Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Centra aktivit: Moje tělo

Ikona prakticky

Centra aktivit: Moje tělo

Ikona zkusenost
Autor: Učitelé škol zapojených v projektu
Anotace: „Moje tělo“ je projekt, během něhož bude každý žák postupně, po dobu pěti let, poznávat své tělo. Výstupem projektu je postupně vznikající kniha „Moje tělo“.
Kniha bude složena z pracovních listů, materiálů a fotodokumentace vznikajících během projektových dní s různým zaměřením v jednotlivých ročnících.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 1. období » uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
 2. Základní vzdělávání » Mediální výchova » tvorba mediálního sdělení
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Přílohy - viz http://old.zslesni.cz/prurezova_temata_vystupy.php
Klíčová slova: lidské tělo, kniha, centrum aktivit, tvorba knihy

Úvod:

Projekt „Moje tělo 1“ je dílčím – úvodním projektem pětiletého projektu.

Motivací k vytváření knihy „Moje tělo“ na úvod projektu v 1. třídě bude posezení prvňáčků s páťáky. Ti jim představí svou hotovou knihu, která během 5 let vznikla. Žáci si v 1. třídě kromě seznámení se s pojmy týkající se knihy svou knihu založí (vytvoří titulní stranu a list s obsahem, očíslují první vzniklé strany, vloží list s tabulkou na míry a váhy na měření během 5 let).

Projekt v 1. třídě je zaměřen na upevnění a rozšíření učiva o lidském těle a jeho částech z MŠ. Rozšiřuje znalosti žáků téma: další části lidského těla - např. názvy prstů na rukách… Žáci budou postupovat od jednoduchého k obtížnějšímu, přičemž budou využívat různé smysly a pracovat rozličnými formami práce (samostatná práce, práce ve dvojicích i skupinách), při kterých se budou střídat nejrůznější činnosti (rozhovor, zpěv, pohyb, hra, přiřazování, doplňování, kresba, stříhání, lepení, opakování, pamatování, vyplňování pracovních listů…).

Dalším výstupem první části projektu kromě založení knihy Moje tělo budou plakáty lidské postavy s popisem částí těla, které budou vystaveny ve třídě/na chodbě.

Cíl výuky:

Žák si v průběhu 1. stupně ZŠ (5 let) osvojí základní informace o lidském těle a vytvoří knihu „Moje tělo“.

Žák popíše části lidského těla (přečte, zapíše, přiřadí, ukáže) – zopakování a prohloubení znalostí (např. názvy prstů na rukách) z MŠ. Žák vytvoří ve skupině plakát lidského těla, k jehož částem přiřadí kartičky s názvy.

Žák si osvojí pojmy: kniha, autor, ilustrace, číslování stran, obsah.

Doporučený ročník / počet zapojených žáků: 1. ročník / 25 - 30 žáků
Doporučený počet zapojených učitelů: 1 - 2
Časový rozsah: 2 dny; celý projekt pak 5 let (5 dílčích projektů s různým zaměřením).

Průběh a vyhodnocení

1. DEN

1. hodina:

 • posezení v kruhu prvňáků s páťáky; ti jim představí svou knihu, kterou tvořili po dobu 5 let v 5 projektech - což je práce, která čeká prvňáky (možno vytvořit dvojice prvňák + páťák a ukázat knihy, popovídat o ní, povyprávět)
 • založení knihy pro prvňáčky – titulní strana (název, autor + obrázek – lidská postava s popisem některých částí těla), nadepsání 1. listu – OBSAH; vložení do desek

2. hodina:

 • motivace – píseň Hlava, ramena… - (zpěv s klavírem, pohybový doprovod)
 • chytání jednotlivých částí těla dle pokynů učitele – možno i ve dvojici – ukazování na spolužákovi (chytni si ruku, zápěstí, kotník…); hra Twister – soutěž ve dvojicích (prostěradlo s barevnými puntíky, kartičky s pokyny – pravá ruka na žlutou; levá ruka na zelenou…)
 • pracovní list 1[1] – mezipředmětové propojení s matematikou, čtením, psaním (výpočet příkladů; každému výsledku – číslu odpovídá jedno písmeno; luštění slov (částí těla) přiřazením písmen k číslům; nakreslení vyluštěných pojmů)

3. hodina:

 • kimova hra – 5 - 6 obrázků s částmi těla na tabuli; děti se je snaží po dobu 1 minuty zapamatovat; zakrytí; děti píší názvy částí těla, které si zapamatovaly (možno zapamatovat i pořadí/rozmístění)
 • po vyvození pojmenování prstů a zopakování jejich názvů - pracovní list 2 – přiřazování správných názvů prstů k obrázku ruky, vyhledání 3 slov – vetřelců, které nejsou názvy prstů; stříhání, lepení 
 • pohybová chvilka - P-L orientace: zvedni L ruku, chyť se za P ucho; postav se na L nohu a P rukou se chyť za nos…

4. hodina:

 • práce ve skupinkách - procvičování názvů částí těla; 1 dítě = figurant, ostatní na něj přikládají lístečky (post-it) s názvy částí těla

2. DEN:

1. hodina

 • opakování částí těla (ve skupinách) - 1. dítě řekne část těla, 2. dítě ji zopakuje a přidá další (hlava; hlava, rameno; hlava, rameno, nos;…)

2., 3. hodina

 • plakát (práce ve skupinách - žáci obkreslí 1 člena své skupiny na balicí papír (voskovky), postavu dokreslí (oči, uši, nos, pusa…), vybarví a nalepí kartičky s názvy částí těla (nejprve doplní chybějící písmena)

4. hodina:

 • pracovní list 3 – mezipředmětové propojení s českým jazykem (čtení, psaní) – dopsání chybějících písmen do slov (částí těla); rozstříhání lístečků, nalepení na správné místo k postavičkám; vybarvení obrázků
 • hra sousoší – ve skupinách vytvářejí žáci sousoší; země se mohou dotýkat jen zadanými částmi těla (4 nohy, 2 ruce ...)
 • založení očíslovaných pracovních listů (1, 2, a 3) do desek společně s titulní stranou knihy a obsahem

[1] Všechny pracovní listy naleznete ke stažení na stránkách projektu.

Reflexe:

Podle možností – do vznikající knihy vložit fotografii žáka u plakátu, který se svou skupinou vytvořil.


Ukázka pochází ze sborníku metodických námětů Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit, který vznikl jako výstup z projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů.
Webová podpora:  http://www.zslesni.cz/projekty.html

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Centra aktivit.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 29. 04. 2014
Zobrazeno: 13696krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Učitelé škol zapojených v projektu. Centra aktivit: Moje tělo. Metodický portál: Články [online]. 29. 04. 2014, [cit. 2020-02-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/18585/CENTRA-AKTIVIT-MOJE-TELO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.