Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Integrovaná výuka cizího jazyka a obsahu - jak začít?
Odborný článek

Integrovaná výuka cizího jazyka a obsahu - jak začít?

Anotace

Příspěvek osvětluje metodu CLIL, nahlíží na ni jako na nástroj rozvoje jazyka a zároveň informuje o např. o tom, jak má škola postupovat při zavádění integrované výuky. Komentuje různé organizační formy a realizace CLIL v praxi. V přehledné tabulce uvádí do srovnání metodiku výuky cizích jazyků a metodiku integrované výuky.

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu (CLIL) není novou formou jazykového vzdělávání ani novou formou vzdělávání v nejazykovém předmětu, ale je to inovativní přístup, který propojuje část vzdělávacího obsahu odborného předmětu a část vzdělávacího obsahu jazykového předmětu. David Marsh mluví o CLILu jako o zastřešujícím termínu (2008, s. 12), který se vztahuje na různé formy jazykového a integrovaného vzdělávání, Do Coyle integrovanou výuku definuje jako přístup ke vzdělávání, ve kterém jsou použity různorodé metodologie rozvíjející jazyk, kdy má výuka dva cíle – pozornost je věnována jak obsahu, tak jazyku (2010, s. 3). Nejazykový předmět tak není učen v cizím jazyce ale skrze cizí jazyk. Právě rovnováha mezi jazykovou a obsahovou složkou a dvojí cíl odlišuje od pouhého zařazení mezipředmětových témat (z historie, dějepisu, občanské výchovy) do hodin cizího jazyka, v nichž učitel žáky rozvíjí, hodnotí a testuje především v jazykových znalostech.

CLIL využívá různorodé organizační formy, akcentuje rozvoj kognitivních procesů, dává prostor pro rozvíjení kritického myšlení žáků. Cílem výuky není osvojit si odbornou slovní zásobu nejazykového předmětu, ale umět nové informace analyzovat, hodnotit, demonstrovat a prezentovat. Žáci mají více příležitostí zapojit se do výuky netradičním způsobem, reagovat na podněty spolužáků a učitele v cizím jazyce. CLIL je dynamická, motivující forma výuky, je to příležitost používat cizí jazyk jako přirozený prostředek komunikace. Žáci si cizí jazyk osvojují bezděčně, podobně jako jazyk mateřský – tedy velmi efektivně a s dlouhodobými výsledky.

Existují různé způsoby realizace CLIL v praxi. Od krátkých herních činností v cizím jazyce, tzv. jazykových sprch, jimž se vyhradí část učební jednotky, přes dílčí aktivity, které pokryjí 45minutovou výukovou jednotku, nebo delší moduly – tematicky zaměřené bloky, které mohou pokrývat více vyučovacích hodin. Další formou zařazení CLILu do výuky je projektové vyučování, které může zasahovat do vzdělávacího plánu jednoho pololetí i prostupovat do více ročníků. Učební jednotka nejazykového předmětu může využívat určité prvky CLILu. Žáci například pracují s cizojazyčným textem v cizím jazyce nebo v českém jazyce, přitom velká část hodiny může být vedena v českém jazyce. Za vyvrcholení metody CLIL se považuje vedení celé učební jednotky nejazykového předmětu v cizím jazyce.

Na prvním stupni ZŠ v 1. období se metoda CLIL může realizovat jednoduchými pokyny v cizím jazyce, vzdělávací obsah může být naplňován v mateřštině. Ve 2. období 1. stupně může učitel v cizím jazyce zařazovat zajímavá témata, která vedou k rozvoji produktivních řečových dovedností žáků a k nácviku základních komunikačních situací. Na 2. stupni ZŠ se pak může v cizím jazyce vyučovat i větší část nejazykového předmětu.

CLIL metoda je vhodná k použití ve všech vyučovacích předmětech či vzdělávacích oborech. Předměty, které více spoléhají na verbální komunikaci (dějepis, filozofie, občanská nauka apod.), vyžadují obvykle vyšší jazykovou úroveň učitele i žáků než předměty, v nichž se více využívá názorných pomůcek a jiných prostředků na podporu verbálního projevu (např. matematika, biologie, zeměpis, ale i tělesná výchova). Lze říci, že je snadnější CLIL zavádět v takových předmětech, jejichž přirozenou součástí jsou praktické činnosti (pokusy, demonstrace, práce s materiály). Učitel například při provádění pokusu spojí mluvené slovo s názornou ukázkou, odborná slovní zásoba může být uvedena na plakátu nebo v pracovním listu apod.

V CLIL hodině se využívá široká škála organizačních forem a metod výuky, které odrážejí různé styly učení žáků. Metodika CLIL klade důraz na využití informačních a komunikačních technologií a různých forem vizualizace, jazykových a obsahových opor (nutná odborná slovní zásoba) pro rozvoj čtenářských a jiných gramotností.

V tabulce níže uvádíme pro snazší orientaci rozdíly i prolínání metodologie výuky cizích jazyků a CLILu;

Jazyková výuka

Výuka CLIL

Cíle učebního plánu

 • jazykové zaměření
 • dvojí zaměření (obsah + jazyk)

Délka učební jednotky, její náplň

 • zpravidla kopíruje rozčlenění na kapitoly dle učebnice
 • rozvíjí 4 jazykové dovednosti (mluvení, psaní, čtení, poslech)

 

 • přesahuje délku jedné vyučovací hodiny, často volí formu modulů nebo projektů
 • může být rozčleněna tematicky
 • různorodá témata
 • cílené úkoly a úlohy prokazující znalost obsahu
 • rozvíjí klíčové kompetence

Plánování hodiny

 • cíle jsou postaveny na rozvoji jazyka a komunikace
 • přechod od učitelem vedených drilových aktivit po volné aktivity s vyšší mírou kreativity a samostatnosti

 

 • cíle jsou postaveny na osvojení si obsahu a jazyka
 • analýza jazyka potřebného ke zprostředkování obsahu
 • poskytnutí jazykové opory
 • poskytnutí obsahové opory (rámce pro odbornou slovní zásobu nejazykového předmětu)

Stavba úlohy/úkolu

 • důraz na rozvoj mluvení
 • produktivní dovednosti
 • komunikace v kontrolovaných aktivitách

 

 • činnostní úkoly a úlohy
 • důraz na rozvoj učebních strategií
 • vizualizace
 • komunikace ve volnějších, učitelem nekontrolovaných aktivitách
 • poskytnutí jazykové opory (slovní zásoba, nácvik obvyklých struktur)
 • rozvoj předmětové a jazykové gramotnosti, např. čtenářské gramostnosti, také počítačové gramostnosti

Výběr jazyka

 • učitel mluví cizím jazykem po celou učební jednotku
 • žáci používají cizí jazyk, v omezené míře mateřský jazyk

 

 • učitel používá cizí i mateřský jazyk podle stupně vzdělávání a používané formy CLIL
 • žáci mohou používat mateřský jazyk ve větší míře, zejména v úvodních stadiích CLIL

Hodnocení a testování

 • jazykové dovednosti

 

 • oddělené hodnocení předmětových a jazykových znalostí a dovedností
 • alternativní (neformální) hodnotící techniky

Na  školách je vhodné postupovat při zavádění CLIL systematicky. Pro optimální realizaci výuky je vhodné vytvořit tým učitelů, jehož základem je jazykář a nejazykář (učitel nejazykového předmětu) a ve vzájemné spolupráci sestavit učební plán. Přípravná fáze by měla zahrnovat následující kroky:

 1. zúčastnit se náslechu hodin kolegy a sledovat, jaké metody a učební procesy aplikuje a přiučit se didaktice jazyka/nejazykového oboru,
 2. zvolit si téma, které se bude učit sdíleně,
 3. seznámit se s obsahovým a jazykovým materiálem,
 4. identifikovat jazykové a obsahové cíle, kterých chceme dosáhnout,
 5. vyhledat kvalitní učební materiály, doplňkové, učebnicové, autentické či neautentické pomůcky a opory (z oborových učebnic, z bilingvních programů, z internetu),
 6. upravit a přizpůsobit učební materiály a vytvořit své pracovní listy,
 7. sestavit harmonogram výuky, systém hodnocení a domluvit se na pravidelných schůzkách se spolupracujícím kolegou nebo týmem k průběžné zpětné vazbě,
 8. zjišťovat zpětnou vazbu od žáků a nejen od pedagogické veřejnosti (např. od rodičů).

V současnosti je integrovaná výuka zaváděna většinou ojediněle, a tak může být kontinuita této metody ohrožena, např. odchodem učitele. Mohou nastat tři varianty přístupu ve školách, kdy vedení školy metodu CLIL podporuje a často zavedení samo iniciuje, nebo metodu CLIL nepodporuje či o ní nikdy neslyšelo. Jestliže se přistoupí k realizaci a spojení části vzdělávacího obsahu jazykových a nejazykových hodin, je nutné zvolit zodpovědný přístup, pečlivě se připravit a podat vedení co nejvíce informací. Doporučuje se tuto organizační změnu zakotvit ve školním vzdělávacím programu. Důležité jsou znalosti a dovednosti metodik obou oborů, ať už pedagoga v jedné osobě, nebo týmu pedagogů, kteří tak budou ve vzájemné spolupráci realizovat výuku na základě integrovaného obsahu a společně monitorovat studijní výsledky žáků.

Očekává se, že se v budoucnosti v České republice do používání metody CLIL zapojí více škol. Učitelé budou mít možnost navázat spolupráci s podobně zaměřenou školou pro výměnu zkušeností a sdílení CLIL materiálů. Společnými silami tak vybudují profil své školy jako CLIL školy. Partnerství škol umožní učitelům hospitace, tvorbu a realizaci společných projektů a profesionalizaci v přístupu k integrované výuce.

Literatura a použité zdroje

[1] – MARSH, David. et al. Uncovering CLIL. 2. vydání. Oxford : Macmillan, 2008. 238 s. ISBN 978-0-230-02719-0.
[2] – COYLE, Do. et al. C.L.I.L. 1.. vydání. UK : Cambridge University Press, 2010. 173 s. ISBN 978-0-521-13021-9.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Dagmar Csatová
13. 7. 2010, 13:42
Děkuji za tento příspěvek. Dovolím si doplnit, že NIDV v těchto měsících organizuje školení v krajských městech ČR pro učitele, kteří učí nebo chtějí začít tuto metodu aplikovat v praxi. DC

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Cizí jazyk 2. stupeň