Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Aktualizováno: Masivní otevřené online kurzy – vymezení, požadavky a doporučení, verze 1.1
Odborný článek

Aktualizováno: Masivní otevřené online kurzy – vymezení, požadavky a doporučení, verze 1.1

1. 9. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Ondřej Neumajer
Spoluautoři
Daniela Růžičková
Lucie Rohlíková

Anotace

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, kterou schválila vláda v roce 2014 a nyní realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), hovoří na více místech o vzniku masivních otevřených online kurzů (MOOC). MŠMT plánuje podporu jejich vzniku a to i mimo primární zaměření digitální strategie. Tento dokument obsahuje vymezení oblasti, požadavky a doporučení pro vznik a provozování těchto kurzů.

 

Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020[1], schválila vláda v roce 2014 a nyní ji realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Tento dokument byl aktualizován dne 12. 1. 2017. Původní verze (1.0) ze dne 1. 9. 2016 je k dispozici jako příloha, viz níže.

Vymezení MOOC

MOOC (anglicky Massive Open Online Courses) lze charakterizovat jako digitální vzdělávací zdroje a zároveň specifický druh e-learningových kurzů. MOOC jsou kurzy určené pro větší počet účastníků, mohou být přístupné odkudkoli a komukoli, kdo má k dispozici připojení k internetu, jsou otevřeny pro každého bez nutnosti dokládat předchozí dosaženou kvalifikaci a jsou plně dostupné zdarma[2]. Podrobněji jsou jednotlivé aspekty MOOC rozpracovány v následujících požadavcích:

 1. Masivní
  1. Kurz je navržený pro větší počet[3] účastníků, nežli se běžně účastní prezenční vysokoškolské výuky.
 2. Otevřený
  1. Kurz je přístupný komukoli, kdo má k dispozici připojení k internetu.
  2. Kurz je přístupný permanentně, tedy i v době, kdy tutor není online. Má-li kurz pevně stanovený začátek a konec, je přístupný po celou dobu svého trvání.
  3. Podmínkou pro účast v kurzu není požadavek doložit předchozí vzdělání (např. dosažené magisterské vzdělání v oblasti učitelství).
  4. Kurz je pro účastníky dostupný zdarma.
 3. Online
  1. Kurz je realizován kompletně online.
 4. Kurz
  1. Minimální rozsah kurzu je 1 ECTS (Evropský systém pro převod a kumulaci kreditů), tedy objem celkové práce účastníka (přednášky, cvičení, úkoly atp.) je vyšší nežli 25 hod. Kurz může být ale i násobně rozsáhlejší.
  2. Vzdělávací obsah kurzu je tvořen různorodými digitálními zdroji a materiály v různých formátech, zejm. se jedná o video, animace, audio, text, hry včetně simulací, využívá sociálních médií.
  3. Kurz podporuje interakci mezi účastníky včetně interakce s tutorem (jedná se zejm. o sociální média, diskuzní fóra, komentáře, blogové příspěvky) prostřednictvím které se formuje učící se komunita.
  4. Kurz obsahuje mechanizmy zpětné vazby. Jedná se o automaticky generovanou zpětnou vazbu (např. testy a kvízy) nebo zpětnou vazbu zprostředkovanou ostatními účastníky kurzu nebo zpětnou vazbu od tutora či organizátorů.
  5. Úspěšný absolvent kurzu získá potvrzení o absolvování (např. digitální odznak, osvědčení o absolvování).
  6. Kurz obsahuje studijního průvodce kurzem, resp. sylabus, tedy obsahuje návod, jak se učit prostřednictvím nabízených materiálů a zprostředkované interakce.

Požadavky na MOOC

Záměrem MŠMT je zavázat ve výzvách z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání příjemce finanční podpory tak, aby vznikající MOOC odpovídaly výše uvedenému vymezení MOOC a dále naplňovaly tyto uvedené kritéria a standardy:

 1. Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů[4], které pokrývají tři oblasti kvality: autorskoprávní požadavky, technické požadavky a požadavky na odbornou správnost, pedagogiku a didaktiku.
 2. Standard e-learningových kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků[5]soubor kritérií, stanovených MŠMT v roce 2013, popisujících doporučené vlastnosti e-learningového kurzu, které by měly splňovat vzdělávací programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Tento standard platí i pro MOOC, které vzniknou mimo systém DVPP.

Doporučení pro vytváření a poskytování MOOC veřejnosti

Evropská asociace EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) vytvořila prostřednictvím iniciativy OpenupEd Evropský rámec kvality (Quality Label) [6], který popisuje charakteristické kvality MOOC. Zároveň nabízí autoevaluační nástroj (self-evaluation benchmark) rozpracovávající tyto charakteristiky do 32 bodů. Tento Evropský rámec kvality byl do českého jazyka lokalizován Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání[7] a lze jej doporučit všem tvůrcům a poskytovatelům MOOC.[1] MŠMT. Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Dostupné na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020.

[2] Definition Massive Open Online Courses (MOOCs). Version 1.1. OpenUpEd, 12. 3 2015. Dostupné na http://home.eadtu.eu/images/Results/Definition_Massive_Open_Online_Courses.pdf.

[3] Někdy se také pro přibližné určení minimálního počtu účastníků používá tzv. Dunbarovo číslo. Jedná se o teoretický konstrukt, který specifikuje počet osob, se kterými je jedinec schopen udržovat stálé sociální vztahy, tj. ví, jaký vztah má kterýkoli další jedinec s ostatními. Zpravidla se mu přisuzuje hodnota 150 osob. Blíže viz např. https://en.wikipedia.org/wiki/Dunbar%27s_number

[4] NEUMAJER, O., RŮŽIČKOVÁ, D. Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů. Metodický portál, 18. 8. 2016. Dostupné na http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21071/KRITERIA-KVALITY-DIGITALNICH-VZDELAVACICH-ZDROJU-PODPORENYCH-Z-VEREJNYCH-ROZPOCTU.html/. ISSN 1802-4785.

[5] MŠMT. Standard e-learningových kurzů DVPP. Akreditační komise DVPP. Praha, 2013. Dostupné na http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/standardy-a-metodicka-doporuceni.

[6] ROSEWELL, J. OpenupEd label, quality benchmarks for MOOCs. OpenupEd, 25. ledna 2014. Dostupné na http://www.openuped.eu/images/docs/OpenupEd_quality_label_-_Version1_0.pdf.

[7] ROHLÍKOVÁ, L. MOOC – definice a rámec kvality. Prezentace. ZČU, 2016. Dostupné na http://www.caduv.cz/mooc/.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
776.37 kB
PDF
MOOC kritéria kvality pro výzvy 1. v 8-2016

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.