Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Centra aktivit: Roční období

Centra aktivit: Roční období

Praktický příspěvek
zkušenost
Autor Učitelé škol zapojených v projektu
Žáci 1. ročníku v jednom dni pracují v centrech aktivit a plní úkoly podle pokynů v zadání na téma „Roční období“. V hodnotícím kruhu svou práci odprezentují.

Cíl výuky

Hlavní: Popíše rozmanitost života v jednotlivých ročních obdobích. Pojmenuje nejznámější rostliny ze svého okolí. Uvede příklady živočichů a popíše jejich život v jednotlivých ročních období.

Dílčí: Pozná a pojmenuje běžné druhy ovoce a zeleniny. Čte se správným přízvukem a pauzami mezi slovy. Rozliší větu podle intonace. Čte s porozuměním. Kultivovaně se dorozumívá se spolužáky. Provádí početní operace (sčítání, odčítání) do 20 bez přechodu i s přechodem přes desítku. V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti a uplatňuje je v plošném uspořádání. Respektuje práci ve skupině. Přijme svou roli ve skupině a splní úkoly. V hodnotícím kruhu zvládne vystoupit před třídu a svou práci odprezentovat.

Doporučený ročník/počet zapojených žáků: 1. ročník/4 skupiny - realizováno s 27 žáky
Doporučený počet zapojených učitelů: 1 vyučující a 1 asistent (vychovatelka)
Časový rozsah: 1 den, 1. – 5. vyučovací hodina

Příprava (pouze vyučující)

Připraví si zadání do center aktivit[1] – příloha č. 1, jednotlivé pomůcky (pracovní listy – příloha č. 4, věty – příloha č. 3, označení ročních období – příloha č. 2, papíry, dostatečné množství novin, časopisů, letáků). Věty je lepší zalaminovat a teprve potom rozstříhat. (60 minut)

Den před realizací se žáci losem rozdělí do čtyř skupin. V těchto skupinách děti pracují po celou dobu projektu.

Průběh a vyhodnocení

Žáci během jednoho dne projdou všemi centry.

Žáci se schází v jednotlivých centrech a připravují si pomůcky podle pokynů v zadání. Rozdělí si jednotlivé role.

První centrum

  • čtení pokynů a jednotlivých úkolů
  • práce v centrech skupinová nebo samostatná. 

Vyučující dohlíží na práci dětí, pomáhá. V centru ateliér pomáhá asistent (vychovatelka).

Druhé až čtvrté centrum

  • žáci přecházejí do druhého centra, připraví si potřebné pomůcky
  • čtení pokynů a jednotlivých úkolů
  • práce v centrech skupinová nebo samostatná

Hodnotící kruh

  • hodnotící kruh řízený vyučujícím. 

Postupně má každá skupina slovo, aby odprezentovala svou práci. Uvede klady a zápory společné a samostatné práce v jednotlivých centrech.

Je zde prostor na připomínky, poděkování, výtky, rady pro další práci. Vyučující každou skupinu zvlášť vyhodnotí.


[1] Všechny pracovní listy naleznete ke stažení na stránkách projektu.

Reflexe

V časovém rozvrhu nejsou speciálně označené přestávky. Žáci mohou kdykoliv během práce odejít na toaletu či se podle potřeby napít.

Zadání do center je nutné volit v takovém rozsahu, aby žáci bez problémů ve vymezeném čase stihli všechny úkoly.

Doporučené pomůcky a informační zdroje

ŽÁČEK, J.: Slabikář. Praha, ALTER 1992.
ŽÁČEK, J.: Encyklopedie pro žáčky. Praha, Albatros 2002.

Ukázka pochází ze sborníku metodických námětů Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit, který vznikl jako výstup z projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů.
Webová podpora:  http://www.zslesni.cz/projekty.html

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám