Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Olomouc - srdce Hané

Olomouc - srdce Hané

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Lenka Chytilová
Vzdělávací program v Lanovém centru PROUD Olomouc pod názvem Olomouc - srdce Hané je zaměřený na poznání historických památek města Olomouce formou zážitkové pedagogiky.

Program je určený pro třídy 1. stupně základních škol olomouckého regionu a je koncipovaný jako součást školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání.

Program je realizován formou strategické hry (3,5 hod), která se skládá z jednotlivých částí, během kterých mají žáci za úkol poskládat plán centra města Olomouce, získat "poztrácené" památky města (zavěšené na lanových překážkách), umístit je na správné místo plánu a na konci získané památky prezentovat ostatním.

Vlastní strukturovaný popis činnosti:

 • Únor až duben 2006 - příprava projektu ve spolupráci s pedagogickým sborem ZŠ Droždín;
 • Duben 2006 - materiální zajištění projektu (tvorba ortofotomapy, tisk popisů památek, tvorba památek apod.);
 • Květen 2006
  • školení instruktorů Lanového centra PROUD pro potřeby projektu,
  • realizace programu v Lanovém centru PROUD;
 • Červen 2006 - vyhodnocení projektu a sepsání závěrečné zprávy.
1. Úvod

Současná vzdělávací politika v České republice vychází z přesvědčení, že člověk se musí vzdělávat po celý život a že by měl mít zájem na svém vzdělávání, učení i vědění, které mu umožňuje dokonalejší a bohatší interakci se světem. Jedním z nejdůležitějších prostředí, ve kterém dochází k výchově a vzdělávání je škola. Škola, která je zodpovědná za výchovu a vzdělání celé osobnosti zahrnující osobnostní rozvoj jako součást kurikula (občanská výchova, zdravotní a tělesná výchova, náboženská výchova a další) a prostřednictvím mimoškolních aktivit (školní kroužky, sportovní kluby, kempy apod.) jako společník moderního kurikula.

Ve vzdělávacím obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV) je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí.

Pořádání programů pro školy naplňující klíčové kompetence a využívající prvky zážitkové pedagogiky má nezastupitelnou roli při sebepoznání, rozvoji komunikace, týmové spolupráce a tvořivosti (Anderson, Schleien, McAvoy, & Lais, n. d.; Benard, B. & Marshall, K., 2001; Higgins & Nicol 2002; Neil, 2000 a další). Tento způsob vzdělávání a výchovy můžeme považovat za moderní metodu využívající prožitek, zážitek a dobrodružství ve všech vzdělávacích oblastech. Zážitková pedagogika je koncepce užívající jako prostředek autentický prožitek, se kterým dále pracuje, ve smyslu vyvolání budoucích výchovných změn jedince. Hlavní cílovou kategorií zážitkové pedagogiky je všestranný rozvoj osobnosti na základě uvědomění si vlastního prožívání, protože jedině takový člověk je schopen neustálé adaptace na neustálý proud podnětů z okolního prostředí (globalizace, informatizace...).

Součástí programů v Lanovém centru PROUD jsou hry, které mohou být průpravou na zvládání složitých životních situací. Tyto činnosti působí významně na sféru emocionální a psychickou, dovedou ovlivnit postoje a pocity účastníků, obohacují je o zážitky a nové zkušenosti, pomáhají zvyšovat důvěru a sebehodnocení, jsou významným prostředkem rozvíjejícím sociální vztahy, podporují komunikaci a spolupráci, rozvíjejí psychomotoriku, tělesné schopnosti a zvyšují tělesnou kondici (Neumana, 1998). Ve hře se člověk setkává s různými situacemi, se kterými v běžném životě mnohdy zápasí. Má možnost získat zkušenost, jak v podobných situacích jednat. Výhodou her je, že i velmi náročné programy jsou relativně bezpečné oproti skutečnosti, protože jsou zajišťovány zkušenými instruktory. Navíc hra je omezena v čase a je možné z ní kdykoliv vystoupit. Důležité je, že člověk postavený před nějaký problém musí jednat nebo alespoň zaujmout nějaký postoj k dané situaci. Ať výzvu danou úkolem přijme či ne, vždy se dostává do konfrontace s ostatními členy skupiny, kteří poskytují bohatou zpětnou vazbu. Stejně tak má možnost uvědomit si své reakce ve vypjatých situacích, které bývají často nečekaně překvapivé a umožňují mu nahlédnout hlouběji do svého já.

Obrázek
1. Obrázek

Specifickým prvkem těchto programů je dobrodružství v podobě vysokých lanových překážek, při kterém je výsledek dané zkušenosti nejistý, existuje více řešení a může obsahovat psychické, emoční, sociální a další subjektivní rizika. Přímá účast na události vyžaduje použití svých schopností k tomu, abychom čelili vlastnímu strachu z rizika a řešení nepředvídatelného výsledku. V souladu s těmito výzvami a postupným uvědomování si limit svých schopností se velkou částí učíme o vztazích s ostatními, ale i sami k sobě (Priest, 2004).

2. Charakteristika projektu

Projekt Olomouc - srdce Hané byl vytvořen jako součást Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Droždín (dále ŠVP ZV) a byl podpořen Primátorem města Olomouce. Program navazoval na pilotní projekt Doplujeme, i když cesta je daleká..., který byl realizován dne 25. května 2005 v Lanovém centru PROUD v Olomouci za účasti žáků 1. až 5. tříd ze ZŠ Droždín.

Jednodenní výukový projekt pro žáky od 1. do 5. ročníku málotřídní školy v Droždíně, zaměřený především na poznání pamětihodností města Olomouce, na rozvoj spolupráce dětí prostřednictvím společných zážitků, poznávání vlastních možností, posilování důvěry a sebedůvěry, prohloubení zodpovědnosti za sebe a ostatní. Programu o časové dotaci 210 minut se zúčastnilo 56 žáků, šest pedagogů školy a sedm instruktorů Lanového centra PROUD.

Projekt byl uskutečněn dne 19. května 2006 v Lanovém centru PROUD v Olomouci a byl součástí celoroční motivace Olomouc - srdce Hané s výrazným zaměřením na oblast Člověk a jeho svět.

3. Struktura programu

Strategická hra Olomouc srdce Hané byla motivována historií města Olomouc. Před příchodem do lanového centra žáci absolvovali jednodenní prohlídku města Olomouce s doprovodným popisem historie a jednotlivých památek. Libreto programu znělo: "V průběhu archeologických vykopávek byla objevena část plánu centra města Olomouce. Droždínská škola byla vybrána pro získání zbývajících částí plánu. Po nalezení a přiložení všech částí k sobě vznikne velký plán centra města Olomouce, ze kterého se však památky (budovy, kostely, sloupy, kašny...) poztrácely. Dalším úkolem žáků je tak najít určené památky a umístit je na správné místo plánu..."

Hra se skládala z jednotlivých programových částí, které na sebe logicky navazovaly a vytvářely tak celistvou dramaturgii programu:

 • Úvod (10 min)
  Příchod žáků do areálu lanového centra a motivace formou otázek - co všechno žáci vědí o městě Olomouc. Seznámení s instruktory (průvodci) a s pravidly strategické hry. Úvodní část byla zakončena slovy: "...v průběhu archeologických vykopávek byla objevena část plánu centra města Olomouce. Vaše škola byla vybrána pro nalezení zbývajících částí...".

 • Hledání plánu města (20 min)
  Krátká skupinová aktivita nazývaná "icebreaker", nebo-li "prolamovač ledů" mezi žáky, byla zařazena na začátek programu s cílem upevnit vztahy ve skupině, pomoci k větší otevřenosti a ochotě nahlédnout na sebe i ostatní z jiných úhlů pohledů než v běžném školním prostředí a navodit tu správnou atmosféru pro další, již náročnější aktivity (především kompetence sociální a personální, komunikativní).

  Žáci byli v průběhu krátké aktivity rozděleni do několika skupin. V každé skupině byli zastoupeni žáci z každého ročníku a jeden z učitelů s cílem podpořit vztahy a spolupráci ve škole. Splněním úkolu získala každá skupina část plánu města, které následně složili dohromady (jako puzzle).

  Obrázek
  2. Obrázek

 • Nízké lanové překážky (25 min)
  "Nízká lana" nabízejí prostor k překonávání nezvyklých překážek jak pro jednotlivce za podpory ostatních, tak i pro celé skupiny. Tvořivý přístup k překonávání překážek a vzájemná spolupráce ve skupině jsou důležitými předpoklady k jejich úspěšnému zvládnutí. Zároveň jsou nízká lana velmi specifická - překážky jsou postaveny ze speciálních lan a dalšího materiálu a jsou umístěny do 1,5 m nad zemí. Zdolávání různě obtížných lanových překážek vyžaduje odvahu, důvtip, spolupráci a rovnováhu. Nízká lana jsou také určitým předstupněm vysokých lanových překážek, kdy žáci mají možnost často poprvé přijít do styku s lezeckým materiálem a vyzkoušet si manipulaci s ním.
  Tato část programu byla uvedena motivačním příběhem: "...plán města již máte kompletní a také víte, které památky máte za úkol najít. Ztracené pamětihodnosti vítr zavál na vysoké lanové překážky, jejichž zdolávání můžete vymyslet a nacvičit v nízkých výškách...". Žáci pak po skupinkách překonávali jednotlivé překážky. Zdolávání lanových překážek se rozvíjeli zejména kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní.

  Obrázek
  3. Obrázek

 • Oblékání úvazků a nácvik jištění učitelů (25 min)
  Žáci i učitelé se za pomoci instruktorů oblékli do celotělových úvazků a přemístili se ke cvičné stěně (trenažér), kde instruktor naučil učitele jistit (top rope). Žáci zdolávali cvičnou stěnu, učili se důvěřovat jištění a postupně si zvykali na pobyt ve vyšších výškách (do 3 m). V této části byl kladen důraz na funkci záložního jističe, kterými byli dva až tři žáci stojící za hlavním jističem (učitelem, instruktorem). U žáků se tak přirozeně rozvíjela odpovědnost za své jednání, spolupráce a komunikace v týmu.

  Obrázek
  4. Obrázek

 • Vysoké lanové překážky (85 min)
  Při programu na "vysokých lanech" se účastník pohybuje po lanových překážkách postavených ve výšce 8 m nad zemí, které překonává individuálně za asistence jističů stojících pod překážkou. Vysoké lanové překážky jsou osobní výzvou (dobrodružstvím) a jejich zdolávání podněcuje odvahu, pocit sounáležitosti ke skupině a pocit zodpovědnosti jako člena skupiny.

  Obrázek
  5. Obrázek
  Tato část byla uvedena motivačním příběhem: "...stojíte v místě, kam vítr hledané památky zavál. Přichází vaše chvíle. Máte možnost je získat po prokázání vaší šikovnosti a obratnosti...". Skupinky žáků si vylosovali památku, kterou měli získat překonáním vysoké překážky, na které byla zavěšena. Žáci si tak museli dohodnout vlastní strategii překonávání překážek k získání hledaných památek. Na každé překážce bylo možné získat polovinu pamětihodnosti. Každou získanou památku pak skupina umístila na správné místo plánu Olomouce, který byl umístěn na travnaté ploše uprostřed areálu lanového centra. Ke každé památce byla také vytvořena krátká anotace, kterou si skupina o památce přečetla a snažila se zapamatovat co nejvíce informací. Na konci programu byl prostor pro jejich prezentaci.
  Obrázek
  6. Obrázek

 • Vyhodnocení a zpětná vazba (30 min)
  Po doplnění všech hledaných památek na plán města Olomouce proběhla jejich krátká prezentace po skupinách. Žáci tak měli možnost ujasnit si a zapamatovat významné historické souvislosti města Olomouce a získat základy orientace v mapě centrální (historické) části města. Žáci přitom rozvíjeli své orientační schopnosti a představivost a zážitkovou formou se učili o významných stavbách a historických momentech svého bydliště.

  Po skončení programu následovala zpětná vazba formou "review". Instruktoři společně s učiteli a žáky diskutovali o průběhu programu. Diskuse byla zaměřena na vlastní prožívání žáků, na komunikaci a spolupráci ve skupině, na metody řešení problémů a na dodržování pravidel hry. Součástí programu bylo také předání Certifikátů města Olomouce každému zúčastněnému žákovi a ředitelce školy Mgr. Haně Vaverkové.

  Obrázek
  7. Obrázek

Informační zdroje: Internetové stánky města Olomouc (popis památek)

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek