Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Viktoriánská Anglie

Ikona inspirace
Autor: Eva Šidelková
Anotace: Příspěvek je popisem vyučovací hodiny, která předchází tématu Viktoriánská Anglie. Ukazuje žákům, kde všude se dají využít znalosti z hodin dějepisu (proč se učit dějepis). Článek tak rozvíjí čtenářskou gramotnost.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Modernizace společnosti » vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní list
Klíčová slova: čtenářská gramotnost, Viktoriánská Anglie, královna Viktorie, Modrý mauricius

Viktoriánská Anglie I.

Téma hodiny: Vláda královny Viktorie

Ročník: 8. ročník

Čas: 45 minut

Předmět: Dějepis

Cíl hodiny: Žák se studiem textu a spoluprací se spolužáky dobere k potřebným informacím.

Žák si je vědom toho, že znalosti historie můžou sloužit k pochopení současných událostí (nejen historických mezníků a velkých událostí, ale např. i obyčejného článku v novinách).

Čtenářský výstup: 2.2 Nalezení důležitých informací a myšlenek textu a shrnutí, budování celkového porozumění textu

Pomůcky: Pracovní list, obrázek poštovní známky, zeměpisný atlas nebo nástěnná mapa, Slovník cizích slov nebo SSČJ – aby měl každý žák nebo dvojice k dispozici (internet není vhodný, žáci by mohli vyhledat souvislosti, které mají odhalit sami), dvě obálky s texty.

ROZVRŽENÍ HODINY:

Na co se navazuje

Nenavazujeme na předešlou látku, žáci by měli pouze znát informace o tom, že Anglie vlastnila kolonie.

Motivace

Učitel zapíše na tabuli nadpis hodiny – Viktoriánská Anglie a nalepí na tabuli obrázek poštovní známky modrý Mauricius. Vyzve žáky, aby se stali detektivy a odhalili souvislost mezi obrázkem a tématem hodiny.

Text v PL

Žáci čtou článek z bulvárních novin o aukci známky, mělo by je překvapit, že se text nevztahuje k historii. Text obsahuje řadu cizích slov, proto je vyhledávají ve slovníku, pracují metodou INSERT.

Pokud budou tápat, učitel nabídne žákům nápovědu v obálce. Ve dvou obálkách jsou uloženy krátké texty o známce modrý Mauricius. V každé obálce jsou jen dva texty, proto se žáci musí rozdělit do skupin a spolupracovat, aby se dostali k informacím.

Protože spolupracují, mohou také na odpověď přijít společně. (Žáci by měli mít vyplněné odpovědi k textu, není účelem, aby opsali to, co mohli sami najít.)

Doporučuji nechat naprostou volnost v tvoření skupin (Jakýkoli počet žáků ve skupině, celkem skupiny čtyři – na čtyři texty). Je na žácích, zda si texty skupiny po přečtení vymění, nebo jestli si informace vzájemně předají. Způsob práce je na žácích.

Kontrola práce

Nejdřív žáci zkusí vysvětlit svou domněnku, jak souvisí text s tématem Viktoriánské Anglie.

Odpověď – známka, o které se píše v článku, pochází z dob královny Viktorie. Tiskla se na ostrově, který patřil mezi anglické kolonie.

Zkontrolujeme také odpovědi na otázky v textu.

Pokud bude žáky zajímat, kdo je vyobrazen na známce, nebudeme prozrazovat (viz druhá hodina – úvod).

Reflexe

Žáci se zamyslí nad tím, co jim práce v této hodině přinesla.

Smysl této práce byl v tom, aby si žáci uvědomili, jak je důležité znát historii, můžeme se s historickými tématy setkat v dnešní době, dokonce v bulvárních denících.

Také by si také měli z hodiny odnést důležitou dovednost – když budou číst text, kde je nějaká neznámá věc, historická souvislost, je vždy dobré si alespoň základní informace vyhledat, abychom věděli, kam téma zařadit.

Závěrečné slovo

Snažím se ve svých hodinách po malých krůčcích ukazovat (dokazovat) dětem, že je třeba znát alespoň základní mezníky v historii, aby rozuměli článkům, filmům apod. a světu kolem sebe.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc49 kBViktoriánská Anglie PL
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 28. 02. 2020
Zobrazeno: 1681krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠIDELKOVÁ, Eva. Viktoriánská Anglie. Metodický portál: Články [online]. 28. 02. 2020, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVA/22242/VIKTORIANSKA-ANGLIE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 28. 02. 2020 10:34
Text je příkladem, jak osvědčenými postupy aktivizovat žáky při učení se o historických souvislostech. Chybí mi úvaha o tom, proč jsou vybrané souvislosti důležité. Vzhledem ke čtenářské gramotnosti se jedná o postup standardní, známý. Ocenit lze připojený PL, který uvítají hlavně učitelé (nevím, jak děti).
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.