Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Olympijské hry

Praktický příspěvek
příklad
projekt
Autor Mirka Gardoňová
Během tohoto dlouhodobého projektu se žáci zdokonalují v různých sportovních dovednostech a zábavnou formou se seznamují s historií i současností olympijských her (starověkých i novodobých). Projekt poskytuje velké množství prostoru pro vlastní iniciativu žáků a pro propojení učiva jednotlivých předmětů – tělesné výchovy, českého jazyka, našeho světa, matematiky, výtvarné výchovy i pracovních činností.

Cíl výuky

Téma „Olympijské hry” jsem vybrala s cílem podnítit u žáků zájem o sport a seznámit je s historií starověkých i novodobých olympijských her, s jejich myšlenkami, symboly atd. Tento dlouhodobý projekt nabízí velké množství činností souvisejících s probíraným učivem, které si žáci mohou na tomto tématu osvojovat a procvičovat.

Žáci během projektu:

1. Vyhledávají a osvojují si informace

2. Sportují

3. Orientují se na mapě světa

4. Procvičují římské číslice, sumarizují data, tvoří grafy a řeší praktické matematické úkoly

5. Zhotovují vlajky, antické sloupy, pletou vavřínové věnce

6. Vytvářejí galerii našich nejúspěšnějších olympioniků

7. Besedují s účastnicí LOH v Pekingu

8. Vyrábějí medaile

9. Organizují své vlastní OH (školní výlet)

Cílem projektu je:

- podněcování zájmu o pohybové aktivity

- zdokonalování pohybových dovedností

- rozvoj soutěživosti v duchu fair play, zdravé ctižádosti a vůle

- seznámení s historií starověkých i novodobých olympijských her, s jejich myšlenkami, symboly atd.

- probuzení národní hrdosti

Projekt byl realizován ve čtvrtém ročníku během měsíce června s 23 žáky, kteří jsou zvyklí pracovat ve skupinách i na projektech. Skládal se ze tří částí:

 • Starověké olympijské hry
 • Novodobé olympijské hry
 • Naše olympijské hry

Motivace

Žáci si vylosovali barevné kartičky (barvy olympijských kruhů) a rozdělili se tak do pěti skupin. Každá skupina dostala papírový kruh dané barvy a všichni společně měli vyřešit problémový úkol Co by se z daných kruhů dalo sestavit?

Následovalo praktické propletení kruhů a objasnění symboliky – světadíly spojené olympijskou myšlenkou. Skupinky si rozdělily, který světadíl budou na našich OH zastupovat. Kruhy jsme nalepili na bílý papír a vzniklou vlajku umístili na dveře třídy.

Světadíly, výběr států

Pomocí interaktivní tabule jsme se zorientovali na mapě světa. Vybarvovali a označovali jsme jednotlivé světadíly, umísťovali je na správná místa. Každá skupina si poté v atlasu světa našla politickou mapu svého světadílu a vybrala si stát, který bude reprezentovat. Pomocí internetu si žáci vyhledali vlajku, kterou nakreslili. Každý si také zhotovil jednu malou vlajku pro sebe, která bude součástí jeho sportovního oblečení.

Státy a jejich vlajky

Skupiny rozstříhaly své vlajky a připravily tak pro ostatní hádanky – Sestav naši vlajku a pomocí knížky zjisti, jaký stát budeme reprezentovat. Až do této chvíle jeho jméno tajily.Vybrali jsme Řecko, Jamajku, Austrálii, Indii a Kamerun.

Tvorba plakátu

Na nástěnné mapě světa jsme barevně vyznačili vybrané státy. Ve skupinách si žáci nejprve zjišťovali potřebné informace o svých státech (internet) a poté vytvořili informační plakát. Následovalo představení země ostatním žákům (práce s mapou).

Starověké olympijské hry

 • sportovní příprava (skok, hod, sprint, vytrvalostní běh)
 • historie – žáci dostali do skupin otázky a na internetu na ně hledali odpovědi
  • Kde se starověké olympijské hry konaly?
  • Proč se jmenovaly olympijské?
  • Kdy se konaly poprvé?
  • V jakých disciplínách se soutěžilo? Jak byl oslavován vítěz?
 • společná sumarizace získaných poznatků a práce s nimi (obrázky Olympie v minulosti a fotografie tohoto místa dnes, práce s letopočty, vazby na novodobé OH a diskuze o tom, jak by mohly naše starověké hry vypadat.
 • vlastní starověké olympijské hry – sportovní den naší školy

Naši nejlepší atleti byli vysláni, aby nás na hrách reprezentovali ve čtyřech lehkoatletických disciplínách a ostatní si oblékli starověké tógy, připravili věnce pro vítěze a přišli své spolužáky povzbuzovat a dekorovat.pletení vavřínových věncůstarověké olympijské hry

Pletení vavřínových věnců                                                          Starověké olympijské hry

Spolupráce s mateřským centrem

Byli jsme osloveni MC o spolupráci při přípravě oslav dne dětí a dne otců, který se uskutečnil v duchu antických her v městském parku. Při hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy jsme zhotovovali velké antické sloupy z polystyrénu a kreslili upoutávky na jednotlivá stanoviště se soutěžemi pro děti i jejich rodiče. Naše díla potom zdobila jednotlivá stanoviště soutěží a dotvářela celkovou atmosféru starověku.

Novodobé olympijské hry

 • Práce s daty v rámci matematiky

Při práci jsme používali materiály uvedené v přílohách č. 1, 2 (pořadí OH, letopočty, počty medailí, nejúspěšnější disciplíny atd). Žáci se učili poznávat římské číslice, orientovat se v datech, řešit různé slovní úlohy a tvořit je pro ostatní, zpracovávat data do statistik a grafů. Zároveň si osvojili spoustu nových informací z této oblasti.

 • Galerie našich olympijských vítězů

Každý si vybral svého zlatého olympionika, o kterém se chtěl dozvědět více. Zjišťoval o něm všechny dostupné informace. Vytvořili jsme plakáty (doplnili je obrázky a fotografiemi), ze kterých jsme poté ve třídě sestavili galerii vítězů.

 • Beseda s Janou Pechanovou, vytrvalostní plavkyní, několikanásobnou mistryní ČR, dvojnásobnou vicemistryní světa a účastnicí dvou OH.

V báječné atmosféře neformální besedy se žáci dozvěděli spoustu informací o atmosféře a průběhu OH, o dálkovém i bazénovém plavání, na vlastní oči si prohlédli medaile, diplomy, ale i věci, které při závodech plavkyně používá. Celé vypravování doplňovala prezentace fotografií. Žáci se zapojovali do diskuze, kladli dotazy, ale i odpovídali na otázky, kterými Jana své vyprávění prokládala. Jeden z nich byl dokonce za správnou odpověď odměněn značkovými závodními plaveckými brýlemi. Na závěr nemohly chybět podpisy, společná fotografie a výměna pozorností na památku. Plavecká čepice s Janiným jménem a podpisem, stejně jako její fotografie s věnováním, nám bude tohoto člověka, který ve sportu dosáhl značných úspěchů, připomínat.

Naše novodobé olympijské hry

 • výběr hostitelské země

Nejprve jsme si na mapě světa ukázali všechny země, kde se doposud OH konaly. Poté žáci obhajovali kandidaturu České republiky.

 • disciplíny

Při hodině slohu jsme poznávali jednotlivé olympijské disciplíny na základě pantomimy, ústního popisu, či podle kladených zjišťovacích otázek (ano, ne).

V následné diskusi jsme vybrali disciplíny pro naše hry, které proběhly na školním výletě (orientační běh, hod na cíl, štafetový běh, petangue, skok přes švihadlo, hod oštěpem, softbal,přehazovaná, fotbal).

 • výroba medailí

Při hodinách výtvarné výchovy jsme si ze samotuhnoucí hmoty vytvořili medaile, kterými budou odměněni naši nejlepší sportovci.

 • vlastní hry se uskutečnily na čtyřdenním školním výletě

Předcházelo jim zapálení olympijského ohně a jeho symbolická cesta z Olympie na naše sportoviště.

olympijský oheň
Olympijský oheň

Slavnostním zahájení – nástup zemí (sportovci byli označeni vlajkami svých států, které jsme si zhotovili), vztyčení olympijské vlajky, slib rozhodčích a sportovců.

Vlastní sportovní klání ve výše uvedených disciplínách.

Zakončení her – slavnostní nástup, vyhlášení vítězů a předání medailí a diplomů, stažení olympijské vlajky a uhašení ohně.

vyhlášení vítězů
Vyhlášení vítězů

Celý projekt jsme si všichni báječně užili.

Motivace

Děti si vylosovali kartičky s různými barvami olympijských kruhů a rozdělily se tak do

pěti skupin. Každá skupina dostala papírový kruh dané barvy a všichni společně měli vy-

řešit problémový úkol: Co by se z daných kruhů dalo sestavit ?

Následovalo praktické propletení kruhů a objasnění symboliky / světadíly spojené

olympijskou myšlenkou /. Skupinky si rozdělily, který světadíl budou na našich OH zastu-

povat. Kruhy jsme nalepili na bílý papír a vzniklou vlajku umístili na dveře třídy.

 

Světadíly, výběr států

Pomocí interaktivní tabule jsme se zorientovali na mapě světa. Vybarvovali a označovali

jsme jednotlivé světadíly, umisťovali je na správná místa.

Každá skupina si poté v atlasu světa našla politickou mapu svého světadílu a vybrala si

stát, který budou reprezentovat. Pomocí internetu si vyhledali vlajku, kterou nakreslili.

Každý si také zhotovil jednu malou vlajku pro sebe, která bude součástí jeho sportovního

oblečení.

 

Vybrané státy a jejich vlajky

Skupiny rozstříhaly své vlajky a připravily tak pro ostatní hádanky - sestav naši vlajku a

pomocí knížky zjisti, jaký stát budeme reprezentovat. Až do této chvíle jeho jméno tajily.

Vybrali jsme Řecko, Jamajku, Austrálii, Indii a Kamerun.

 

Tvorba plakátu

Na nástěnné mapě světa jsme barevně vyznačili vybrané státy. Ve skupinách si děti nejprve

zjišťovaly potřebné informace o svých státech /internet/ a poté vytvořily informační plakát.

Následovalo představení země ostatním žákům /práce s mapou/.

 

Reflexe

Projekt je časově i organizačně velice náročný, ale u žáků se setkal s velkou odezvou.

Domnívám se, že v dnešní době, kdy žáci už o pohyb a sport nejeví příliš velký zájem, přispěl tento projekt k jeho popularizaci a podnítil u nich zájem o jeho provozování.

Téma bylo pro žáky vhodné a zajímavé. Během projektu si osvojili množství poznatků, což se ukázalo i při besedě s olympioničkou. Znalosti žáků i fundovanost jejich dotazů ji často až zaskočily. Žáci spolupracovali ve skupinách, samostatně plnili dílčí úkoly v rámci společné práce, učili se komunikovat a formulovat své myšlenky i na veřejnosti. Mnohokrát během projektu uplatnili myšlenku fair play i heslo, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Velmi bych doporučovala pokusit se zařadit do projektu besedu se sportovcem, který se některé z olympiád zúčastil. Jistě někdo takový ve vašem okolí bydlí a nemusí to být hned medailista. I my jsme měli to štěstí, že námi oslovená olympionička, dálková plavkyně Jana Pechanová, si našla ve svém studijním i tréninkovém programu čas na setkání s námi. I přesto, že v našem městě nikdy nebyla, stačil jeden mail a spolupráce byla navázána. Doufám, že i vy budete mít takové štěstí, neboť bezprostřední setkání s takovým člověkem se nedá ničím jiným zprostředkovat. Promítané fotografie z olympijské vesnice i sportovišť, identifikační karty účastníka olympiády, medaile apod., to všechno byly pro žáky neopakovatelné zážitky.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek