Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Využití interaktivní tabule v MŠ – ano, či ne? Promyšleně a přiměřeně ano.
Odborný článek

Využití interaktivní tabule v MŠ – ano, či ne? Promyšleně a přiměřeně ano.

11. 1. 2016 Předškolní vzdělávání
Autor
Blanka Zelenková
Spoluautor
Mgr. Hana Splavcová

Anotace

Série článků se věnuje využívání informačních technologií v mateřské škole. Poslední příspěvek zachycuje pohled učitelky mateřské školy, která má dlouholetou praxi a zkušenost s využíváním interaktivní tabule. Součástí článku je praktický náhled na začlenění interaktivní tabule do vzdělávacího celku. Cílem těchto textů bylo přiblížit předškolním pedagogům danou problematiku, seznámit čtenáře s různorodými názory i praktickými přístupy k informačním technologiím, přivést je k zamyšlení a hledání vlastní cesty k jejich (ne)využívání při vzdělávání dětí předškolního věku.

Přes veškerý technický pokrok mnoho učitelek v mateřských školách pracuje tradičními metodami výchovy a vzdělávání. U nejmladších dětí je to naprosto pochopitelné, starší děti a především starší předškolní, včetně dětí s odkladem školní docházky, vyžadují samy technické vymoženosti a navíc je dovedou velice dobře a rychle využívat. Interaktivní tabule může velmi dobře sloužit jako výchovně-vzdělávací pomůcka i dobrá motivace a lákadlo pro zapojení dětí k méně atraktivním činnostem.

V naší mateřské škole vlastníme interaktivní tabuli od r. 2013 a dosud s ní pracujeme pouze tři učitelky z deseti. Ostatní kolegyně se této práce zříkají především kvůli nedůvěře v techniku a preferování tradičních metod, neznalostem a nedostatku času věnovat se průzkumu informací a přípravám během pracovní doby a hlavně po ní. Navíc tabule je umístěna přímo v naší třídě u předškolních dětí, tudíž je pro nás její používání logicky nejjednodušší. Všechny pedagogické pracovnice byly společně proškoleny v ovládání a možnostech využití interaktivní tabule v MŠ. Ne všechno využíváme, máme určité oblíbené programy a činnosti.

Využití interaktivní tabule v naší třídě

 1. Pro podrobnější přiblížení tématu
 • Na tabuli si lze předem připravit obrázky (např. ovoce a zeleniny, pokud nemáme již připravené ve třídě). Můžeme pojmenovávat, třídit, přiřazovat, popisovat apod.
 • Pokud si děti nejsou jisty některým pojmem, lze jej vyhledat na internetu a ihned zobrazit.
 • Jako obrazová dokumentace, zvukový záznam písní, skladeb, hlasů živočichů i věcí a dopravních prostředků, videa dostupná z webových stránek, …)
 • K nácviku grafomotorických cvičení ve zvětšeném měřítku v programu MALOVÁNÍ
  • K uvolňování ruky už od nejmenších dětí (vhodné pro velkou plochu, variabilitu barev)
  • S tím souvisí úzce i vysvětlování k pracovním listům, zkopírovaný pracovní list je promítnut na tabuli jako návod. Na něm si děti vše vyzkouší a ujasní, dále pracují samy u stolu. Tato metoda je vhodná pro pracovní listy náročnější na vysvětlování s kombinovanými úkoly pro děti.
 • Videotrénink s dětmi při náročných situacích a zpětná vazba s reakcemi dětí na danou situaci a činnosti v ní
  • Př. videa z výletů, ze skupinové spolupráce při hře, při stavbách na pískovišti, ze zdobení vánočního stromku, výtvarných aktivit i z ranních her, kdy i dochází ke konfrontaci mezi dětmi a řešení problémů. Velmi dobře děti reagují na ukázku svého jednání v záznamu, kdy se k situaci vrátíme a v klidu ji rozebereme. Toto situační učení je pro děti jedno z nejpřínosnějších a technika je velmi dobrým pomocníkem.
  • Záznam z pohybových aktivit, kdy děti vidí správné provedení prvku, který se učí (př. kotoul vpřed, shyb, šplh po tyči a ručkování dolů, skoky na trampolíně, běh, cvaly, …).
 • K relaxaci a zábavě
  • Pouštění filmů a pohádek formou kina z DVD přes tabuli např. v případě deště, v rámci odpočinku či před vánočními svátky…
 • K procvičování některých znalostí a dovedností
  • U nás nejpoužívanější.

  Využíváme především zpracované interaktivní výukové programy. Všechny tyto programy velmi dobře navazují a doplňují školní vzdělávací program, jsou zpracovány pro realizaci RVP PV. Zahrnují i variabilní scény a umožňují náhodné zadání úkolu, jsou se zvuky, písničkami, zaměřují se na číselnou řadu 1–6 a 1–10, logické uvažování, paměť, postřeh, rytmizaci, základy čtenářské gramotnosti.

  Námět pro využití interaktivní tabule při zpracování tématu VODA

  Bedřich Smetana – VLTAVA

  Zahrnutí všech pěti oblastí vzdělávání

  Dítě a jeho tělo

  • vyjádření hudby pohybem (pramínek, potok, říčka, řeka, velká řeka se splavem) – chůze, běh po špičkách, zástup s drobným slalomem, dvojice, trojice, přeběhnutí velké skupiny jako voda přes splav
  • malba štětcem, stříhání nůžkami (správný úchop)

  Dítě a jeho psychika

  • seznámení se skladatelem – základní informace
  • seznámení se skladbou – co je to symfonie, které hudební nástroje známe a které uslyšíme
  • poslech skladby se slovním doprovodem, který pomáhá navodit představivost dětí
  • „logohrátky“ se zaměřením na hlásky L, R, Ř, počet slabik, správnou výslovnost s otvíráním rtů a rytmus s vnímáním počtu slabik (slova řeka, říčka, Vltava, lodě, splavy, vodopády, …)
  • vlastní slovní projev dětí jako reakce na to, co slyší ve skladbě, vysvětlování pojmů

  Dítě a ten druhý

  • spolupráce ve skupinkách při tvoření, pomoc slabším a pomalejším od šikovnějších dětí, dělba práce v pětičlenných skupinkách a vlastní řešení při zadání úkolu
  • naslouchání druhému při vyprávění

  Dítě a společnost

  • rozšíření povědomí o hudebním umění a kultuře (co je to vážná hudba, kdo a proč ji poslouchá, co nám ukazuje, co navozuje a vyvolává)
  • pravidla chování při poslechu hudby ve skupině nebo na koncertě
  • využití řek lidmi (doprava, rybolov, zavlažování, …)

  Dítě a svět

  • seznámení s mapou České republiky se zvýrazněným zakreslením řek
  Autor díla: Bc. Blanka Zelenková
  • vodstvo na světě od pramene až po oceán zaznamenané na mapách i na glóbusu
  • šetření vodou, ochrana vodstva a životního prostředí

  Zapojení interaktivní tabule do realizace

  V počítači jsem předem stáhla z webových stránek obrázky a fotografie pramenů, potoků a toku řeky Vltavy, konkrétně i jak vypadá na fotografii vodopád a splav, potom průtok řeky Vltavy Prahou v pozadí s Pražským hradem a Karlovým mostem.

  Mapu české krajiny se zakreslením vodstva jsem záměrně zvětšila a soustředila se na řeku Vltavu. Záznam jsem doplnila videem průtoku Vltavy krajinou, které jsem natočila v létě.

  Autor díla: Bc. Blanka Zelenková

  Symfonickou skladbu Vltava jsem pustila přes reproduktory a během poslechu ji průběžně v určitých částech zastavovala a vysvětlovala, na co se mají děti při poslechu soustředit.

  Základní informace o Bedřichu Smetanovi jsem dětem doplnila jeho fotografiemi, kterých je na internetu dostupných velké množství.

  Celý projekt se chystáme postupně doplňovat a pak i zakončit výukovým programem zpracovaným speciálně pro MŠ – s dětmi společně a potom individuálně v ranních i odpoledních chvilkách, kdy si ostatní hrají nebo tvoří.

  Autor díla: Bc. Blanka Zelenková

  Tento projekt samozřejmě nelze realizovat v jednom dni, vyžaduje delší časové rozpětí. My jsme mu věnovali týden a budeme se k němu v některých propojených tématech dále průběžně vracet. Každopádně jako všechny činnosti u předškolních dětí i poslech hudby i práce s technikou, konkrétně s interaktivní tabulí, jsou efektivní a přínosné, pokud se častěji opakují. Navíc všechny náročnější činnosti vyžadují čas a nemá smysl je uspěchat.

  Závěrem

  Práce s interaktivní tabulí je skvělým doplňkem výchovy a vzdělávání v předškolních zařízeních, pokud je (jako vše) využívána s rozumem a vhodnou mírou pro věkové kategorie dětí. Dnešní zrychlená doba je náročná na informace a přímo vyžaduje zasvěcení dětí do techniky již před vstupem na ZŠ. Interaktivní tabule je přirozenou motivací v podstatě pro všechny činnosti, ale nikdy nemůže nahradit sociální interakci, ke které dochází při všech činnostech v mateřských školách a která je pro děti v tomto věku pro správný rozvoj nejdůležitější. A na to bychom rozhodně neměli zapomínat.

  Licence

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

  Autor
  Blanka Zelenková

  Hodnocení od uživatelů

  Michaela Kaslová
  7. 3. 2016, 17:17
  Souhlasím s autorkou, že vhodně vybrané aktivity budou podporovat rozvoj dítěte.
  Jsem však na pochybách, zda je vhodnou náplní zkoumání reality dítětem prostřednictvím IT tam, kde může danou realitu zkoumat přímo a navíc více smysly (což je právě u zeleniny).
  Pokud chceme mluvit o vhodnosti IT, pak je dobré i zkoumat programy, které se nabízejí k využití. Za oblast rozvoje předmatematické gramotnosti (chcete-li přípravy na školní matematiku) bych byla velmi opatrná ze dvou hlavních důvodů:
  a) Jak výzkumy ukazují (nejen v zahraničí, ale i u nás např. Kritická místa ve výuce matematiky), chybí žákům ZŠ zkušenosti manipulativní, které stimulují mimo jiné prostorovou představivost. Musíme být opatrní na redukci maniúpulatiních zkušeností s 3D objekty v předškolním věku. Výzkumy podporující užití IT v předškolním věku zapomínají, že zbrazené 3D je stále jen obrázkem, tedy jde o práci s plochou a ne se třemi D; výzkumy podporující nové technologie nikoli výjimečně (vím o 3) některá fakta zamlčují (že před užitím daného programu údajně rozvíjejícícho prostorovou představivost docházelo v předsunu jeho užití k intenzivnímu manipulativnímu tréninku s 3 D objekty - ERME 2015). Výzkumy k užití IT nebo tabletů často neuvádějí, že program byl zkoušen jen na malém vzorku 1 dítě, až 5 vybraných dětí (jak se ukázalo např. v dánském, portugalském příépadě), jinde se ukazovala úspěšnost na dětech, kterým bylo dokonce napovídáno (v rozporu se zadáním výzkumu i v rozporu s konstruktivistickými přístupy ve vzdělávání).
  b) Nesmíme zapomínat na to, že programy pro mateřské školy v ĆR nevyžadují tak zvanou ministerskou doložku. V důsledku toho najdeme v programech řadu didaktických, terminologických i matematických nedostatků. Sama zatím nevím o jediném PROGRAMU PRO PŘEDAMTEMATICKOU GRAMOTNOST, který bych s klidným svědomím pro užití IT v mateřské škole doporučila.

  Vaše hodnocení

  Ohodnoťte hvězdičkami:

  Váš komentář

  Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

  Téma článku:

  Informační a komunikační technologie