Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Výchova k podnikání a podpora ducha podn...

Výchova k podnikání a podpora ducha podnikavosti

Junior Achievement se zabývá rozvíjením podnikavosti u žáků všech stupňů a typů škol. V příspěvku se čtenář seznámí s výukovými předměty a metodami, které organizace uplatňuje. Příspěvek nabízí i několik praktických příkladů. Všechny výukové předměty jsou plně v souladu s RVP ZV a RVP G, naplňují řadu klíčových kompetencí, mají mezioborový charakter a integrují většinu průřezových témat.

V posledních letech vznikla v České republice, na základě požadavků Evropské komise, potřeba zařadit do kurikula všech typů škol vzdělávací strategie, které by pomohly rozvíjet u žáků ducha podnikavosti. Dané problematice se lze věnovat například v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Obsah učiva je možné zařadit do výuky jako uplatnění tematických okruhů stávajících oborů (kterým může být zvýšena hodinová dotace využitím disponibilních hodin), využít projektového vyučování, organizovat besedy nebo exkurze atp. Hodinová dotace ve smyslu navýšení hodin vyčleněných pro tuto vzdělávací oblast není žádná.

V rámci této problematiky jsou u každého žáka rozvíjeny klíčové kompetence. V souvislosti s níže popsanými aktivitami žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření; orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl, riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení (pracovní); kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí (k řešení problémů); využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi (komunikativní); vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty (sociální a personální); chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu (občanské).

Výchovu k podnikavosti je možné integrovat do několika vzdělávacích oborů (obsahově blízkými předměty jsou např. občanská výchova, rodinná výchova, praktické činnosti). Celým tématem profesního a kariérového poradenství se prolínají průřezová témata, konkrétně Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova. Konkrétní realizace kariérového a profesního poradenství záleží přímo na řediteli školy. V rámci tematického plánu může ředitel využít nabídky mnoha externích organizací a poraden. Jednou z možností naplnění vzdělávací oblasti Člověk a svět práce jsou některé vzdělávací projekty neziskové organizace Junior Achievement.

Stručné představení organizace Junior Achievement

Junior Achievement (dále i JA) je mezinárodní nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je poskytovat žákům interaktivní formy ekonomického vzdělávání. Česká pobočka JA byla založena roku 1992 díky panu Tomáši Baťovi. V současné době se kurzů JA, jež probíhají jako součást výuky přímo na školách, účastní 15 500 žáků z celé České republiky.

Junior Achievement zlepšuje praktické ekonomické vzdělání žáků a rozvíjí v nich podnikavost i cílevědomost, aby se v rychle měnícím globálním prostředí dokázali prosadit. Žáci se seznamují se zákonitostmi podnikání a trhu práce, praktickou formou se připravují na svou budoucí kariéru. Aktivity JA rozvíjejí komunikační i prezentační dovednosti, schopnost týmové spolupráce, učí žáky samostatně organizovat a rozhodovat, nést odpovědnost.

Základní principy výukových předmětů Junior Achievement

Škola hrou: ve výuce se uplatňují aktivační metody, důraz je kladen nejen na získání teoretických znalostí, ale především na osvojení praktických dovedností nutných pro uplatnění ve světě práce.

Samostatná i skupinová práce: žáci pracují v týmech, v nichž se učí spolupracovat a zároveň konkurovat ostatním skupinám.

Rozšiřující informace: studijní materiály jsou doplněny tzv. čtením pro obohacení pro domácí samostudium žáků, kteří mají o probíranou látku hlubší zájem.

Komplexní materiály: zahrnují metodické materiály pro učitele, cvičebnice pro žáky, plakáty a hry i materiály v elektronické formě.

Metodika kurzů: je velmi podrobně vypracována. Získané metody mohou učitelé obecně používat i v jiných předmětech. V příručkách jsou také zahrnuty typy a návody, které pomohou vyučujícím připravit žáky na daná témata.

Varianty řešení: většina problémů, s nimiž se žáci při výuce setkávají, má více řešení. Žáci se tak učí konfrontovat a obhajovat své názory před ostatními a rozvíjejí schopnost kompromisu.

Etika: jedním z důležitých cílů všech kurzů je vštěpovat žákům principy etického jednání.

Konzultanti: do výuky jsou dle možnosti zapojováni vedle učitelů také dobrovolní konzultanti z praxe (osoby, které mají s danou problematikou zkušenosti z vlastní profesní činnosti).

Přehled aktuální nabídky výukových předmětů

Učitelům základních škol, víceletých gymnázií a jejich žákům jsou určeny následující kurzy:

Abeceda podnikání
Kurz pro žáky mezi 12 a 13 lety seznamuje účastníky hravou formou se základními pojmy z oblasti organizace a řízení firmy.

Profesní orientace
Cílem kurzu je povzbudit žáky ve věku 13 až 15 let k tomu, aby pochopili význam dalšího vzdělávání pro svůj budoucí život a zaměřili se na volbu svého budoucího povolání.

Základy národního hospodářství
Kurz přibližuje interaktivní formou žákům ve věku 14 až 16 let typy ekonomických systémů, koloběh české ekonomiky a funkci centrální banky v ekonomickém systému ČR.

Program Poznej svoje peníze
Kompletní e-learningová aplikace se zaměřením na problematiku financí a bankovnictví.

Program GBE - Etika v podnikání
Tento program dává žákům možnost diskutovat o etických problémech v podnikaní.


Podrobná charakteristika výukových předmětů nejvhodnějších pro všeobecné vzdělávání

ABECEDA PODNIKÁNÍ

Kurz pro žáky ve věku 12 -14 let. Cílem tohoto kurzu je seznámit žáky základních škol hravou formou se základními pojmy z oblasti podnikání prostřednictvím lekcí rozdělených tematicky do čtyř okruhů:

 • Organizace
 • Management a volba povolání
 • Výroba
 • Marketing
ČASOVÝ ROZVRH VÝUKY

Celková hodinová dotace kurzu Abeceda podnikání je minimálně 8 vyučovacích hodin. Kurz je vyučován v průběhu 4 týdnů vždy jednou týdně po dvě vyučovací hodiny.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

Organizace
Témata: Podnikání, Kolo podnikání
Žáci skupinově plánují konkrétní podnikatelskou činnost a diskutují o rozhodnutích, která musí podnikatel před začátkem podnikání učinit. Dále hovoří o nákladech na podnikání, o podnětech, které lidi vedou k podnikatelské činnosti, seznámí se s pojmy kapitál a společnost.

Management
Témata: Management a manažerská rozhodnutí, Výběr zaměstnanců
Žáci hovoří o tom, kdo to jsou manažeři a o nejdůležitějších manažerských rozhodnutích, jako je např. přijímání nových zaměstnanců. Vyplňují žádost o zaměstnání a prostřednictvím scénky procházejí přijímacím pohovorem s konzultantem. Diskutují též o své budoucí kariéře.

Management a manažerská rozhodnutí, Výběr zaměstnancůŽáci hovoří o tom, kdo to jsou manažeři a o nejdůležitějších manažerských rozhodnutích, jako je např. přijímání nových zaměstnanců. Vyplňují žádost o zaměstnání a prostřednictvím scénky procházejí přijímacím pohovorem s konzultantem. Diskutují též o své budoucí kariéře.

Výroba
Témata: Kusová a hromadná výroba, Výroba a produktivita
Kusová a hromadná výroba a produktivita práce jsou hlavními tématy této lekce. Sami žáci zjišťují výhody hromadné výroby tak, že ve skupinkách montují propisky, výsledky své práce porovnávají a zjišťují tak produktivitu práce. Propisky, které pro tuto aktivitu poskytuje školám Junior Achievement, si děti po dokončení montáže ponechávají.

Marketing
Témata: Stanovení ceny, Reklama
Žáci se učí o základních reklamních strategiích a tuto teorii procvičují tak, že sami vytvářejí reklamu na určitý výrobek. Pravidla osobního prodeje si procvičují v praxi a prostřednictvím scénky se pokoušejí prodat svůj výrobek učiteli nebo konzultantovi.

Materiály
 • Průvodce kurzem pro učitele
 • Obchodní žurnály - žurnály jsou určeny žákům a slouží jako cvičebnice; prostřednictvím scének, článků, obrázků, grafů a vzorových formulářů napomáhají k pochopení vyložené látky
 • Plakáty k jednotlivým tématům
 • Certifikáty - každý žák obdrží po ukončení kurzu certifikát o jeho absolvování
 • Jmenovky
 • Ostatní materiály - propisky, karty s popisem podnikatelské činnosti
Cíle výuky - žáci se dozvědí/naučí
 • Jak podnikání ovlivňuje jejich každodenní život.
 • Co je to podnikání.
 • Co znamenají pojmy "podnikání" a "podnikatel".
 • Jak vytvořit podnikatelský plán.
 • Co znamenají pojmy "trh, kapitál, materiál, lidské zdroje, marketing, směnný obchod, zisk".
 • Vysvětlit pojem "management".
 • Řešit konkrétní manažerská rozhodnutí.
 • Vysvětlit pojem etické jednání a jeho místo v podnikání.
 • Vyjmenovat vlastnosti, na které zaměstnavatelé kladou důraz při výběru zaměstnanců.
 • Vyjmenovat základní požadavky pro absolvování úspěšného přijímacího pohovoru.
 • Vést přijímací pohovor.
 • Co znamenají pojmy "kusová/hromadná výroba" a "montážní linka".
 • Rozpoznat výhody a využití dvou výrobních strategií.
 • Porovnat metodu kusové a hromadné výroby.
 • Spočítat produktivitu práce.
 • Definovat pojmy "produktivita" a "dělba práce".
 • Definovat pojem "marketing" a s ním spojené aktivity.
 • Co při cenové strategii znamená poptávka a nabídka.
 • Některé druhy reklamních strategií.
 • Vytvořit reklamní kampaň nebo propagační leták.

PROFESNÍ ORIENTACE

Kurz pro žáky ve věku 14 - 16 let. Cílem tohoto kurzu je povzbudit žáky 8. - 9. ročníků základních škol k tomu, aby pochopili důležitost vzdělání pro svůj další život a věnovali náležitou pozornost problematice volby povolání. Celý kurz je tematicky rozdělen na čtyři okruhy:

 • Volba povolání
 • Sebehodnocení
 • Mozaika povolání
 • První zaměstnání
ČASOVÝ ROZVRH VÝUKY

Celková hodinová dotace kurzu Profesní orientace je minimálně 8 vyučovacích hodin. Kurz je vyučován v průběhu 4 týdnů vždy jednou týdně po dvě vyučovací hodiny.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

Volba povolání
Témata: Úspěch, Volba povolání
Žáci se seznámí s konzultantem/učitelem a vyrobí si jmenovky na základě diskuse, ve které si vzájemně sdělí některé údaje o sobě. V další diskusi se zaměří na význam slova úspěch a zahrají si stejnojmennou stolní hru.

Sebehodnocení
Témata: Hodnotím - hodnotíš, Moje předpoklady
Žáci se dozvědí, jak by měli provést sebehodnocení a pracovat s hodnocením své osoby provedeným druhými lidmi. Zaměří se především na svoji současnou situaci a sami přijdou s návrhy, jak rozvíjet svoje schopnosti a zájmy.

Mozaika povolání
Témata: Znaky povolání, Karty práce
Žáci se věnují základním požadavkům na povolání a seznamují se s jeho důležitými znaky, které je třeba zvážit před zvolením příslušného povolání. Ve druhé hodině se žáci seznamují s konkrétními profesemi nabízenými v ČR.

První zaměstnání
Témata: Hledám práci, Přijímací pohovor, Pracovní smlouva
Žáci se v první hodině dostanou do situace, kdy již hledají zaměstnání v profesi, kterou si zvolili. Naučí se, jak správně číst inzertní nabídky zaměstnání a vyplňují žádosti o zaměstnání. Ve druhé hodině se věnují problematice přijímacího pohovoru.

Materiály
 • Průvodce kurzem pro učitele
 • Cvičebnice - pro každého žáka, obsahuje formuláře a informace potřebné při aktivitách
 • Úspěch - hrací plány ke hře Úspěch
 • Karty práce - karetní hra na poznávání profesí
 • Plakáty k jednotlivým tématům
 • Certifikáty - každý žák obdrží po ukončení kurzu certifikát o jeho absolvování
 • Jmenovky
Cíle výuky - žáci se dozvědí/naučí
 • Definovat pojem "úspěch" vlastními slovy.
 • Popsat úlohu a hodnotu vzdělání.
 • Definovat pojem "volba povolání".
 • Zamyslet se nad svou profesní orientací.
 • Vyjmenovat některé faktory, které ovlivňují volbu povolání.
 • Provést sebehodnocení.
 • Provést hodnocení druhých.
 • Definovat podněty k dalšímu rozvoji svých schopností a zájmů.
 • Identifikovat své silné stránky, kvalifikační předpoklady a zájmy.
 • Uvést základní požadavky na povolání.
 • Vysvětlit důležitost vzdělání pro jednotlivá povolání.
 • Vysvětlit pojmy "pracovní činnost, pracovní předměty, pracovní prostředky, pracovní prostředí".
 • Přehled o profesích v ČR.
 • Popsat vybraná povolání.
 • Přehled o místech, na kterých lze získat informace o volbě povolání.
 • Identifikovat pracovní příležitosti.
 • Správně chápat a vyhodnotit inzertní nabídky zaměstnání.
 • Připravit žádost o zaměstnání.
 • Rozpoznat vhodný způsob vedení přijímacího pohovoru.
 • Absolvovat přijímací pohovor.
 • Vlastními slovy identifikovat nejdůležitější body přijímacího pohovoru.

POZNEJ SVOJE PENÍZE

Jedná se o interaktivní výukový předmět vyučovaný prostřednictvím e-learningové aplikace s využitím hypertextových odkazů. Aplikace je přístupná uživatelům přes internet.

Vzdělávací cíle
 • Pomoci žákům naučit se nakládat s vlastními finančními prostředky.
 • Rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků potřebné pro orientování se ve světě financí.

Výukový předmět obsahuje následující tematické celky, které jsou zpracovány formou e-learningové aplikace:

 • Vznik a vývoj peněz;
 • Bankovní instituce a jejich funkce;
 • Naše příjmy a výdaje;
 • Moderní platební nástroje;
 • Studentské finance;
 • Životní jistoty a peníze;
 • Hlavní zdroje příjmů.
Rozvíjené klíčové kompetence
 • Kompetence k učení - program klade důraz na rozvíjení vědomostí žáků v oblasti finančního vzdělávání v podobě tzv. "základní finanční gramotnosti"
 • Kompetence k řešení problémů - aktivní přístup k řešení problémů
 • Kompetence sociální a personální - program má za cíl rozvíjet zodpovědné chování žáků, orientaci na etické jednání
 • Kompetence pracovní - program se zaměřuje na rozvoj zručnosti, procvičuje efektivní využívání prostředků moderní komunikační technologie
Materiály
 • Aplikace je přístupná na internetové adrese poznej.jacr.cz nebo přes webovou stránku Junior Achievement

GBE - ETIKA V PODNIKÁNÍ

Global Business Ethics (GBE), neboli Etika v podnikání, poskytuje žákům z celého světa program založený na 12týdenní případové studii. Tento program se zaměřuje na objevování osobních hodnot, rozvíjení charakteru a na etiku v podnikání.

Program je vyučován tradičně dle zásad Junior Achievement. Výuku vedou učitelé, dobrovolníci - podnikatelé z místních firem či výchovní poradci. V rámci kombinace klasické výuky ve třídách a výhod dnešní technologie je žákům přiřazen mezinárodní partner - škola, se kterou komunikují a diskutují o tématu probíraném v daném týdnu.

Probíraná témata:

 • Co je to Etika.
 • Základní hodnoty.
 • Osobní hodnoty.
 • Osobní žebříček hodnot.
 • Hlavní hodnoty v praxi - jak morálně rozhodovat.
 • Nesoulad mezi hodnotami - proč je tak těžké udělat správnou věc.
 • Překážky v cestě ke správnému rozhodování - 4 druhy motivace.
 • Osobní hodnoty a etika v podnikání.
 • Etika v podnikání ve vztahu ke společnosti - tolerance, etika, hodnoty.
 • Podnikání, společnost a svět - 20 skvělých citátů na téma, jak důležité je mít charakter.
 • Proč vaše budoucnost záleží na etice.
 • Etika, kdo jste a kým se stáváte.

Praktická část - ukázky aktivit Junior Achievement
Reklamní strategie a tvorba reklamy (ukázka z kurzu Abeceda podnikání)

Úvod
Žáci se během této aktivity seznámí s důležitým úsekem firemní činnosti, a tou je reklamní strategie. Budou mít příležitost vytvořit si vlastní reklamní kampaň. Současně budou diskutovat o přínosech reklamy pro zákazníka, ale také rizikových faktorech působení reklamy na každého z nás. V probírané problematice se promítne průřezové téma Mediální výchova.

Cíle
Žáci se naučí:

 • rozeznávat druhy reklamních strategií;
 • vytvořit reklamní kampaň nebo leták;
 • poznat přínosy a rizika reklamy.

Diskuse - Reklama (10 minut)
Zeptejte se žáků: "Proč by měla společnost vydávat peníze na reklamu? Jestliže je výrobek kvalitní a prodává se za dobrou cenu, zákazník by ho jistě koupil i bez reklamy."
Firmy se snaží zvyšovat zájem zákazníků o své výrobky a doufají, že se jim podaří podat o svém výrobku správné informace a přesvědčit zákazníky, aby výrobek zakoupili. Firmy věří, že peníze vydané za reklamu zvýší prodej natolik, že budou schopny pokrýt reklamní náklady.

Definice reklamy:
Reklama informuje kupujícího o výrobku/službě pomocí tabulí na veřejných prostranstvích, inzerátů v novinách, časopisech, rádiu nebo televizi.

Aktivita - Rozeznávání reklamních strategií (20 minut)
Nyní ukažte žákům přinesené reklamy z novin nebo časopisů. V průběhu dalšího výkladu požádejte žáky, aby určili u konkrétních reklam jednotlivé strategie jejich vzniku. V této souvislosti je třeba připomenout průřezové téma Mediální výchovy a jeho tematický okruh kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, v jehož rámci mají být žáci vedeni k pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě a k hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením.

Reklamní strategie

Buď jako my
Strategie založená na principu konformity. Povzbuzuje spotřebitele k tomu, aby splynul s davem a byl jako "každý jiný".

Vybráno slavnými lidmi
Založeno na asociaci - strategie, které využívají známé osobnosti, hezké muže nebo krásné ženy, aby jim pomohli prodat výrobek/službu.

Buď jako já
Dobrozdání - svědectví - reklama využívající k prodeji výrobku/služby lidí, kteří jsou odborníky.

Co když ...
Návrh - reklama, která vám nabízí být šťastnější, krásnější apod., pouze když budete vlastnit daný výrobek, např. auto, značkové oblečení.

Buď chytrým nakupujícím
Intelektuální výzva - reklamy, které využívají faktů a čísel.

Pro ty, kteří chtějí to nejlepší
Snobská výzva - reklamy na výrobky používané bohatými.

Další možnosti
Existují mnohé další reklamní strategie a mnoho reklam využívá kombinace již zmíněných strategií.

Závěr
Ukažte žákům opět jednu konkrétní reklamu.
Následující otázky vám pomohou shrnout nové poznatky a udělat závěr aktivity.
"Jakou strategii tato reklama používá? Proč?"
"Jakou skupinu lidí by měla zaujmout právě tato reklama?"
"Může tato reklama někomu pomoci?"
"Může tato reklama někoho poškodit?"

Aktivita - Tvorba reklamy (20 minut)
Řekněte žákům, že nyní zorganizujete ve třídě pět nebo šest reklamních agentur. Rozdělte žáky do skupin maximálně po pěti žácích. Vyberte si předem jeden výrobek nebo službu - např. přehrávač hudby. Vysvětlete žákům, že jejich úkolem bude zvýšit prodej tohoto výrobku pomocí reklamní kampaně v televizi, rádiu nebo časopisech.

Zadání
Každá reklamní agentura by si měla připravit vlastní reklamní strategii buď pro televizi, rozhlas nebo noviny či časopisy. Veďte žáky k tomu, aby použili jednu z probíraných reklamních strategií.

Dejte žákům cca 10 - 15 minut na to, aby vytvořili reklamní kampaň na vybraný výrobek a nechte vypracování celého úkolu zcela v jejich rukou.

Po uplynutí stanovené doby požádejte každou skupinu, aby ostatním prezentovala výsledky svojí práce a předvedla vytvořenou televizní nebo rozhlasovou reklamu (formou scénky) či plakát nebo článek. Tato prezentace by měla obsahovat:

 • předvedení dané reklamy - sehrání scénky, ukázka plakátu apod.;
 • vysvětlení, proč by daná reklama měla zvýšit prodej výrobku;
 • strategii, kterou skupina využila.

Po uskutečnění každé prezentace můžete se žáky diskutovat slabé a silné stránky reklamní kampaně dané skupiny. Na závěr můžete vyhodnotit nejlepší reklamu, vyvěsit ji apod.

Přijímací pohovor (ukázka z kurzu Profesní orientace)

Úvod
Žáci se budou věnovat problematice přijímacího pohovoru. Nejprve se pokusí opravit nevhodný způsob vedení přijímacího pohovoru a poté sehrají několik scének se svými spolužáky.

Cíle
Žáci budou schopni:

 • rozpoznat vhodný způsob vedení přijímacího pohovoru;
 • provést přijímací pohovor;
 • vlastními slovy označit nejdůležitější body přijímacího pohovoru.

Aktivita - Dobrý den, pane Nováku (5 minut)
Dejte žákům 5 minut na přečtení následujícího rozhovoru mezi panem Novákem a slečnou Wernerovou.

Co se opravdu stalo
Při pohovoru zaměstnavatele a uchazeče o zaměstnání většinou rozhovor začíná několika zdvořilostními frázemi o počasí nebo o aktuální situaci. Naše interview začíná v okamžiku, kdy se hovoří o konkrétním zaměstnání.

pan Karel Novák (N) - vedoucí prodejny dřevěných hraček a výrobků
slečna Jana Wernerová (W) - uchazečka o místo

N: "Tak, pojďme se podívat na to, kvůli čemu jste přišla. Jak jistě víte z inzerce naší firmy, hledáme několik nových, schopných lidí na různá místa do nové prodejny dřevěných výrobků Dřeváček. Máte představu, jakou práci byste ráda vykonávala?"
W: "Oh, budu dělat cokoliv."

N: "Dáváte přednost práci v dílně, kde byste se podílela na výrobě hraček a dalších produktů, nebo byste raději pracovala na prodejně jako pokladní či prodavačka?"
W: "Vy máte vlastní dílnu na výrobu dřevěných věcí? To je skvělé. Tak třeba tam bych chtěla pracovat."

N: "Takže Vy byste se chtěla věnovat výrobě v dílně?"
W: "Hm, a která práce je více placená?"

N: "Všichni noví zaměstnanci ve zkušební době mají stejný plat, takže to není v tento moment nejdůležitější ..."
W: (SKOČÍ MU DO ŘEČI) "Počkejte, to mě moc zajímá!"

N: "Ano, to věřím. Jaké máte zkušenosti z předchozích zaměstnání?"
W: "Počítá se roznášení novin?"

N: "Samozřejmě! Povězte mi o této práci."
W: (VÁHÁ) "Co chcete vědět?"

N: "Kdy jste pracovala?"
W: "Dopoledne."

N: "A jak dlouho jste roznášela noviny?"
W: "Měsíc."

N: "Aha. Bavilo vás doručovat lidem jejich tisk a časopisy?"
W: "No, jenom jsem si nemohla zvyknout na to ranní vstávání, víte. Zvlášť po nějakém večírku, vždyť to znáte, ne? Bylo to prostě, no víte, jednoduše těžký přinutit se druhý den ráno vstát a jít."

N: "Myslím, že Vám rozumím ..."
W: (SKOČÍ MU DO ŘEČI) "A potom jsem se taky nepohodla se svým šéfem. On byl pes, víte? Například mi klidně zavolal, aby mě zkontroloval, jestli jsem roznesla všechny noviny. Prý si lidé stěžovali, že nic nenašli ve schránce. Byl prostě neférový, chápete?"

N: "Dobře, ale zpátky k našemu obchodu. Povězte mi, jde Vám dobře matematika?"
W: "Ne úplně. Zvláště zlomky nebo algebra. Vždycky si říkám, kdo, proboha, potřebuje všechny ty matematický věci?"

N: "Možná, ale mi zaměstnáváme mnoho lidí, kteří pracují s penězi, a proto očekáváme jistou znalost matematiky."
W: (NADŠENĚ) "Ale ano, peníze, to je jiné. S penězi to umím."

N: "Aha, v našem podniku Dřeváček prosazujeme filosofii profesního růstu uvnitř firmy. Znamená to, že mnoho našich předních vedoucích pracovníků začínalo u výroby v dílně např. před deseti lety. Jaké máte cíle Vy?"
W: "Já chci práci teď. Copak můžu vědět, co budu chtít za deset let? To je dost dlouhá doba, že?"

N: "Také byste měla vědět, že podporujeme naše zaměstnance v dalším vzdělávání a osobnostním růstu. Nabízíme jim vzdělávací kurzy a večerní školu ve spolupráci s místní vysokou školou."
W: "Já se opravdu zajímám o práci na teď. Nikdy jsem nepřemýšlela o další škole."

N: "Tak to je vše, na co jsem se chtěl zeptat. Chtěla byste se ještě Vy na něco zeptat nebo něco dodat, než ukončíme naše setkání?"
W: "Jo. Dostanu tu práci?"

Co se mělo stát (5 minut)
Rozdělte žáky do dvojic a požádejte je, aby vypracovali následující úkol:
Zamyslete se nad přečteným rozhovorem a poté označte v textu místa, která se vám nelíbí, která nepovažujete za vhodnou součást přijímacího pohovoru. Na volný list papíru se pokuste napravit chyby slečny Wernerové tak, jak si myslíte, že by měl správně vypadat přijímací pohovor.
Myslíte si, že slečna Wernerová obstála u přijímacího pohovoru a získala zaměstnání?

Diskuse - Co se mělo stát (10 minut)
Zeptejte se žáků:

 • Dokázali byste říci, co jste si právě přečetli?
 • O čem si pan Novák a slečna Wernerová povídají?
 • O co jde slečně Wernerové?
 • O co jde panu Novákovi?

Vysvětlete žákům, že toto je tzv. přijímací pohovor. Zeptejte se žáků, proč se asi takový pohovor uskutečňuje. Upozorněte je, že stejně tak jako úprava a vhled psaného životopisu i osobní kontakt je velice důležitý v posuzování vhodného kandidáta na volné pracovní místo.

Přijímací pohovor - definice:
Přijímací pohovor je rozhovor zaměstnavatele s uchazečem o zaměstnání.

Přijímací pohovor - aktivita (15 minut)
Požádejte žáky, aby se ve skupinkách po 2 - 4 žácích vžili do situace:

 • Zaměstnavatele a vytvořili seznam otázek, které by položili uchazeči o zaměstnání.
 • Uchazeči o zaměstnání vytvořili seznam otázek, které by položili zaměstnavateli.

Dejte žákům 5 minut na vytvoření obou seznamů a poté, co všechny skupiny dokončí oba dva seznamy, společně diskutujte s celou třídou. Pokuste se vytřídit za vzniklých otázek přibližně 5 - 6 těch, které budete používat v následujícím přijímacím pohovoru.

Např. uchazečům o zaměstnání by žáci mohli pokládat následující otázky:

 • Jméno, adresa ...?
 • Máte již nějakou pracovní zkušenost?
 • Jaké zkušenosti si s sebou přinášíte ze školy?
 • Proč se zajímáte o tuto práci?
 • Co víte o naší firmě?
 • Proč si myslíte, že právě Vy jste nejlepším uchazečem o toto pracovní místo?

Uchazeč by se mohl ptát na:

 • pracovní podmínky;
 • možnost pracovního nástupu;
 • práce přesčas;
 • sociální výhody;
 • plat.

Výsledky společné diskuse zaznamenejte na tabuli.

Rozdělte žáky do 3 - 4členných skupin a požádejte skupinu, aby ze svého středu určila jednoho žáka, který bude pověřen sehráním role.

Jeden žák bude vždy představovat uchazeče o zaměstnání a jeden žák zaměstnavatele. Účelem scénky je ukázat, jak se má či nemá uchazeč v průběhu přijímacího pohovoru chovat.

Některé skupiny mohou mít za úkol zinscenovat špatné interview a některé skupiny dobré interview. Velmi dobře funguje, jestliže nejprve učitel s jedním žákem předvedou předem připravený špatný přijímací pohovor, po jehož skončení žáci s velkým zájmem opravují jejich chyby. Takto provedená scénka je mezi žáky velmi oblíbená.

Přijímací pohovor - doporučení:

 • věřte si a prezentujte se, jak nejlépe dovedete, usmívejte se;
 • podání ruky by mělo být sebevědomé a přátelské;
 • uklidněte se a zbavte se pocitů nervozity;
 • nepomlouvejte bývalé zaměstnavatele ani práci;
 • udržujte přátelskou úroveň rozhovoru;
 • myslete předtím, než něco řeknete;
 • odpovídejte upřímně;
 • ptejte se;
 • dívejte se druhému do očí, když hovoříte, také když hovoří druhá strana;
 • odpovídejte celými větami - ne pouze ano či ne;
 • ukažte zájem o nabízenou práci i o firmu;
 • zeptejte se na možnosti zvyšování kvalifikace a dalšího vzdělávání, nehovořte o penězích a dalších výhodách hned na začátku (přesto byste se měli informovat ve vhodnou chvíli, pokud tuto informaci postrádáte);
 • prodejte sebe sama a své kvality;
 • nežvýkejte;
 • mluvte jasně a spisovně;
 • rozlučte se zdvořile.

Obr.
1. Obr.

 

Obr.
2. Obr.

 

Obr.
3. Obr.

 

 

 


Závěr

Na základních školách a gymnáziích se často setkáváme se situací, že se profesnímu a kariérovému poradenství věnuje pouze málo pozornosti. Například předmět Volba povolání na základních školách často učí výchovní poradci, kteří nejsou dostatečně proškoleni či seznámeni s momentální situací na trhu práce. Danou situaci může řešit vedení škol spoluprací s různými organizacemi či poradnami, kde působí zkušení lektoři a školitelé. Tyto organizace mohou školám nabídnout nejenom kvalifikované konzultanty, kteří se zaměřují konkrétně na určitou problematiku, ale i mnoho výukových a vzdělávacích metod, které pomohou žákům atraktivní formou orientovat se v profesním životě.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek