Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona informativni

Projekt CALIBRATE

Autor: Svatava Janoušková
Spoluautor: Miroslava Černochová
Anotace: Projekt CALIBRATE je zaměřen na vývoj, ověřování a využívání nových nástrojů, které umožní sdílení informačního obsahu pro e-learning mezi školami v různých zemích EU.
Klíčová slova: e-learning, Projekt Calibrate, problematika národních kurikul, aktivní slovesa

Projekt CALIBRATE je součástí programů Evropské komise, konkrétně 6. rámcového programu IST, a spolu s dalšími podobnými programy by měl v budoucnu přispět k vytvoření rozsáhlé sítě "European Learning Resource Exchange" umožňující ve velké míře a v různých směrech sdílet obsahy vzdělávání v rámci Evropy. Projekt CALIBRATE navazuje na výsledky jiného významného evropského projektu - CELEBRATE.

Hlavním cílem projektu je vývoj, ověřování a posléze i využívání nových nástrojů, které umožní snadné sdílení, výměnu a hodnocení informačního obsahu pro e-learning mezi školami v různých zemích EU. To vyplývá i z podtitulu projektu "Calibrating e-learning in Schools".

Projekt započal v říjnu 2005 a ukončen má být na konci března roku 2008. Do projektu je zapojena celá řada odborníků z oblasti vzdělávání a z oblasti vývoje a výzkumu ICT z mnoha států Evropy (např. Polska, Maďarska, Rakouska, České republiky, Litvy, Norska, Estonska, Belgie, Finska). V týmu jsou zastoupeni odborníci z ministerstev školství, výzkumných ústavů, univerzit a firem vyvíjejících software.

Projekt je rozdělen do pěti dílčích úkolů (workpackage) WP1-WP5. V rámci úkolu WP1 nazvaném "Semantic interoperability of curricular descriptions of learning resources" ("Zdokonalení sémantické interoperability při popisu učebních zdrojů") se provádí analýza kurikulárních dokumentů čtyř zemí (ČR, Polska, Vlámska, Rakouska) týkajících se učiva matematiky, přírodovědných předmětů a environmentální výchovy. Výsledky získané z této analýzy a metodologie použité k rozboru kurikulárních dokumentů se využívají při vývoji nástrojů a softwarových aplikací pro vyhledávání výukových objektů a zdrojů pro potřeby učitelů pro školní výuku, které vznikají v rámci WP02. V žádném případě se nejedná o srovnávání obsahu a vzdělávacích cílů výše zmíněných předmětů, ale sestavují se mapy klíčových témat (topics) a jejich vazeb na cíle (goals) a činnosti pro žáky a výstupů (activities), jichž se má ve výuce dosáhnout. Metodologie, které se při těchto analýzách využívají, se opírají o ontologický model TGA (Topics-Goals-Activities), o teorie vzdělávacích cílů, mapy témat, mapy kompetencí a knihovny pojmů. Vývoj SW nástrojů pro reprezentaci kurikula bere v úvahu i to, jakým způsobem učitelé potřebují vyhledávat vzdělávací objekty pro svou výuku.

V rámci WP01 při sestavování tematických map a map kompetencí odborníci na problematiku národních kurikul matematiky a přírodních věd z ČR, Polska, Rakouska a Vlámska v součinnosti s ICT odborníky z Norska, Belgie a Rakouska hledali přístupy k tomu, jak dané kurikulum ve vztahu k zamýšleným cílům projektu zpracovat. Vzhledem k významné odlišnosti kurikul šlo o velmi složitou práci, která nakonec vyústila v systém popisu kurikula, které by vyhovovalo všem zúčastněným zemím.

A jak bude tedy kurikulum zpracováno? Základem budou jednak společná témata (tematické okruhy) matematických a přírodovědných kurikul a jednak výkon žáka vyjádřený aktivními slovesy řazenými do určitých systémů. Tento přístup umožní učitelům buď vyhledávat metodickou podporu (vzdělávací zdroje) na základě volených témat nebo s ohledem na definovaný výkon žáka.

Pro mapování kurikula byly ICT firmami vyvinuty dva typy přístupu k softwarovému zpracování kurikula pro výše uvedené účely. Tyto softwarové přístupy byly na posledním setkání odzkoušeny právě odborníky na kurikula matematiky a přírodovědných předmětů a na základě posouzení obou přístupů z hlediska uživatelských vlastností byl jeden typ softwarového zpracování zvolen. Dokončení softwaru představuje také výchozí bod pro workpackage WP2 a WP3, které se týkají jednak vývoje kvalitního softwaru pro vytvoření rozsáhlé sítě "European Learning Resource Exchange", jednak vyvinutí vhodného mechanismu pro výměnu a sdílení úložišť výukových objektů.

V krátkodobém horizontu bude projekt představen učitelům ze stovky vybraných škol sedmi zemí Evropy.

Přínos projektu CALIBRATE pro pedagogický výzkum

Projekt je primárně určen pro učitele, nicméně významně také přispívá k mezinárodní spolupráci v oblasti pedagogického výzkumu. Jak již bylo výše uvedeno, v první etapě projektu se sešli zástupci institucí zabývajících se vzděláváním a tvorbou kurikul z několika evropských zemí. Při diskusích nad jednotlivými kurikuly byla příležitost uvědomit si, jak různě mohou země přistupovat ke vzdělávání v oblasti matematiky a přírodních věd a jaké jsou jejich vzdělávací priority. A nejen to! Opět bylo možno porovnat celkový přístup ke vzdělávání v jednotlivých zemích Evropy. Tato zjištění byla, v období transformace vzdělávání v řadě evropských zemí, velmi cenná - jednak jako inspirace při tvorbě národních kurikul, ale také jako prostor pro zjištění silných a slabých stránek již existujících a fungujících kurikul.

Také mapování kurikul pro vývoj softwarových nástrojů pro učitele přineslo mnoho cenných poznatků. Bylo třeba vymyslet systém, který by vyhovoval uživatelům všech zúčastněných zemí při respektování vzdělávacích odlišností jednotlivých vzdělávacích obsahů, cílů a přístupů k výuce. Jak již bylo uvedeno, tento proces nebyl jednoduchý a vyžadoval mnoho úsilí. Slovník společných témat a výkonů žáků (aktivních sloves organizovaných do systémů) je však nesmírným přínosem, který otevírá nejen možnost pro sdílení učebních materiálů, ale je také například východiskem pro hodnocení těchto oblastí v mezinárodním měřítku nebo vytváření dalších společných výzkumných projektů v oblasti přírodovědného vzdělávání.

V neposlední řadě je sdílení e-learningových materiálů rovněž důležitou bází pro výzkumná pracoviště z hlediska vývoje metodické podpory pro výuku. Na základě posuzování struktury a obsahu e-learningových příspěvků je možné nadále sledovat zahraniční trendy ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů a využívat některých materiálů jako inspirace pro tvorbu metodické podpory pro národní potřeby.

Vývoj ostatních kurikulárních strategií v budoucnosti, změny v kurikulech nebo změny v přístupu ke vzdělávání pak budou sloužit jako vhodné srovnání pro národní kurikulum a umožní reflektovat vlastní silné a slabé stránky, a do budoucna tak mohou dobře napomoci při úpravách vlastních národních kurikul.

Přínos projektu CALIBRATE pro pedagogickou veřejnost

Jak již bylo v úvodu uvedeno, výsledky projektu jsou určeny především učitelům základních a středních škol. Jeho význam v tomto směru je naprosto nesporný. Kromě přístupu k výukovým zdrojům různých zemí souvisejících s obsahem školního vzdělávání si evropští učitelé vyzkouší některé technologie ke sdílení a společné tvorbě výukových materiálů.

V době běžného využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce, v době, kdy jsou učitelé zvyklí hledat metodickou podporu na internetu, je portál, který jim poskytne takovouto širokou podporu, jistě velmi výraznou pomocí ve výuce. Digitální vzdělávací objekty mohou mít na rozdíl od tištěných materiálů rozličnou podobu. Kromě běžných učebních textů nebo pracovních listů je také možné využít pro e-learning různé multimediální lekce (propojení textu s animací, grafikou, schématy, videem), animace, interaktivní modely, zvukové nahrávky, videosekvence se záznamy náročných fyzikálních, chemických nebo biologických experimentů nebo výukové interaktivní hry apod.

Velmi podstatné je, že učitelé budou mít možnost přístupu k materiálům z dalších evropských zemí, které jim umožní získat přehled o tom, co a jakým způsobem se v zahraničí vyučuje, a využívat ověřené v praxi osvědčené cizojazyčné materiály. V době, kdy je kladen velký důraz na jazykovou vybavenost žáků, je tento fakt velkým přínosem. Žáci, ale také učitelé, tak mohou získat širokou slovní zásobu, včetně zásoby specializované, v konkrétních oborech, kterou by v rámci pouhé výuky jazyků získávali jen obtížně.

Portál projektu CALIBRATE však nebude sloužit jen pro vzdělávání žáků, ale ve velké míře také učitelů a dalších členů pedagogické veřejnosti, a to nejen po stránce jazykové. To, že bude široká pedagogická obec moci nahlédnout do stylu výuky v dalších evropských zemí (na základě vlastního posouzení e-learningových příspěvků) a bude moci studovat propojení této výuky s národními kurikuly, je jistě velmi přínosné. Umožní jí to snáze identifikovat kladné i záporné stránky vlastního kurikula a postupů ve výuce, což v budoucnosti může přispět k diskuzi o změnách v národním kurikulu.

Literatura a informační zdroje:
Májek, M. - Hatala, M. - Pelgrum, W. J. - Baumeister, H.-P.: Review Report. Brussels, 18.1. 2007. Interní zpráva projektu.

Citace a použitá literatura:
[1] - calibrate.eun.org/ww/en/pub/calibrate_project/home_page.htm.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 13. 06. 2007
Zobrazeno: 3902krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JANOUŠKOVÁ, Svatava. Projekt CALIBRATE. Metodický portál: Články [online]. 13. 06. 2007, [cit. 2020-02-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZI/1425/PROJEKT-CALIBRATE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.