Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Výchozí rámcová struktura cílových výstupů...

Výchozí rámcová struktura cílových výstupů ve Výchově ke zdraví

Informativní příspěvek
Autor Miluše Havlínová
Ukázka konkrétní aplikace skotského Národního kurikula na oblast Výchovy ke zdraví

Skotské kurikulum, a nejenom část týkající se Výchovy ke zdraví, pro nás může být velmi inspirativní.

Skotové jsou autory evropského programu, který podporuje zdraví ve škole (s Výchovou ke zdraví mají ve Skotsku více než dvacetileté zkušenosti), což je jedním z důvodů, proč bychom se od nich mohli nechat inspirovat. Dalším důvodem je, že stejně jako my procházejí reformou školství a patří mezi malé země. Navíc nám jsou blízcí svou mentalitou.

Následující článek je výběrem některých podstatných bodů z dokumentu skotského Národního kurikula pro plánování školního kurikula.

Rámcová struktura Výchovy ke zdraví se skládá ze 4 kritérií:

 1. Cílový výstup výchovy ke zdraví na konci školní docházky Přijetí odpovědnosti za zdraví vlastní i druhých (znalosti a porozumění, dovednosti a postoje).
 2. Uzlové linie: zdraví fyzické, zdraví psychické a zdraví sociální, všechny ve vzájemné interakci
  Strukturování uzlových linií vychází z teoretického pojetí zdraví člověka, které je aplikováno do oblasti vzdělávání, aby došlo k důsledné nabídce všech složek zdraví na každém kroku plánování i evaluace výchovy ke zdraví ve školním kurikulu.
 3. Postupné úrovně žáka podle ročníku s přesahy mezi ročníky
  Školních ročníků je osm, úrovní s přesahy celkem šest (A-F).
 4. Specifické cílové výstupy na straně žáka
  Jsou formulovány v každém průsečíku dvou výše uvedených kritérií: tří uzlových linií osnovy a šesti postupných úrovní žáka. Specifických cílů rámcové struktury je pak celkem osmnáct.
Uspořádání rámcové struktury Výchovy ke zdraví v tabulce
Komentář

Svisle jsou znázorněny tři základní složky zdraví (uzlové linie), které pomáhají stanovit cíle k osvojení na straně žáka, zorganizovat učivo a neopomenout žádnou ze tří složek zdraví při každém dalším kroku plánování.

 • Fyzické zdraví - týká se znalostí, dovedností a postojů (dále ZDP), které jsou zapotřebí k porozumění fyzickým faktorům našeho zdraví a jejich interakcím se zdravím emočním a sociálním.
 • Psychické (emoční) zdraví - týká se ZDP, které byly získány porozuměním vlastním emocím a pocitům, a porozuměním tomu, jak na nás emoce působí a co způsobují v interakci se zdravím fyzickým.
 • Sociální zdraví - rozvíjí porozumění vzájemným vztahům mezi jednotlivcem, komunitou a prostředím ve vztahu ke zdraví a interakcím se zdravím tělesným a psychickým.

Vodorovně jsou zobrazeny klíčové poznatky a dovednosti, které si žáci osvojí postupně na šesti (vývojově- věkových) úrovních A, B, C, D, E a F během osmi školních ročníků P1 - P7 + S.

 • Slouží jako průchozí cesta pro zpracování porozumění poznatkům uvnitř každé příslušné části osnovy definované protětím svislých a vodorovných kritérií.
 • Cíle u každé složky zdraví, které mají být postupně dosaženy na jednotlivých úrovních A-F, jsou poté použity v dalším navazujícím kroku, kterým je jejich aplikace v rámci různých specifických obsahů (témat, které škola musí žákovi nabídnout).

Cílový výstup: přijetí odpovědnosti za zdraví vlastní i druhých (v komunitě)

 • Cílový výstup je shrnut do jedné kompetence pro celý průběh školní docházky.
 • Tato kompetence je tvořena vyváženým poměrem znalostí, porozumění, dovedností a postojů.
 • Obsahuje řadu méně obecných kompetencí a překrývá se s řadou dalších stejně obecných.
Uzlové linie - tři základní složky zdraví Úrovně dosažení cílů - klíčové poznatky a dovednosti
A B C D E F
Fyzické zdraví
Psychické (emoční) zdraví viz. ukázka
Sociální zdraví

 

Ukázka

Specifický cílový výstup v protětí uzlové linie Psychické (emoční) zdraví a věkově-vývojové úrovně D

Žák svým chováním a činnostmi dokládá, že:

 • rozumí svým emočním potřebám;
 • odolává tlakům vnějším i svým vlastním nutkáním;
 • používá metody zvládání stresu preventivně, i v případě, že již vznikl;
 • rozpoznává projevy chování, kterými je možné ovlivňovat mezilidské vztahy;
 • při přechodu z 1. stupně na 2. stupeň školy prokazuje, že si ví rady se sebou i se změnami, které tento přechod přináší ve škole;
 • chápe souvislosti mezi obrazem těla, hodnotou sebe sama a vnějšími vlivy;
 • chápe, že vrstevníci a média mohou ovlivnit jeho rozhodování.
Aplikace specifických cílů rámcové struktury při výběru obsahu učiva

Samotná aplikace se již odehrává ve škole. Spočívá v tom, že specifické cílové výstupy rámcové struktury výchovy ke zdraví jsou použity k výběru obsahu učiva v jednotlivých tématech, s nimiž se žák má ve škole setkat.

Příklad aplikace ukázky specifického cílového výstupu na téma Výživa
 • Uzlová linie osnovy: Psychické (emoční) zdraví a Úroveň D (5. ročník)
 • Vzdělávací obor: Zdravý způsob života
 • Tematická oblast: Výživa

V souladu s metodou SNK si dovolíme provést tuto aplikaci a formulovat výroky následovně:

žák svým chováním a činnostmi dokládá, že:

 • rozumí svým stravovacím a výživovým potřebám (dovede je pojmenovat) a jejich emočnímu doprovodu, zvláště rozlišuje, jsou-li jeho oblíbená jídla zdravá nebo naopak;
 • překonává svoje nevhodné stravovací a výživové návyky a posiluje příjem potravin podle doporučení vyplývajících z jejich zařazení v pyramidě výživy;
 • odolává vnějším tlakům nebo vlastním nutkáním k nepřiměřenému příjmu množství potravy v obou mentálně či emocionálně podmíněných extrémech (přejídání vs. nedostatečný příjem/ment. anorexie) nebo k nevhodné skladbě a úpravě stravy;
 • rozumí změnám svého těla v pubertálním období v důsledku růstu a hormonálních změn, projevům vnitřním i vnějším, které jsou ve vztahu k výživě (potřeba zvýšeného množství stravy při dosažení odpovídající kvality výživy);
 • chápe, že vrstevníci a média mohou nevhodně ovlivňovat jeho volbu potravin;
 • chápe souvislosti mezi obrazem postavy, hodnotou osobnosti a způsobem přijetí okolím (zvláště vrstevníky) v případě sebe nebo druhého člověka.

V příští části prezentace bude uvedena celá tabulka rámcové struktury výchovy ke zdraví ve Skotském národním kurikulu.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám