Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Aktualizováno: Masivní otevřené online kurzy – vymezení, požadavky a doporučení, verze 1.1
Odborný článek

Aktualizováno: Masivní otevřené online kurzy – vymezení, požadavky a doporučení, verze 1.1

1. 9. 2016 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Ondřej Neumajer Ph.D.
Spoluautoři
Daniela Růžičková
Lucie Rohlíková

Anotace

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, kterou schválila vláda v roce 2014 a nyní realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), hovoří na více místech o vzniku masivních otevřených online kurzů (MOOC). MŠMT plánuje podporu jejich vzniku a to i mimo primární zaměření digitální strategie. Tento dokument obsahuje vymezení oblasti, požadavky a doporučení pro vznik a provozování těchto kurzů.

 

Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020[1], schválila vláda v roce 2014 a nyní ji realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Tento dokument byl aktualizován dne 12. 1. 2017. Původní verze (1.0) ze dne 1. 9. 2016 je k dispozici jako příloha, viz níže.

Vymezení MOOC

MOOC (anglicky Massive Open Online Courses) lze charakterizovat jako digitální vzdělávací zdroje a zároveň specifický druh e-learningových kurzů. MOOC jsou kurzy určené pro větší počet účastníků, mohou být přístupné odkudkoli a komukoli, kdo má k dispozici připojení k internetu, jsou otevřeny pro každého bez nutnosti dokládat předchozí dosaženou kvalifikaci a jsou plně dostupné zdarma[2]. Podrobněji jsou jednotlivé aspekty MOOC rozpracovány v následujících požadavcích:

 1. Masivní
  1. Kurz je navržený pro větší počet[3] účastníků, nežli se běžně účastní prezenční vysokoškolské výuky.
 2. Otevřený
  1. Kurz je přístupný komukoli, kdo má k dispozici připojení k internetu.
  2. Kurz je přístupný permanentně, tedy i v době, kdy tutor není online. Má-li kurz pevně stanovený začátek a konec, je přístupný po celou dobu svého trvání.
  3. Podmínkou pro účast v kurzu není požadavek doložit předchozí vzdělání (např. dosažené magisterské vzdělání v oblasti učitelství).
  4. Kurz je pro účastníky dostupný zdarma.
 3. Online
  1. Kurz je realizován kompletně online.
 4. Kurz
  1. Minimální rozsah kurzu je 1 ECTS (Evropský systém pro převod a kumulaci kreditů), tedy objem celkové práce účastníka (přednášky, cvičení, úkoly atp.) je vyšší nežli 25 hod. Kurz může být ale i násobně rozsáhlejší.
  2. Vzdělávací obsah kurzu je tvořen různorodými digitálními zdroji a materiály v různých formátech, zejm. se jedná o video, animace, audio, text, hry včetně simulací, využívá sociálních médií.
  3. Kurz podporuje interakci mezi účastníky včetně interakce s tutorem (jedná se zejm. o sociální média, diskuzní fóra, komentáře, blogové příspěvky) prostřednictvím které se formuje učící se komunita.
  4. Kurz obsahuje mechanizmy zpětné vazby. Jedná se o automaticky generovanou zpětnou vazbu (např. testy a kvízy) nebo zpětnou vazbu zprostředkovanou ostatními účastníky kurzu nebo zpětnou vazbu od tutora či organizátorů.
  5. Úspěšný absolvent kurzu získá potvrzení o absolvování (např. digitální odznak, osvědčení o absolvování).
  6. Kurz obsahuje studijního průvodce kurzem, resp. sylabus, tedy obsahuje návod, jak se učit prostřednictvím nabízených materiálů a zprostředkované interakce.

Požadavky na MOOC

Záměrem MŠMT je zavázat ve výzvách z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání příjemce finanční podpory tak, aby vznikající MOOC odpovídaly výše uvedenému vymezení MOOC a dále naplňovaly tyto uvedené kritéria a standardy:

 1. Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů[4], které pokrývají tři oblasti kvality: autorskoprávní požadavky, technické požadavky a požadavky na odbornou správnost, pedagogiku a didaktiku.
 2. Standard e-learningových kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků[5]soubor kritérií, stanovených MŠMT v roce 2013, popisujících doporučené vlastnosti e-learningového kurzu, které by měly splňovat vzdělávací programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Tento standard platí i pro MOOC, které vzniknou mimo systém DVPP.

Doporučení pro vytváření a poskytování MOOC veřejnosti

Evropská asociace EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) vytvořila prostřednictvím iniciativy OpenupEd Evropský rámec kvality (Quality Label) [6], který popisuje charakteristické kvality MOOC. Zároveň nabízí autoevaluační nástroj (self-evaluation benchmark) rozpracovávající tyto charakteristiky do 32 bodů. Tento Evropský rámec kvality byl do českého jazyka lokalizován Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání[7] a lze jej doporučit všem tvůrcům a poskytovatelům MOOC.[1] MŠMT. Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Dostupné na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020.

[2] Definition Massive Open Online Courses (MOOCs). Version 1.1. OpenUpEd, 12. 3 2015. Dostupné na http://home.eadtu.eu/images/Results/Definition_Massive_Open_Online_Courses.pdf.

[3] Někdy se také pro přibližné určení minimálního počtu účastníků používá tzv. Dunbarovo číslo. Jedná se o teoretický konstrukt, který specifikuje počet osob, se kterými je jedinec schopen udržovat stálé sociální vztahy, tj. ví, jaký vztah má kterýkoli další jedinec s ostatními. Zpravidla se mu přisuzuje hodnota 150 osob. Blíže viz např. https://en.wikipedia.org/wiki/Dunbar%27s_number

[4] NEUMAJER, O., RŮŽIČKOVÁ, D. Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů. Metodický portál, 18. 8. 2016. Dostupné na http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21071/KRITERIA-KVALITY-DIGITALNICH-VZDELAVACICH-ZDROJU-PODPORENYCH-Z-VEREJNYCH-ROZPOCTU.html/. ISSN 1802-4785.

[5] MŠMT. Standard e-learningových kurzů DVPP. Akreditační komise DVPP. Praha, 2013. Dostupné na http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/standardy-a-metodicka-doporuceni.

[6] ROSEWELL, J. OpenupEd label, quality benchmarks for MOOCs. OpenupEd, 25. ledna 2014. Dostupné na http://www.openuped.eu/images/docs/OpenupEd_quality_label_-_Version1_0.pdf.

[7] ROHLÍKOVÁ, L. MOOC – definice a rámec kvality. Prezentace. ZČU, 2016. Dostupné na http://www.caduv.cz/mooc/.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
776.37 kB
PDF
MOOC kritéria kvality pro výzvy 1. v 8-2016

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Ondřej Neumajer Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích: