Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Zátiší jako vztah mezi objekty

Ikona prakticky

Zátiší jako vztah mezi objekty

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Simona Svatošová
Anotace: Reflexe tvůrčí činnosti žáků založené na hledání osobitého přístupu k vnímání, tvorbě a interpretaci zátiší - výběr prostředí a objektů, hledání "obrazu" zátiší, uplatnění objektů v komunikaci, dialog objektů a prostředí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Umění a kultura » 2. stupeň » Výtvarná výchova » interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
 2. základní vzdělávání » Umění a kultura » 2. stupeň » Výtvarná výchova » vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Uvedené v textu
Klíčová slova: zátiší
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
 • Klíčové momenty tvůrčího procesu

1. Uvedení do tématu

Kresba, malba, koláž a jiný druh interpretace "zátiší" je jednou z tradičních výtvarných aktivit, kterou žáci vyvíjejí s počátečním zájmem a zaujetím. Velmi silnou motivací bývá setkání s originálem zátiší v muzeu či galerii, seznámení se s reprodukcemi autora z obrazové publikace nebo promítnutím diapozitivů, videa, DVD.

Pokud zohledním osobní zkušenost, vždy při hodnocení dochází k jisté konfrontaci viděného a jeho interpretace v neprospěch právě originality oné vlastní interpretace. Pokusila jsem se s žáky o několik kroků k ozvláštnění tématu zátiší a jeho rozšíření na komunikační prostředek.

2. Tvůrčí aktivita

Samozřejmým úvodem k aktivitě je nástin historie žánru a představení jedné nebo více reprodukcí některého malíře. Pro prezentaci jsem zvolila videokazetu z cyklu BBC "Impresionisté".

Motivací k úvodní aktivitě byla informace, kterou si žáci zapamatovali - Paul Cézanne si svá zátiší pečlivě připravoval, vybíral jednotlivé kusy ovoce a pracoval velice pomalu. "Předměty pronikají skrze sebe navzájem... žijí dál... nepostižitelným způsobem kolem sebe šíří tajemnou sílu a dorozumívají se pomocí pohledů a slov." (Lamač, M.: Myšlenky moderních malířů. Odeon, 1989)vizuálně obrazná vyjádření;

Očekávané dílčí výstupy:
Žák:

 • interpretuje umělecká
 • porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace VOV;
 • ověřuje komunikační účinky vytvořených VOV v sociálních vztazích.
Zadání úkolu "Zátiší"
Postavení zátiší

Žáci si z předmětů, které mají k dispozici, sami postaví zátiší1 (pracují ve skupinkách po čtyřech). Vybírají si z nabízených konvic, sklenic, přírodnin (vyplavené dřevo, mušle, kameny) aj. Všechny předměty mají tlumené přírodní barvy.

Obr
Přírodniny a různé předměty, ze kterých si žáci vybírají a vytvářejí zátiší

Očekávaný dílčí výstup:

 • žáci vybírají a porovnávají předměty podle tvaru, struktury a barevnosti, na základě vztahů vytvářejí kompozici.
Výtvarná interpretace

Žáci nejprve zpracovávají zátiší jednoduchou kresbou. Snaží se vystihnout tvar, velikost a charakter předmětů, světlo a stín. Nejde o co nejvěrnější zachycení, ale o pochopení základních hmot a vztahů.

Žáci, kteří si vybrali předměty s výraznou texturou a přírodniny, mohou kresbu kombinovat s technikou frotáže2.

Technika:

 • kresba měkkou tužkou, frotáž, pastel.

  Obr

Průběžné hodnocení:

 • žáci si navzájem porovnávají, zda vystihli vztah a tvar.

Očekávaný dílčí výstup:

 • výtvarně obrazové vyjádření, důraz na osobní vyjádření (subjektivita).
Ozvláštnění zátiší - "Zátiší s hračkou"

Žáci si nyní vyberou další předmět, který je svým charakterem naprosto odlišný od předmětů z předchozího zátiší. Lišit se může barvou, materiálem atd. Vybírají si z krabice, ve které jsou různé barevné předměty - hračky.

3. Zadání úkolu - "Ozvláštnění zátiší" - "Příběh"

Žáci pracují v malých skupinách. Každá skupina si zvolí úkol ze dvou nabízených. 

Zakomponujte nový předmět do vašeho zátiší, aby se změnilo, a pojmenujte ho

Po vzájemné dohodě žáci vyberou předmět a zakomponují ho do svého zátiší. Změnu zachytí rychlou kresbou a zdokumentují digitálním fotoaparátem. Během práce se společně domlouvají a hledají název (např. babiččino zátiší, zátiší se ztracenou peněženkou, beruška v zátiší). 

Ozvláštnění zátiší novým předmětem je inspirací pro "příběh", pohádku

Žáci společně ve skupině vyberou "pohádkový" předmět. Stává se součástí zátiší i jejich příběhu. Pracují na společném textu a každý na své kresbě. Vzniká několik variant ilustrace doprovázené textem. Text je součástí vizuálně obrazného vyjádření.

Obr
Ilustrace příběhu s frotáží

Očekávaný dílčí výstup:

 • žák rozlišuje působení VOV v rovině smyslového a subjektivního účinku a symbolického obsahu.

Obr
Práce žáků ve skupince

Obr
Realizace kresby, frotáže a ilustrace předmětu

Hodnocení:

 • žáci si ve skupinách práce navzájem představují, komentují svou práci, interpretují vzniklý příběh.

Očekávaný výstup:

 • žák vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření;
 • užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá metody uplatňované v současném výtvarném umění (kresba, frotáž, fotografie...);
 • ověřuje komunikační účinky samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci.

1 Zátiší - obor malířské, grafické nebo sochařské tvorby zpodobňující nehybné předměty (květiny, ovoce, kuchyňské nádobí) či mrtvá zvířata...
2 Frotáž (fr. Frotter) - setřít, tiskový postup, spočívající na přiložení papíru na jakoukoli reliéfně strukturovanou předlohu a jeho přetírání tužkou, grafitem, křídou apod.


Citace a použitá literatura:
[1] - BALEKA, J. Výtvarné umění - výkladový slovník. Praha: Baleka, J.: Výtvarné umění - výkladový slovník. Praha : Akademia, 1997.  
[2] - LAMAČ, M. Myšlenky moderních malířů. Praha : Odeon, 1989.  
[3] - Videokazeta "Impresionisté", BBC, 1996.  
[4] - [cit. 2009-08-20]. Dostupný z WWW: [www.musee-orsay.fr].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 01. 11. 2006
Zobrazeno: 18293krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SVATOŠOVÁ, Simona. Zátiší jako vztah mezi objekty. Metodický portál: Články [online]. 01. 11. 2006, [cit. 2020-07-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/971/ZATISI-JAKO-VZTAH-MEZI-OBJEKTY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Hana KostkováVloženo: 08. 03. 2017 18:42

Je velice zajímavé, jak se pohled na zátiší mění. Vztah mezi objekty a jejich znázornění je zcela odlišný od toho, kterým staří mistři zobrazovali hmotné bohatství a mnohdy pomíjivých věcí - jídla, květin a vzácného zboží. Potřeba zobrazování se s rozvojem výtvarné výchovy jako součást výuky změnila na komunikační a poznávací prvek. Jak a jakým vyjadřovacím prostředkem je možné vyjádřit vztah věcí k prostoru? Proč je nutné zařadit tuto vědomost a osobní zkušenost do běžného povědomí? Aby si člověk uvědomil vztah věcí v prostoru, i když je jejich viditelnost pozměněna světlem, jeho barvou, materiály, vzdáleností objektu? Zobrazení objektů, jakoby se v prostoru vznášely je u necvičené malby často typické. Jak je něco takového možné, má lidská mysl schopnost si jednotlivé předměty v mysli promítat bez jakýchkoli dalších překážek a až cvičeným okem a rukou je člověk schopen dotvořit obraz tak, aby vyjadřoval vztahy?

Myslím si, že by v takovémto úkolu mohla zaznít pečlivější příprava na samotnou soustředěnou práci. Téma zátiší je k tomu velice vhodné.

Tou je například přípravná kresba "nanečisto", už pouhá možnost si kresbou vyzkoušet, jaký by mohl být výsledek, než získá definitivní podobu je podle mého názoru velice přínosná. Také zkušenost s touto disciplínou jako prezentovatelným dílem - obrazem, estetickým předmětem na vysoké úrovni, byť jde o "pouhou" konvici.

Proto zrovna u zátiší navrhuji i úkol zahrnující výklad o tom, jak staří mistři obraz tvořili: příprava podložky, podkladu, přípravné podkresby, izolace a vrstvení malby, umístění (vyhotovení) rámu. Dají se sehnat i velice levné náhražky. Takto je možné tvorbu zasadit do kontextu materiálního i jinak, než že je mnoho různých materiálů. A umístění objektu vznášejícího se v mysli na hmotnou podložku.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.