asistenty).
 • v rámci projektu vznikne praktická pedagogická příručka "Jak pracovat s romskými žáky" a metodika "e-learning ve vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí"
Harmonogram projektu
TERMÍN AKTIVITY
březen - červen 06
 • výběr ZŠ, které se zapojí do projektu
 • dotazníkové šetření na ZŠ a v NNO v rámci Analýzy podpory počítačové gramotnosti žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí na ZŠ
 • zahájení tvorby příručky "Jak pracovat s romskými žáky"
 • zahájení tvorby kurzu "Připoj se!" (vč. metodické příručky pro učitele)
 • zpracování a analýza dotazníkového šetření
červenec - srpen 06
 • zapojení provozu klubu do plánu využití počítačové učebny na školách
 • výběr dodavatele e-learningu
září 06
 • realizace první části školicího modulu A - "Práce s interkulturní třídou" (dva dny)
 • realizace školicího modulu B - "Práce s romskými žáky" (půl dne)
 • realizace školicího modulu C - "Jak s dětmi objevovat internet" (jeden den)
 • vstupní testování počítačové gramotnosti žáků
 • zahájení tvorby metodiky - "E-learning ve vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí"
září 06 - červen 07
 • provoz Internetových klubů ČH@VE na zapojených ZŠ
 • publikování příručky "Jak pracovat s romskými žáky" (leden 2007)
 • realizace druhé části školicího modulu A - "Práce s interkulturní třídou" (únor, jeden den)
 • výstupní testování počítačové gramotnosti žáků (červen 2007)
červenec - září 07
 • publikování metodiky "E-learning ve vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí" (srpen 2007)
 • závěrečná konference (září 2007)
Partneři projektu
 • Scio, o.p.s., které poskytuje obecně prospěšné služby základním a středním školám v ČR spočívající zejména v realizaci různorodých vzdělávacích projektů včetně evaluace a testování, poradenské činnosti v oblasti vzdělávání a poskytování distančního vzdělávání s využitím internetu.
  www.scio-ops.cz
  Role v projektu: celkový management projektu, zpracování Analýzy podpory počítačové gramotnosti žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, příprava a provoz Internetových klubů ČH@VE.
 • Multikulturní centrum Praha, jehož posláním je ukazovat, že soužití různých kultur v ČR je možné a všestranně obohacující.
  www.mkc.cz
  Role v projektu: organizace školení lektorů, realizace školicího modulu A - "Práce s interkulturní třídou", tvorba metodiky "E-learning ve vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí".
 • Občanské sdružení Slovo 21, které realizuje především romské projekty a projekty týkající se integrace cizinců žijících v ČR.
  www.slovo21.cz
  Role v projektu: tvorba příručky "Jak pracovat s romskými žáky" (rádce a průvodce pro všechny, kdo se podílejí na vzdělávání dětí romské národnosti), realizace školicího modulu B - "Práce s romskými žáky".
 • Sdružení Dženo, jehož cílem je mimo jiné podpora rozvoje a obnovy tradičních romských hodnot a vlastností.
  www.dzeno.cz
  Role v projektu: kompletní zajištění publicity projektu a Evropského sociálního fondu.
 • Informační centrum oddílů a klubů, které provozuje několik internetových projektů pro děti a mládež a vlastní Internetstudio pro děti a mládež.
  www.icok.icok.cz
  Role v projektu: tvorba kurzu "Připoj se!" pro žáky (kurz práce s internetem), tvorba metodiky ke kurzu "Připoj se!" pro učitele, realizace školicího modulu C "Jak s dětmi objevovat internet", konzultace v rámci provozu Internetových klubů ČH@VE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám