Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Centra aktivit: Den proti šikaně

Ikona prakticky

Centra aktivit: Den proti šikaně

Ikona zkusenost
Autor: Učitelé škol zapojených v projektu
Anotace: Celodenní projekt s názvem DEN PROTI ŠIKANĚ.
Děti se seznamují s pojmem šikana, s možným nebezpečím jejího výskytu a návrhem různých a výběrem nejvhodnějších řešení krizových situací.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Časopisy, internet - vyhledání lidských tváří a modelových krizových
situací.
Přílohy - viz http://old.zslesni.cz/prurezova_temata_vystupy.php
Klíčová slova: šikana, šikanování, centrum aktivit
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Hlavní: Žáci vyjadřují vlastními slovy své pocity; a to jak verbálně, tak i neverbálně.

Dílčí: Žáci poznávají zátěžové situace z běžného života; navrhují, jak jim lze předcházet. Žáci označují v plánu školy místa možného výskytu šikany.

Doporučený ročník / počet zapojených žáků: 2. ročník / celá třída
Doporučený počet zapojených učitelů: 1 vyučující
Časový rozsah: 4 vyučovací hodiny

Průběh a vyhodnocení

1. hodina

 • děti si samy sobě přiřazují přívlastky, které je charakterizují
 • vytváření skupin (podle měsíce narození, podle počtu sourozenců, podle koníčků, apod.)
 • „třídní vlak“ – děti se řadí za sebou podle toho, kde si myslí, že jsou v třídním kolektivu:
  • z hlediska výkonnosti v TV
  • z hlediska úspěšnosti (v matematice, češtině,…)
  • podle množství koníčků

Vlak se pohybuje po třídě, na znamení učitele se žáci otočí, čímž se mění jejich role (lokomotiva - brzda). Hovoříme o pocitech.

2. hodina

 • rozvoj empatie - děti mají k dispozici fotografie lidských tváří a zamýšlejí se nad tím, co jednotlivé tváře vyjadřují, co daný člověk prožívá. Ve skupinách vymýšlejí příběhy.
 • žáci hovoří o tom, co nebo kdo je dělá šťastnými, co nebo kdo je dělá smutnými - poté pracují ve skupině a zaznamenávají vše, co může vést k těmto dvěma pocitům
 • společné hledání řešení, jak zvládat situace, když jsme smutní

3. hodina

 • rozbor různých modelových situací ze života – žáci vyjadřují, jak se asi cítí oběť, co asi pociťuje agresor, jak se situace může vyvíjet dál, jak by postupovali coby svědci daných situací, navrhují řešení; správné reakce oběti a svědka
 • pojem šikana – společné hledání definice
 • vyplnění dotazníku[1] (vlastní setkání se šikanou)
 • vyplnění plánku školy (kde pravděpodobně může k šikaně docházet)
4. hodina
 • společná tvorba pravidel pro předcházení šikaně i boj s ní (pozitivní ladění pravidel) - sepsat a vyvěsit ve třídě

[1] Všechny pracovní listy naleznete ke stažení na stránkách projektu.

Reflexe:

Uvedený jednodenní projekt je možné s různými úpravami rozsahovými i obsahovými využít i v dalších ročnících, případně na celém 1. stupni, ideálně jako projekt celoškolní.


Ukázka pochází ze sborníku metodických námětů Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit, který vznikl jako výstup z projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů.
Webová podpora:  http://www.zslesni.cz/projekty.html

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Centra aktivit.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 15. 04. 2014
Zobrazeno: 5630krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Učitelé škol zapojených v projektu. Centra aktivit: Den proti šikaně. Metodický portál: Články [online]. 15. 04. 2014, [cit. 2020-08-12]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/18589/CENTRA-AKTIVIT-DEN-PROTI-SIKANE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.