Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Současný stav výuky chemie v SOŠ – 1. dí...

Současný stav výuky chemie v SOŠ – 1. díl

Článek se zabývá současným stavem středního odborného školství v oblasti učiva chemické povahy. Informuje mj. o průzkumu, který se týkal vyučovacích hodin přidělených chemii a jejich rozdělení mezi jednotlivé chemické disciplíny.

Úvod

Průzkum současného stavu vzdělávání ve středních odborných školách (SOŠ) navazuje na informační sondu uvedenou v referátu nazvaném Výuka chemie v SOŠ nechemického směru, předneseném na konferenci v Hradci Králové 16.9.2009 – Rusek a Pumpr (2009). Text spadá do skupiny prací věnovaných výuce přírodovědných předmětů, zvláště pak chemie v SOŠ nechemického směru.

Právě v těchto školách se začalo k 1. 9. 2009 vyučovat podle nových rámcových vzdělávacích programů, k 1. 9. 2010 se již bude podle RVP SOV vyučovat ve většině oborů (Harmonogram MŠMT, 2006). V rámci kurikulární reformy vznikají značné rozdíly oproti předchozímu kurikulu. Např. bylo do mnoha studijních oborů, a tedy i do jejich RVP, začleněno nově přírodovědné vzdělávání (PřV), které má umožnit rozvoj žáků středních odborných škol a středních odborných učilišť také v této, do té doby poněkud opomíjené oblasti (Rusek a Pumpr, 2009).

Jelikož jsou RVP SOV pro učivo chemické povahy prakticky totožné (chemie je považována ve většině oborů za okrajový předmět), lze si ze samotných dokumentů RVP SOV vytvořit rámcovou představu o stavu výuky chemie podle nového vzdělávacího programu.

Jakým způsobem však dochází k transformaci RVP SOV do ŠVP jednotlivých SOŠ, z dokumentů RVP SOV zjistit nelze. Z tohoto důvodu byl proveden další orientační průzkum s cílem upřesnit a doplnit sondu (Rusek a Pumpr, 2009) o informace přímo ze SOŠ. V průzkumu byly zjišťovány i další související údaje, které jsou dále v tomto textu rozváděny.

Metodika

Prostřednictvím e-mailu uvedeného jako kontaktní ve školských odborech krajů, byly SOŠ v ČR hromadně osloveny s prosbou o spolupráci. Jediným nezahrnutým byl Středočeský kraj, protože SŠ tohoto kraje se od září 2009 účastnily jiného výzkumu [1]. Ten se zabýval známkami studentů 1. ročníků SŠ z předmětů PřV a byl uskutečňován v tutéž dobu pracovníky Katedry chemie a didaktiky chemie PedF UK a Katedry učitelství a didaktiky bilogie PřF UK pod záštitou Odboru školství a sportu Středočeského kraje.

Vznik příslušných RVP je doprovázen jejich pilotním ověřováním v praxi (MŠMT, 2006). Proto byly zvlášť  osloveny školy účastnící se projektu PILOT S. Projekt Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání, který připravilo MŠMT ve spolupráci s NÚOV, má umožnit SOŠ získat radu a pomoc v NÚOV a přímo i v konzultačních centrech krajů, která budou pro tento účel zřízena. Součástí projektu je i ověřování zavádění RVP OV na vybraných 25 SŠ (NÚOV, 2008). Celkem tak bylo osloveno 24 SOŠ (nechemicky zaměřených) účastnících se projektu Pilot S.

Ze vzorku škol a jejich ŠVP byly vyřazeny opět ty obory, které jsou zaměřeny na přírodovědné vzdělávání (PřV), tedy mají více než 6 vyučovacích hodin týdně věnovaných učivu přírodovědné povahy (viz referát).  Celkově spolupracovalo 63 [2] SOŠ. Počty vyučovacích hodin byly zpracovány z výsledků 85 oborů.

Cíle průzkumu

Cílem sondy v SOŠ bylo zjistit:

 • jaký je v ŠVP jednotlivých oborů počet hodin věnovaných učivu chemické povahy
 • v jakém ročníku je učivo chemické povahy nejčastěji vyučováno
 • v jaké formě se učivu chemické povahy vyučuje
 • jak jsou v ŠVP rozděleny vyučovací hodiny mezi obecnou chemii, anorganickou chemii, organickou chemii a biochemii (popř. vyučují-li se další oblasti)

Cílem průzkumu ve školách účastnících se projektu PILOT S bylo především zjistit zkušenosti a názory učitelů chemie s tvorbou ŠVP a výukou podle něj.

Výsledky průzkumu

Z orientačního průzkumu provedeného mezi SOŠ pro učivo chemické povahy vyplývá, že:

 • je vyučováno v 1. ročníku ve více než 50 % oborů
 • v cca 15 % je vyučováno v 1. a 2. ročníku
 • ve zbylých, již ne tak četných případech, je vyučováno v 1. a 3. ročníku, ve 2. a 3. ročníku, ve všech čtyřech ročnících nebo v 2. pololetí 2. ročníku atd.
 • ve více než 40 % oborů je vyučována pouze 1 vyučovací hodina týdně [3], u oborů s maturitou převažují 2 vyučovací hodiny a u oborů s výučním listem 1 vyučovací hodina
 • přibližně ve 20 % je z důvodu nízkého počtu vyučovacích hodin vyučováno předmětu ZPV (Základy přírodovědného vzdělávání nebo Základy přírodních věd). Vyskytuje se i předmět základy chemie a ekologie [4] apod.
 • učivu obecné chemie je většinou věnováno 18 vyučovacích hodin (maximálně 45, minimálně 5)
 • učivu anorganické chemie je většinou věnováno 13 hodin (maximálně 45, minimálně 6)
 • učivu organické chemie je většinou věnováno 14 hodin (maximálně 60, minimálně 3)
 • učivu biochemie je většinou věnováno 8 hodin (maximálně 30, minimálně 0)

Dále bylo zjištěno, že k uvedeným čtyřem oblastem na některých školách přibývá analytická chemie, laboratorní cvičení nebo makromolekulární chemie a to i při nízké hodinové dotaci.

Učivu obecné chemie je věnováno největší množství vyučovacích hodin, zatímco učivu biochemie nejméně. Tyto výsledky ukazují rozpor mezi skutečnou potřebou chemie v oboru/životě a školní realitou. Příkladem přizpůsobení RVP OV potřebám oboru je např. Střední škola oděvní, služeb a podnikání v Ostravě [5]. Obor kosmetické služby je podpořen zvláštní oblastí chemie, oblastí technicky významné látky. Této oblasti je v ŠVP věnováno 13 vyučovacích hodin.

Zmíněnému integrovanému předmětu základy přírodovědného vzdělávání (ZPV) se vyučuje přibližně ve 20 % SOŠ. Tím se výuka PřV na SOŠ svým pojetím posunuje k předmětu vyučovanému např. ve Švédsku (Naturvetenskap) nebo v anglo-amerických zemích  (Science). Alternativní možností k ZPV je např. zmiňovaný integrovaný předmět základy chemie a ekologie. Na některých SOŠ také dochází k prolnutí základních čtyř oblastí učiva chemické povahy s učivem biologické povahy nebo ekologie.

Jak sami učitelé učiva chemické povahy v SOŠ uvedli, a jak vyplývá z analýzy RVP OV, z časových i dalších důvodů je obtížné výuku vést k výše uvedeným cílům výuky zmiňovaným v RVP OV nebo k nácviku postojů a dovedností. Taktéž klasifikace je značně problematická (Rusek a Pumpr, 2009).

Následují vybrané názory učitelů učiva chemické povahy, ZPV či samotných ředitelů SOŠ [6]:

"Z důvodu tak malého počtu hodin je vyučování chemie neefektivní a nesmyslné."

"U učňů je chemie na učilišti naprosto zbytečná. Jsou to žáci, kteří již na ZŠ z chemie stěží prošli. Znalosti žáků ze ZŠ jsou minimální. Za hodinu týdně nezopakujeme ani základní školu. Takže každé téma probíráme znovu a pokud zbude čas, rozšíříme ho alespoň o kousíček středoškolského učiva."

"Hodinová dotace je nedostatečná pro upevnění a procvičení látky."
"Spokojena nejsem a chemii jsem nucena zestručnit."
"V takové hodinové dotaci je to nezvládnutelné."

Odpovědi účastníků projektu Pilot S:

"Nejedná se o nic nového, rozsah učiva se nemění, spíše klesla úroveň žáků a ze ZŠ nic neumí."
"Je pravdou, že při dvouhodinové dotaci není čas na procvičování, ale v naší škole tento předmět úzce souvisí s technologií, tam se s mnohými pojmy z chemie opět setkají."
"Jak jsem již uvedla, při vypracování ŠVP jsem se musela držet RVP, nemohla jsem nic vynechat."
"V rozsahu dvou hodin týdně je na učivo chemie tak málo času, že se stane, že na konci roku nestihneme probrat některé oblasti. Například na učivo organické chemie vychází asi 5 vyučovacích hodin, což nejde stihnout. Učím organiku více hodin na úkor např. biochemie a ekologie. "

Jak je vidět z obou skupin odpovědí, názory jsou podobné. Potvrzuje se i nízká hodinová dotace na množství učiva.

Závěr

Je na místě poděkovat školám za spolupráci. Jejich seznam je uveden v příloze.

Průzkum doplňuje orientační představu o výuce chemie v SOŠ. Na základě těchto poznatků je např. možné upravit výuku budoucích učitelů na fakultách tak, aby přesněji odrážela edukační realitu SOŠ. Na přípravě učitelů závisí efektivita vzdělávacího procesu. Přirozeně je zapotřebí zkušenost s daným učebním oborem, aby výuka naplňovala nejen potřeby obecné, spojené s každodenním životem, ale i potřeby učebního oboru.

Efektivita vzdělávacího procesu závisí ovšem i na podmínkách, ve kterých ke vzdělávání dochází. Jak je prokázáno průzkumem, obtíže spojené s výukou na SOŠ uvedené v referátu (Rusek a Pumpr, 2009) ve školách přetrvávají a je třeba hledat vhodná řešení.

Z pasáže věnované reakcím samotných učitelů vyplývá potřeba dlouhodobější zkušenosti s výukou podle nového vzdělávacího programu – RVP SOV potažmo ŠVP. Představa o množství a hloubce probraného  učiva v závislosti na aktuálním stavu (např. hodinové dotaci i schopnostech studentů), se podle odpovědí učitelů projektu Pilot S se zkušenostmi mění. Je možné předpokládat, že odpovědi týkající se nedostatečné hodinové dotace a velkého množství učiva, se v pozdějších průzkumech nebudou vyskytovat tak často.

Součástí průzkumu bylo také zjišťování dostupných podpůrných prostředků výuky (sklad chemikálií, dataprojektor, PC učebna apod.), které mají učitelé chemie k dispozici. Tato problematika je rozpracována ve druhém dílu tohoto článku.


[1]Výsledky budou zveřejněny v časopisu Biologie, Chemie, Zeměpis v lednu 2010.

[2] tj. cca 7 % SOŠ v ČR, na nichž je učivo chemické povahy "okrajovým" předmětem, tabulka D 1.3.2 ÚIV

[3]I z analýzy vyučovacích hodin přidělených RVP OV provedené pro potřeby referátu plyne, že na učivo chemické povahy bude na SOŠ nejčastěji přidělena 1 vyučovací hodina za týden (Rusek a Pumpr, 2009).

[4] OA Heroldovy sady, Praha 10

[5] www.ss-ostrava.cz

[6] Z důvodu zachování soukromí učitelů jsou uvedeny jen jejich komentáře, nikoli jména a škola, kde působí

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám