Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Literatura k hodnocení žáků

Literatura k hodnocení žáků

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor VÚP Praha
Vzhledem k tomu, že se problematika hodnocení za posledních 15 let velmi změnila, neuvádíme v seznamu u nás dostupné literatury tituly vydané před rokem 1990. Seznam budeme průběžně aktualizovat.

Vzhledem k tomu, že se problematika hodnocení za posledních 15 let velmi změnila, neuvádíme v seznamu u nás dostupné literatury tituly vydané před rokem 1990. Seznam budeme průběžně aktualizovat.

Bloom, B; Hastings J, T; Madhaus G. F.: Handbook on Formative and Summative Evaluation on Student Learning. New York: McGraw Hill, 1971.
Cangelosi, J. S.: Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 1994.
Čapek, R.: Odměny a tresty ve školní praxi. Praha: Grada 2008.
Číhalová, E., Mayer, I.: Klasifikace a slovní hodnocení, Praha: Agentura STROM 1997.
Formative Assessment. Paris: OECD, 2005.
Chobotová, H., Rubešová, J., Žáková, M.: Hodnocení a klasifikace žáků, Praha: VÚP 1992.
Kalhous, Z.; Obst, O. a kol.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.
Kohoutek, R.: Metoda pozorování a hodnocení žáka. Brno: Cerm, 1997.
Kolář, Z., Navrátil, S. - Šikulová, R.: Školní hodnocení a jeho současné problémy. Ústí nad Labem: PedF UJEP, 1998.
Kolář, Z., Šikulová, R.: Hodnocení žáků, Praha: Grada, 2005.
Košťálová, H., Miková, Š, Stang, J.: Školní hodnocení žáků a studentů sezaměřením na slovní hodnocení. Praha: Portál 2008.
Kovařovic, J.: Evaluace v práci školy. In Walterová, E. a kol. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: Paido, 2004, s. 403 - 426.
Kratochvíl, M.: Párové vyučování a učení jako prostředek ke zvýšení efektivity vyučování. Kontrola, zkoušení a hodnocení ve školní praxi. Liberec, PedF TU Liberec, 1998.
Nováčková, J.: Přednosti a rizika různých forem hodnocení žáka. Učitelské listy, roč. 12, č. 8., 2005.
Pavelková, I.: Motivace žáků k učení: perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. (Zkušenosti z praxe ZŠ). Praha: Pedf UK, 2002.
Schimunek, F.: Slovní hodnocení žáků, Praha: Portál 1994.
Slavík, J.: Hodnocení v současné škole, Praha, Portál 1999.
Slovní hodnocení na 2. stupni ZŠ. Praha: Raabe, 2006.
Stará, J. a kol. (ed.): Slovní hodnocení na 1. stupni ZŠ. Praha: Raabe, 2006.
Starý, K.: Formativní hodnocení ve školní výuce. In Greger, D.; Ježková, V. Školní vzdělávání: zahraniční trendy a inspirace. Praha: Karolinum, 2006.
Starý, K.: Formativní hodnocení vzhledem k aktuálním otázkám kurikulární reformy. In Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání. Sborník příspěvků z XIII. konference ČAPV. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005a, s. 279-282.
Starý, K.: Formativní hodnocení. Zpráva o mezinárodním semináři OECD. Pedagogika, 2005b, roč. 55, č. 4, s. 394-396.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám