Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Průběh vzdělávání žáků a studentů - charakteristika...

Ikona teoreticky

Průběh vzdělávání žáků a studentů - charakteristika oblasti

Ikona odbornost
Autor: Hana Žufanová
Anotace: Jaké cíle si lze stanovit a které nástroje je vhodné tvořit a použít.
Téma příspěvku:Autoevaluace školy
Klíčová slova: autoevaluace
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Průběh vzdělávání je stěžejní částí vzdělávacího procesu, která rozhoduje o tom, zda bude dosaženo cílů vzdělávání. Za vlastní hodnocení školy nelze považovat takové, které by se nezabývalo alespoň stručně průběhem vzdělávání realizovaného školou. Tato oblast činnosti školy je zásadní činností zajišťovanou školou a velmi úzce je propojena se všemi oblastmi vzdělávání. Tvorba školních vzdělávacích programů a jejich naplnění v praxi dává této oblasti další nové dimenze a lze jednoznačně říci, že změna v průběhu vzdělávání je nejdůležitějším cílem celé reformy vzdělávání.

Velmi důležité je si uvědomit, že převážná většina ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a navazujících vyhlášek pro jednotlivá vzdělávání říká, jak má vzdělávání v širších souvislostech probíhat. Význam této oblasti jako součásti vlastního hodnocení ukazují následující souvislosti:

 1. § 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. - vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí;
 2. § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. - Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů;
 3. § 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení - vlastní hodnocení je vždy zaměřeno na posouzení, jakým způsobem škola plní cíle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech;
 4. § 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 15/2005 Sb. - hlavní oblasti vlastního hodnocení školy je vždy průběh vzdělávání.

Pro hodnocení průběhu vzdělávání je velmi důležitá vazba na cíle vzdělávání stanovené vzdělávací politikou, tj. na:

 • cíle stanovené právními předpisy pro oblast vzdělávání (školský zákon), rámcovými vzdělávacími programy a jejich následné vymezení ve školním vzdělávacím programu;
 • podmínky vzdělávání vytyčené v rámcových vzdělávacích programech a právních předpisech;
 • školou dosahované výsledky vzdělávání;
 • spolupráci školy se sociálními a dalšími partnery;
 • kvalitu a způsob řídící práce vedoucích pracovníků školy.

Předchozí odstavec ukazuje, že oblast činnosti školy označovaná jako průběh vzdělávání je velmi úzce propojena s dalšími činnostmi zajišťovanými školou a vazba např. na oblast řídící práce vedoucích pracovníků školy je tak těsná, že nelze jednoznačně říci, o které oblasti se právě hovoří. Pro zpracování oblasti vlastního hodnocení stanovené § 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 15/2005 Sb. je vhodné následující vydefinování průběhu:

Průběh vzdělávání je nastavení a realizace vzdělávací činnosti školy vedoucí k dosažení stanovených cílů, především pak těch, kteří se na této činnosti podílejí.

Obecné cíle vzdělávání jsou stanoveny zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, promítají se do rámcových vzdělávacích programů, které specifikují klíčové kompetence, kterých mají žáci vzděláváním dosáhnout. Ve školním vzdělávacím programu by měly být cíle specifikovány až na úroveň rozpracovaných očekávaných výstupů, které musí být formulovány tak, aby splňovaly pravidlo SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-related).

Podklady pro zpracování vlastního hodnocení oblasti průběhu vzdělávání lze získat:

 1. přímým pozorováním (realizovaným vedoucími pracovníky školy, vedoucími metodických orgánů i učiteli navzájem);
 2. rozhovorem (s učiteli, žáky, rodiči);
 3. z následující dokumentace školy:
  • hospitační záznamy;
  • záznamy (z pohospitačních rozhovorů, o přijímaných opatřeních);
  • zpracování a následná práce s výsledky žákovských výstupů (např. písemných prací, činností žáků dovednostního charakteru);
  • tematických plánů učiva;
  • výstupy z žákovských projektů;
  • žákovské práce;
  • dotazníky (pro žáky, rodiče, učitele);
  • zápisy (z jednání metodických orgánů, z třídních schůzek);
  • řád školy;
  • hodnocení žáků.

Pro průběh vzdělávání školy i jednotlivých pracovníků školy platí PDCA cyklus (Plan - Do - Check - Action). Pokud není tento cyklus naplňován, pak není zaručeno, že vše probíhá tak, jak má, a že práce směřuje k dosažení stanovených cílů. Průběh vzdělávání začíná plánováním, pokračuje realizací plánů, následuje ověření, zda je záměrů dosahováno, a končí stanovením opatření ke zkvalitnění nebo nápravě, což se vlastně promítne do nového zpracování plánů a nastartuje další PDCA cyklus. PDCA cyklus je realizován v různých úrovních, vše obsahující úroveň je úroveň školy (základním dokumentem je ŠVP), nižší je úroveň metodických orgánů (jednotlivé oblasti vzdělávání v ŠVP) a nejnižší je úroveň jednotlivých učitelů (tematické plány učiva, přípravy na jednotlivé vyučovací jednotky).

Velmi důležitým dokumentem jsou funkčně zpracované tematické plány učiva, tj. ty, které kromě "látky" jednotlivých hodin obsahují také informace o potřebných materiálních podmínkách pro realizaci obsahu, o vhodných metodách a formách výuky a dalších vhodných doplňujících aktivitách či úpravách. Tento dokument lze považovat za základní dokument, který vypovídá o průběhu vzdělávání. Takový "živý" plán, se kterým učitel soustavně pracuje, může zároveň plnit funkci přípravy na jednotlivé vyučovací hodiny, vnitřnímu i vnějšímu kontrolnímu orgánu ukazuje, že je realizován. Učitel by si měl postupně vytvořit "portfolio" obsahující tematické plány učiva, zadání písemných prací, sady otázek a materiálů pro upevňování a ověřování poznatků a dovedností žáků, projekty, materiály z absolvovaného dalšího vzdělávání atd. Toto portfolio mu usnadní jeho práci a umožní mu ji rozvíjet a zkvalitňovat.

Nedílnou součástí průběhu vzdělávání jsou i pravidla klasifikace a hodnocení žáků (stanovená na úrovni školy, jejich aplikace a specifikace na úrovni jednotlivých učitelů).

Průběh vzdělávání je na dobré úrovni, pokud se všichni pracovníci školy ztotožní s následujícími výroky:

 1. Školou poskytované vzdělávání je služba.
 2. Vlastní hodnocení školy začíná vlastním hodnocením práce každého učitele.
 3. Vzdělávací práce školy na všech úrovních je neustále se opakující PDCA cyklus.
 4. Přímá vyučovací povinnost není totéž co pracovní doba.
 5. Pracovní dobu pro všechny státní zaměstnance, tedy i učitele stanovuje zákoník práce.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 20. 10. 2006
Zobrazeno: 5504krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŽUFANOVÁ, . Průběh vzdělávání žáků a studentů - charakteristika oblasti. Metodický portál: Články [online]. 20. 10. 2006, [cit. 2020-08-14]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/947/PRUBEH-VZDELAVANI-ZAKU-A-STUDENTU---CHARAKTERISTIKA-OBLASTI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.