Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Přírodní učebna – skřítek naší zahrady

Ikona prakticky

Přírodní učebna – skřítek naší zahrady

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Eva Krafková
Anotace: Příspěvek využívá všech dětských aktivit, které prohlubují zájem o kreslení, práci s přírodními materiály, dramatizaci. Žáci se učí popisovat postavu, formulovat příběh. Pracují s přírodními materiály, ze kterých vytvářejí podle své vlastní fantazie skřítky. Dramatizují jednotlivé příběhy skřítků. Aktivity se odehrávají v přírodní učebně, k níž si žáci vytvářejí osobní vztah.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 2. období » sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti
 2. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Výtvarná výchova » 2. období » při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Dramatická výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
 2. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: přírodní materiály - žaludy, šišky, šípky, kaštany, mech, listí, tráva, kůra, větve, polínka... nůžky, papír, lepidlo, pastelky, špejle, dřívka, krabice, noviny...
Klíčová slova: přírodní učebna, dramatizace, přírodní materiály

Cíl výuky:

Žáci si rozvíjejí komunikační dovednosti, prohlubují si zájem o práci s přírodními materiály. Vytvářejí si osobní vztah k místu přírodní učebny. Učí se zdramatizovat příběh - převést ho do přímé řeči. Učí se spolupracovat ve skupině. Rozvíjejí si fantazii. Učí se posuzovat a ohodnotit výstupy druhých.

Motivace

Každý strom má svého skřítka, který o něj během roku pečuje. Na jaře má skřítek malou zelenou čepičku, v létě je jeho čepička žlutá a o trochu větší. Na podzim je čepička pestrobarevná jako podzimní listí a opět o trochu větší. V zimě je největší a má bílou barvu jako sníh... Podzimní skřítek se stará, aby se listí na stromech zbarvilo a všechno opadalo, aby se zvířátka, která mají na stromě nebo v jeho blízkosti své pelíšky nebo hnízda, dobře připravila k zimnímu spánku.

Pracovní postup

1. Shromáždění materiálu – na vycházce, na zahradě, z domova.

2. Motivace.

3. Rozdělení do skupinek – nejméně po třech (losem nebo rozpočítáním).
Vylosujte si číslo a podle čísel utvořte skupinky.

4. Výroba skřítků z přírodních materiálů – záleží na fantazii a dostupném materiálu, možno využít i papíru, krabic, dobarvení pastelkami (učitel zadá časový limit pro výrobu skřítka – asi 30 minut).
Z nasbíraného  a přineseného materiálu vyrobte skřítka podle vaší fantazie. Na výrobu máte 30 minut, snažte se časový limit dodržet.

5. Skupina si připraví výstup (vybereme si podle časové náročnosti a podle dovedností dětí, můžeme i diferencovat ve třídě obtížnost úkolu nebo využijeme všechna zadání). Opět je vhodné, aby učitel stanovil časový limit pro přípravu výstupu – bude se lišit podle obtížnosti úkolu a věku žáků – minimální doba je 20, maximální 45 minut.

Ve skupinách si připravte výstup:

 • popis skřítka (vnější popis)
  Popište, jak váš skřítek vypadá.
 • popis jeho vlastností, co skřítek dovede, o který strom se stará (vnitřní popis)
  Řekněte nám, jaké má skřítek vlastnosti, co všechno dovede, a o který strom v zahradě se stará.
 • vyprávění příhody, příběhu skřítka
  Vyprávějte příhodu, kterou skřítek v naší zahradě zažil. Vyprávějte o životě skřítka v naší zahradě. Co dělá celý den?
 • děti sehrají scénku, ve které skřítek bude vystupovat – zástupná role (některé z dětí může hrát skřítka)
  Sehrajte scénku, kde bude váš skřítek vystupovat.
 • spolupráce skupin – výstupy s několika nebo i se všemi skřítky
  Na zahradě se sešli všichni skřítkové, sehrajte společně scénku z jejich setkání.

6. vyhodnocení

Evaluace

Skřítky vystavíme v zahradě u jednotlivých stromů, keřů. Společně  s dětmi vyhodnotíme, jak se práce podařila. Jednotlivé dramatické výstupy vyhodnotíme (měli by hodnotit sami žáci, kteří vystupovali a pak ti, kteří výstup sledovali – stačí i tak, že se domluvíme, že míra našeho potlesku bude znamenat naše hodnocení). Můžeme také hodnotit kvalitu spolupráce ve skupinách.

Reflexe:

Příspěvek je vhodné použít v přírodní učebně, ale je možné některé aktivity provádět i ve třídě. Doba trvání: 2 - 3 vyučovací hodiny. Aktivity jsou vhodné pro žáky 1. - 5. ročníky, při přizpůsobení i pro žáky vyšších ročníků. Při práci se mi osvědčily tříčlenné skupiny. Je vhodné mít k dispozici co největší škálu přírodního materiálu, se kterým žáci pracují. Při dalších pobytech v přírodní učebně se můžeme ke skřítkům vracet a domýšlet jejich příběhy, které se jim nově udály. Je i možné, aby žáci jednoho ročníku seznamovali žáky jiného ročníku se svými skřítky a jejich příběhy. Výstavku skřítků můžeme přenést i do školy, ale vhodnější je si skřítky s ostatními žáky prohlédnout v přírodní učebně.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 11. 2009
Zobrazeno: 13825krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.16665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRAFKOVÁ, Eva. Přírodní učebna – skřítek naší zahrady. Metodický portál: Články [online]. 05. 11. 2009, [cit. 2020-10-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/6215/PRIRODNI-UCEBNA---SKRITEK-NASI-ZAHRADY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Jana KneřováVloženo: 08. 11. 2009 10:24
Dobrý den, Jitka Zukalová realizovala tématický den na podobné téma, podívejte se do Wiki, jak třeba mohou vypadat potvůrky z přírodních materiálů.http://wiki.rvp.cz/Sborovna/5Pripravy_na_vyuku/Zpracovane/1.st/Tematick%c3%a9_vyu%c4%8dov%c3%a1n%c3%ad/Den_se_stra%c5%a1idly
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.