Odborný článek

Tvoříme inzerát

10. 11. 2011 Základní vzdělávání
Autor
PhDr Kamila Balharová

Anotace

Seznamování žáků s jedním z publicistických žánrů – s inzerátem – probíhá hravou formou. Žáci jej tvoří, experimentují s ním, ve skupině porovnávají jednotlivé inzeráty a posuzují komunikační záměr autora i schopnost uspět s takovýmto inzerátem.

Komunikační a slohová výchova na základní škole má vést žáka k chápání různých jazykových sdělení, učit jej číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky zhodnotit jeho obsah.

Časová dotace: 1–2 hodiny 

Nesmyslné věty – hra

Na začátku hodiny učitel rozdá proužky papírů s tím, že si zahrají Nesmyslné věty, a rozdělí žáky na skupiny, nejlépe trojčlenné. Poté zadá první z instrukcí, co mají žáci napsat na horní okraj proužku papíru otočeného na výšku.

Instrukce

 • vyber jedno z následujících slov a napiš ho na horní okraj proužku papíru: prodám, koupím, vyměním;
 • nyní napiš slovo, které odpoví na otázku, co koupíš, vyměníš, prodáváš;
 • vymysli slovo, které označuje, jaké je to, co prodáváš, kupuješ nebo vyměňuješ;
 • napiš za kolik, za co je to, co prodáváš, kupuješ nebo vyměňuješ;
 • nakonec spojení pro zájemce (telefon, e-mailová adresa, adresa, ...). 

Po každé splněné instrukci žáci papírek přehnou tak, aby slovo nebylo vidět. Na pokyn učitele předají dalšímu žákovi ve své skupině. 

Poznámka pro učitele:

Zde je třeba, aby učitel rozhodl, zda budou papírky kolovat po celé třídě, nebo pouze v rámci skupiny. První předávání papírků bývá zmatečné, než žáci pochopí, co přesně po nich učitel chce. Je důležité, aby úkon provedli až na pokyn učitele, aby nedocházelo ke zmatku. Žáci mívají tendenci zadání napsat, přeložit a hodně rychle někomu papírek předat, tím vzniká časový pres na ty žáky, kteří se ještě nerozhodli, co napíší. Pak místo svého papírku pošlou ten již došlý od souseda. 

Po poslední instrukci se proužky papíru již neposílají, autor posledního slova může papírek rozbalit a přečíst si ho. Následně necháme krátký čas, aby si mohli žáci přečíst ve skupině vzniklé nesmyslné věty.

Dalším úkolem pro žáky je poznat, o který slohový útvar se může jednat. Zda dokáží pojmenovat publicistický útvar. Následně mají vybrat jednu ze vzniklých nesmyslných vět, která se jim nejvíce líbí. V té upravit slovosled a přizpůsobit tvar přídavného jména podstatnému, ke kterému patří. Učitel omezí čas na splnění. Obvykle stačí dvě minuty.

Každá skupina může sdělit svůj názor, o který útvar se podle ní jedná, a přečte upravenou vybranou nesmyslnou větu. Nakonec učitel s žáky probere, co je to inzerát a k čemu slouží. 

Poznámka pro učitele:

V tomto okamžiku se může stát, že žáci vyberou větu, ve které se vyskytují vulgarismy. Je to vhodný okamžik k celotřídní diskusi na téma, zda se do inzerátu taková věc hodí, jak bude působit na čtenáře inzerátu, zda ten, který podává takovýto inzerát, bude úspěšný a povede se mu jeho záměr. Také ať si každý sám promyslí, zda by se jako autor pod takový inzerát podepsal a pod svým jménem ho nechal zveřejnit. Zveřejnil by takový inzerát tisk? Pokud je to nutné, rozeberte se žáky i dopad do budoucnosti na jejich kariéru.

Psaní vlastních inzerátů

 1. Každý žák samostatně vymyslí svůj inzerát, který by skutečně mohl být otištěn v časopise, novinách nebo uveřejněn v rozhlase. (Doporučuji omezit čas – 2 minuty). 
 2. Společně s učitelem se všichni žáci zamyslí, co vše potřebují mít napsané v inzerátu, aby dosáhli svého cíle. Dosažená pravidla sepíší na nějaké viditelné místo, třeba na tabuli. 
 3. Nyní si žáci opět ve trojicích přečtou své inzeráty a hodnotí, zda splňují všechna pravidla pro inzerát, která si sepsali. Nesmí v nich však již nic měnit ani dopisovat! Cílem je vybrat jeden, nejlépe ten, který splňuje těch pravidel více. I pokud všechny inzeráty splňují všechna pravidla, mají vybrat pouze jeden, který zveřejní. Případně vysvětlit, proč ho vybrali.

Již zde dochází k diskusi mezi spolužáky. Musí argumentovat, že zrovna jejich inzerát splňuje všechna pravidla, a navíc je vhodný ke zveřejnění.  

Pyramidový systém

Pyramidovým systémem rozumím postupné spojování malých skupin do větších, ty spolu diskutují, obhajují svůj názor, snaží se najít ze dvou to lepší řešení.

Z trojic tedy vytvoříme šestice. Ty si mají mezi sebou přečíst své inzeráty a rozhodnout, který je lepší ke zveřejnění. Lepší má být ten, který splňuje více pravidel inzerátu nebo jehož záměr je důležitější. Vždy by se však měli snažit argumentovat svými názory a zdůvodňovat je, než se jen překřikovat. Pokud nedojde ke shodě, mohou následně předvést oba inzeráty, ale ztrácejí tím body v konečném hodnocení. 

Hodnocení

Pyramidový systém umožňuje, že se celá třída zamýšlí pouze nad několika inzeráty a ty hodnotí. Přitom v průběhu činností je jich do debaty zapojeno více. V 30členné třídě se jedná pouze o 5 inzerátů, které při tomto rozdělení nakonec žáci hodnotí.

Na tabuli připravíme následující tabulku (může být připravena předem).

 

číslo inzerátu

dodržení pravidel

přednes – hlasitost

srozumitelnost

jeden inzerát

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Každá skupina přednese svůj inzerát ostatním. Učitel by měl připomenout, že i přednes, hlasitost, srozumitelnost ovlivňují porozumění inzerátu.

Žáci pozorně poslouchají a sledují, zda inzerát splňuje kritéria uvedená v tabulce:

 • dodržení pravidel inzerátu;
 • přednes odpovídající hlasitostí;
 • srozumitelnost;
 • zda skupina přednesla pouze jeden inzerát, dokázala se dohodnout a vybrat.

Učitel by neměl komentovat inzeráty ihned po jejich přečtení, aby se další skupiny z připomínek nemohly poučit. Nechává prostor žákům. Ti se vyjadřují například tak, že zvednutím ruky hodnotí kladně splnění zadaného kritéria. Do tabulky učitel zapíše celkový počet kladných hodnocení.

Po přednesení všech inzerátů dojde k celkovému vyhodnocení. Konečný počet kladných odpovědí určuje, který inzerát byl podle žáků nejúspěšnější.

Pokud má učitel jiné hodnocení než vyjde od žáků, je potřeba, aby jim to své vysvětlil. Jinak je pochválí za odpovídající hodnocení a ztotožní se s ním.

Poznámka pro učitele:

Inzerát je krátké placené oznámení v hromadných sdělovacích prostředcích, jímž se něco nabízí, popř. hledá (Slovník spisovné češtiny, 2009). Zaměřte se na zhodnocení, zda žáci nezapomněli uvést důležité údaje: co chtějí udělat, zda uvedli, co je předmětem nabídky nebo poptávky, za kolik a zda uvedli nějaký kontakt. Hodnoťte i dodržování pravidel českého pravopisu.

V současné době je vhodné ukázat žákům pravidla inzerování na webu, neboť toto prostředí je jim blízké a často ho využívají. Uvádím jednu z možností: http://napoveda.sklik.cz/cz/pravidla-inzerovani/pravidla-pro-psani-inzeratu/.

Reflexe

Je dobré, když je možné ukončit hodinu reflexí, která probíhá v kruhu. Zde se každý může vyjádřit k tomu, co si myslí, že se dnes naučil a k čemu mu to bude v budoucnosti, co mu šlo, co mu dělalo problémy, co se mu nelíbilo. Je ale důležité, aby na závěr hodiny učitel řekl, jak se práce skupin jevila jemu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr Kamila Balharová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
10. 11. 2011
Článek se věnuje stále aktuálnímu slohovému tématu, inzerátu. Nabízí různorodé činnost, na kterých si mohou žáci vyzkoušet své znalosti při zpracování inzerátu. Autorka článku využívá vlastní metodu, tzv. pyramidový systém, který je z velké části shodný se zavedenou metodou sněhové koule.

Hodnocení od uživatelů

jana javlickova
24. 4. 2023, 16:31
4 z 5
Komentář byl odstraněn, protože porušoval pravidla užívání Metodického portálu.
4 z 5

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

proužky papíru